Wyrok SN z dnia 17.01.1997 sygn. I PKN 63/96

Sygrantura: I PKN 63/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1997-01-17
Skład: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 17 stycznia 1997 r.

I PKN 63/96

Nie narusza art. 227 w związku z art. 278 § 1 KPC nieprzeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłego na okoliczność stanu zdrowia powoda, konieczności zażywania przez niego leków i wpływu alkoholu na jego organizm wówczas, gdy sąd na podstawie przeprowadzonych dowodów i prawidłowej ich oceny ustalił, że pracownik przebywał w pracy w stanie nietrzeźwym, co uzasadniało wypowiedzenie umowy o pracę.

Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie SN: Józef Iwulski, Andrzej Wróbel.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 1997 r. sprawy z powództwa Piotra G. przeciwko Zakładom Chemicznym "O." SA w O. o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 18 lipca 1996 r. [...]

o d d a l i ł kasację.

U z a s a d n i e n i e

Piotr G. wniósł o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego wobec niego przez Zakłady Chemiczne SA w O. W pozwie podał, że zastosowany przez straż przemysłową probierz trzeźwości wykazał wprawdzie "lekkie zmiany", lecz on alkoholu nie używał.

Pracodawca wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, że powód w czasie pracy i na terenie zakładu pracy znajdował się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika i wystarczającą podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę.

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy w Oświęcimiu wyrokiem z dnia 29 maja 1996 r. oddalił powództwo.

Sąd ten ustalił następujący stan faktyczny.

Dnia 11 kwietnia 1996 r. powód pracował na pierwszej zmianie, od godziny 700. Około 1315 funkcjonariusz straży przemysłowej stwierdził, że czuć od powoda woń alkoholu. Powód poddał się badaniu probierzem trzeźwości, który zmienił kolor. Sporządzono protokół, który powód podpisał. Złożył też wyjaśnienia, z których wynikało, że poprzedniego dnia wypił z kolegami pół litra wódki. Nie przyznał się, że spożywał alkohol 11 kwietnia. Nie twierdził też, że zażywał "Amol" lub by się czymś smarował. Nie domagał się przeprowadzenia badania na zawartość alkoholu we krwi. Mowę miał bełkotliwą. Później twierdził, że tego dnia na czczo dwukrotnie zażywał "Amol", a woń alkoholu mogła pochodzić stąd, że smarował głowę spirytusem salicylowym.

Sąd ustalił, że powód znajdował się w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu, co stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, a tym bardziej stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd nie dał wiary powodowi co do tego, że woń alkoholu i zmiana zabarwienia probierza trzeźwości mogły być spowodowane użyciem spirytusu salicylowego i spożyciem "Amolu". Zdaniem tego Sądu, woń tych płynów różni się od woni alkoholu spożywczego, a probierz trzeźwości nie zmieniłby barwy tylko z powodu zażycia "Amolu", gdyż zawartość alkoholu w lekarstwach jest niewielka.

Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej oddalił rewizję powoda [...]. Zdaniem Sądu Rewizyjnego, Sąd I instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe, uwzględniając wszystkie wnioski stron i dokonał ustaleń nie przekraczając ram swobodnej oceny dowodów. Sąd Wojewódzki zwrócił uwagę, że powód dopiero w pozwie wspomniał o zażywaniu "Amolu", a nie podał tego składając wyjaśnienia do protokołu użycia probierza trzeźwości. Sąd ten zwrócił też uwagę, że powodowi nie zarzucano poruszania się chwiejnym krokiem, a mimo tego on sam swój niepewny chód tłumaczył używaniem w tym dniu nowych butów roboczych. Fakt, że powód jest inwalidą nie może zapewniać mu bezkarności w zakładzie, w którym doznał inwalidztwa ani usprawiedliwiać łamania dyscypliny pracy poprzez spożywanie alkoholu.

Od wyroku Sądu Wojewódzkiego kasację wniósł w imieniu powoda jego pełnomocnik, będący adwokatem.

Zarzucił on rażące naruszenie zasad postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a w szczególności: przepisu art. 278 § 1 KPC w związku z art. 227 KPC przez niedopuszczenie przez Sąd dowodu z opinii biegłego w celu wyjaśnienia okoliczności, czy użycie kropli typu "Amol" (bezpośrednio przed badaniem stanu trzeźwości, zgodnie z twierdzeniami powoda) mogło spowodować, czy wręcz spowodowało zabarwienie probierza trzeźwości oraz naruszenie art. 316 KPC przez nieściągnięcie przez Sąd dokumentacji lekarskiej dotyczącej stanu zdrowia powoda. Byłoby to "pomocne w ocenie konieczności zażywania przez powoda kropli typu "Amol", bądź innych leków, jak również stopnia wpływu alkoholu, lub środków opartych na jego podstawie na organizm".

W kasacji zawarto wniosek o uchylenie wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej "oddalającego rewizję powoda, a tym samym jego powództwo".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie jest uzasadniona.

W zaskarżonym wyroku nie doszło do naruszenia przepisów proceduralnych wymienionych w kasacji. Przedmiotem postępowania dowodowego są okoliczności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 227 KPC). W rozpoznawanej sprawie zadaniem Sądu Rejonowego było ustalenie, czy wypowiedzenie powodowi umowy o pracę było uzasadnione (w rozumieniu art. 45 KP). Pracodawca podał, że dokonał wypowiedzenia z powodu tego, że pracownik (powód) znajdował się w stanie nietrzeźwym w czasie pracy, na terenie zakładu pracy. Badając tę okoliczność Sąd przeprowadził dowody: z zeznań świadków i przesłuchania powoda oraz ocenił te dowody. Istotne okoliczności były bezsporne: użycie probierza i zmiana jego barwy oraz treść spontanicznych wyjaśnień powoda bezpośrednio po tym fakcie. Sporne okoliczności ustalone zostały poprzez ocenę przedstawionych dowodów, której to ocenie nie można postawić zarzutu dowolności.

Sąd I instancji nie miał obowiązku ustalania przy pomocy opinii biegłego ewentualnego wpływu użycia kropli "Amol" na zmianę barwy probierza. Sąd nie dał wiary zeznaniom powoda, co do tego, że zażywał "Amol", co miałoby spowodować woń alkoholu i przebarwienie probierza. Taka ocena zeznań powoda została umotywowana. Dalsze ustalenia związaną z tą okolicznością stały się zbędne, jako dotyczące kwestii o znaczeniu drugoplanowym. Podobne znaczenie mogłoby mieć - co najwyżej - badanie stanu zdrowia powoda. Dokonywane przez Sąd ustalenia miały na celu wyjaśnienie, czy zachowanie powoda może być ocenione jako uzasadniające dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. Dla ustalenia tej okoliczności stan zdrowia powoda, konieczność używania przez niego leków i wpływ alkoholu na jego organizm nie mają istotnego znaczenia. Nie został więc naruszony przepis art. 278 § 1 KPC traktujący o dowodzie z opinii biegłego (biegłych). Nie został też naruszony art. 316 KPC dotyczący wyrokowania. W związku z omówionymi wyżej kwestiami dotyczącymi postępowania dowodowego, nie można postawić zarzutu, by przepis ten został przez Sąd Rewizyjny naruszony (art. 316 § 1 w związku z art. 385 i 393 § 1 KPC w dawnym brzmieniu).

Z tych względów należało kasację oddalić jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw (art. 39312 KPC).

Inne orzeczenia