Postanowienie WSA z dnia 19.01.2018 sygn. IV SA/Wr 825/17

Sygrantura: IV SA/Wr 825/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-01-19
Skład: Mirosława Rozbicka-Ostrowska (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska po rozpoznaniu w Wydziale IV na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego .

Inne orzeczenia