Postanowienie WSA z dnia 05.05.2014 sygn. I SA/Gl 952/13

Sygrantura: I SA/Gl 952/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-05-05
Skład: Anna Tyszkiewicz-Ziętek (sprawozdawca, przewodniczący), Paweł Kornacki , Bożena Pindel
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek (spr.), del. Sędzia SO Paweł Kornacki, Sędzia WSA Bożena Pindel, Protokolant Paulina Nowak, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2014 r. na rozprawie sprawy ze skargi V. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości po rozpoznaniu wniosku organizacji społecznej – Stowarzyszenia A z siedzibą w B. – o przystąpienie do udziału w sprawie p o s t a n a w i a: na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) dopuścić do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania Stowarzyszenie A z siedzibą w B.

Inne orzeczenia