Postanowienie WSA z dnia 15.01.2013 sygn. VII SA/Wa 2164/12

Sygrantura: VII SA/Wa 2164/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-01-15
Skład: Katarzyna Pakuła-Getka (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Referendarz sądowy - Katarzyna Pakuła -Getka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dnia 15 stycznia 2013 r. po rozpoznaniu wniosku P. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi P. P. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2012 r., znak: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: przyznać P. P. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

W dniu 22 listopada 2012 r. do Sądu wpłynął na uzupełnionym formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa pomocy P. P. w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych.

We wniosku wnioskodawca podał, że otrzymuje zasiłek w wysokości ok. 350-400 złotych miesięcznie. Oświadczył, że nie posiada żadnego majątku, nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych.

W związku z niewystarczającymi danymi do rozpoznania złożonego wniosku zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2012 r. wezwano wnioskodawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących nadesłanego wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez podanie; czy otrzymuje stałe bądź okresowe świadczenia, jeśli tak należało podać ich wysokość oraz czy jest osobą bezrobotną, jeśli tak czy ma przyznany zasiłek dla bezrobotnych, należało podać od kiedy i w jakiej wysokości. Wezwano wnioskodawcę również do wskazania gdzie zamieszkuje (dom, mieszkanie), należało podać jego powierzchnię oraz wskazać czy jest ich właścicielem, współwłaścicielem, czy też najemcą. Zwrócono się tez z zapytaniem, czy samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, czy też pozostaje z innymi osobami, jeśli tak należało wyszczególnić te osoby oraz podać wysokość uzyskiwanego przez nie dochodu.

Wezwano wnioskodawcę także jakie ponosi stałe opłaty związane z utrzymaniem domu/lokalu należało je wyszczególnić i podać ich wysokość oraz jaką kwotę przeznacza na bieżące potrzeby życia codziennego, tj. zakup żywności, leków, odzieży, środków chemicznych itp.

Zobowiązano wnioskodawcę do podania, czy oprócz pomocy jaką uzyskuje z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskuje inną pomoc ze strony rodziny lub innych osób, organizacji społecznych lub państwowych, jeśli tak należało podać od kogo w jakiej wysokości lub formie oraz czy podejmuje prace dodatkowe np. umowy zlecenia, dorywcze, sezonowe, a jeśli tak, czy uzyskuje z tego tytułu dochody, należało podać ich wysokość.

Powyższe należało wykonać w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia, pod rygorem pozostawienia wniosku w oparciu o posiadane dokumenty.

W dniu 28 grudnia 2012 r. wnioskodawca udzielił odpowiedzi na powyższe.

W niniejszej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje gdy wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2). Żądanie zwolnienia z kosztów sądowych jest wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 § 3 p.p.s.a).

Podkreślić należy, że prawo pomocy jest instytucją wyjątkową, stanowiącą odstępstwo od ogólnej zasady odpłatności postępowania wyrażonej w art. 199 p.p.s.a. Może być więc przyznane jedynie wtedy, gdy strona nie posiada żadnych możliwości finansowych zapłaty kosztów sądowych bądź też zapłata przez nią kosztów związanych z postępowaniem sądowym spowodowałaby utratę płynności finansowej i mogłaby przyczynić się do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu wnioskodawcy i jego rodziny.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskującym o przyznanie prawa pomocy.

W niniejszej sprawie stwierdzono, że wnioskodawca w złożonym wniosku i nadesłanych wyjaśnieniach wykazał, że spełnia ustawowe przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych .

Z podanych danych przez wnioskodawcę wynika, że nie posiada on stałego źródła dochodu. Utrzymuje się z zasiłku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w T. w wysokości 271,00 złotych miesięcznie. Samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Obecnie na podstawie umowy najmu zamieszkuje w mieszkaniu matki o pow. 70 m². Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w T. jako osoba bezrobotna i poszukująca zatrudnienia. Podał, że ponosi opłaty związane z utrzymaniem lokalu w wysokości 50,00 złotych miesięcznie. Na bieżące potrzeby życia codziennego przeznacza kwotę około 210,00 złotych miesięcznie.

Skarżący oświadczył, że nie uzyskuje żadnej pomocy ze strony rodziny czy też innych osób. Nie podejmuje również żadnych prac dodatkowych, dorywczych.

Biorąc pod uwagę sytuację materialną wnioskodawcy, a w szczególności brak stałych dochodów stwierdzono, że obecnie nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów sądowych. Tym samym uznano, że wnioskodawca kwalifikuje się do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie tj. zwolnienia od kosztów sądowych.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia