Postanowienie NSA z dnia 19.01.2012 sygn. II GZ 590/11

Sygrantura: II GZ 590/11
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-01-19
Skład: Anna Robotowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Robotowska po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia V. S. Spółki z o.o. w W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt III SA/Wr 640/11 w zakresie wezwania do uzupełnienia wpisu sądowego w sprawie ze skargi V. S. Spółki z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] sierpnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy rejestracji automatu do gier o niskich wygranych postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 27 października 2011 r., sygn. akt III SA/Wr 640/11 Przewodniczący Wydziału [...] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej: p.p.s.a. wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] sierpnia 2011 r., w kwocie 300 zł, stosownie do treści § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Na powyższe zarządzenie pełnomocnik strony skarżącej wniósł zażalenie, zarzucając mu naruszenie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. w związku z § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. przez błędne przyjęcie, że skarga na decyzję o odmowie ponownej rejestracji automatu do gier o niskich wygranych jest skargą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r.

W uzasadnieniu zażalenia podniósł m.in., że fakt rejestracji, ponownej rejestracji (cofnięcia rejestracji) pozostaje bez wpływu na zezwolenie na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych na terenie całego województwa. W związku z tym nie należy zrównywać skargi na odmowę ponownej rejestracji konkretnego automatu do gier ze skargą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W zażaleniu na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału [...] WSA we W. dotyczące wezwania do uzupełnienia wpisu od skargi na decyzję o cofnięciu rejestracji automatu do gier o niskich wygranych zarzucono, że sprawa ze skargi na decyzję o cofnięciu takiej rejestracji nie jest sprawą dotyczącą koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, inną niż wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – 26 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. a więc nie jest sprawą, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 27 tego rozporządzenia, ponieważ nie dotyczy koncesji, zezwolenia lub pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Sprawy o odmowę rejestracji lub cofnięcie rejestracji automatu do gier o niskich wygranych nie są sprawami dotyczącymi koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie innych gier losowych i zakładów wzajemnych w rozumieniu § 2 ust. 2 pkt 13 wyżej wymienionego rozporządzenia RM, ponieważ gry na automatach do gier o niskich wygranych nie są zarówno w świetle ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.), jak i ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) grami losowymi ani zakładami wzajemnymi. Są natomiast niewątpliwie sprawami dotyczącymi zezwoleń na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach, o których mowa w art. 24 ust. 1 b ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych w związku z art. 129 ust. 1 ustawy o grach hazardowych. Przepis art. 15 b ustawy o grach i zakładach wzajemnych stanowi bowiem, że automaty i urządzenia do gier mogą być eksploatowane i użytkowane przez podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, gier na automatach o niskich wygranych lub przez podmioty wykonujące monopol Państwa, po dopuszczeniu ich do eksploatacji i używania (a więc po zarejestrowaniu) przez wyznaczonego naczelnika urzędu celnego. Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy rejestracją (cofnięciem rejestracji) automatu a zezwoleniem na prowadzenie działalności w zakresie gier na takim automacie (aby prowadzić działalność w ramach zezwolenia na prowadzenie gier na automatach, trzeba mieć zarejestrowany automat). Ten właśnie związek nakazuje przyjąć, że sprawa ze skargi na decyzję o cofnięciu rejestracji automatu należy do kategorii spraw dotyczących zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w pozostałym zakresie, nieobjętym przepisami § 2 ust. 2 pkt 1 – 26, a zatem spraw wymienionych w § 2 pkt 27 rozporządzenia RM z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z tych wszystkich względów Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 1 i 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Inne orzeczenia