Wyrok z dnia 15.10.2013 sygn. I C 432/13

Sygrantura: I C 432/13
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2013-10-15
Skład: Alina Gąsior (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt IC 432/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Alina Gąsior

Protokolant

Beata Gurdziołek

po rozpoznaniu w dniu 1 października 2013 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa L. N., T. N.

przeciwko T. Ł.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego T. Ł. na rzecz powoda L. N. kwotę 80. 000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 11 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty ;

2.  oddala powództwo powódki T. N. ;

3.  zasądza od pozwanego T. Ł. na rzecz powoda L. N. kwotę 7. 617 ( siedem tysięcy sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3. 617 (trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ;

4.  zasądza od powódki T. N. na rzecz pozwanego T. Ł. kwotę 3. 617 ( trzy tysiące sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

Inne orzeczenia