Wyrok WSA z dnia 30.07.2015 sygn. I SA/Go 269/15

Sygrantura: I SA/Go 269/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-07-30
Skład: Alina Rzepecka , Anna Juszczyk - Wiśniewska (sprawozdawca), Krystyna Skowrońska-Pastuszko (przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Skowrońska-Pastuszko Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska (spr.) Sędzia WSA Alina Rzepecka Protokolant Sekretarz sądowy Anna Szymczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 lipca 2015 r. sprawy ze skargi "I" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. oddala skargę.

Uzasadnienie

Skarżąca "I" Sp. z o.o., reprezentowana przez radcę prawnego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. w wysokości 138.313,00 zł.

Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny:

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej na podstawie postanowienia

z [...] grudnia 2013 r. wszczął z urzędu postępowanie kontrolne w stosunku do skarżącej Spółki, którego przedmiotem była rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r.

Organ I instancji ustalił, że "I" Sp. z o.o. prowadziła działalność gospodarczą, której przedmiotem była między innymi działalność agencji obsługi nieruchomości, badanie rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Organ kontroli skarbowej w zakresie zakupów i podatku naliczonego ustalił, że skarżąca Spółka zaewidencjonowała w rejestrze zakupów VAT za czerwiec 2008 r. fakturę VAT nr [...] z [...] czerwca 2008 r. na kwotę netto 295.081,97 zł, podatek VAT 64.918,03 zł tytułem "doradztwo", wystawioną przez firmę B T.B..

Organ I instancji uznał za nierzetelne rejestry zakupów skarżącej Spółki w części ujętej w nich faktury VAT wystawionej przez firmę B T.B., w wyniku czego uznał, że skarżąca Spółka nie nabyła prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z kwestionowanej faktury.

Decyzją z [...] stycznia 2015 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej określił I Sp. z o.o. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. w wysokości 138.313 zł.

W uzasadnieniu wydanej decyzji organ kontroli skarbowej opisał podjęte działania, zmierzające do wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego okoliczności przeprowadzenia transakcji udokumentowanej zakwestionowaną fakturą. W tym celu przeprowadził postępowanie dowodowe, w ramach którego przesłuchał skarżącego, świadka W.K. – prezesa zarządu T Sp. z o.o. – kontrahenta skarżącej Spółki, świadków A.T. i S.S., świadka M.G., świadka T.B.. Postanowieniem organ kontroli skarbowej włączył do akt sprawy wyciąg z protokołu przesłuchania podejrzanego T.B. z [...] marca 2013 r. zgromadzonego w toku śledztwa sygn. akt [...] nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową.

Prokurator Prokuratury Okręgowej pismem z dnia [...] grudnia 2013 r. poinformował o prowadzeniu postępowania przygotowawczego Nr [...] dotyczącego wyłudzenia podatku VAT za czerwiec 2008 r. w związku z działalnością firmy I Sp. z o.o., w toku którego postanowieniem z dnia [...] grudnia 2013 r. zarzuty przedstawiono C.C., o to, że: "w okresie od [...] czerwca 2008 r. do [...] lipca 2008 r. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako Prezes Zarządu firmy I Sp. z o.o., przyjął nierzetelną fakturę VAT zakupu, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych wystawioną przez firmę B T.B. z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] tytułem doradztwo na kwotę 295.081,97 zł netto oraz podatek VAT 64.918,03 zł, a następnie posłużył się ww. fakturą polecając jej wprowadzenie do rejestrów zakupu VAT firmy ww., dokonując tym samym za pośrednictwem Biura Rachunkowego nierzetelnego prowadzenia ewidencji VAT (...), jak również składając właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7 za czerwiec 2008 r. podał nieprawdę co do prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury (...), narażając na uszczuplenie podatku VAT małej wartości wynikający z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w ww. fakturze w kwocie 64.918,03zł tj. o czyn z art.62 §2 kks w zb. z art.61 §1 kks w zb. z art.56§2 kks w zw. z art.6 §2 kks w zw. z art.7 §1 kks w zw. z art.9 §3 kks".

W sprawie okoliczności przeprowadzenia transakcji, udokumentowanej fakturą VAT nr [...], wystawioną na rzecz I Sp. z o.o. przez firmę B T.B., Prezes I Sp. z o.o. C.C. do protokołu z dnia [...] stycznia 2014 r. zeznał, że ta transakcja była skutkiem innej transakcji, gdyż Spółka miała podpisaną umowę z firmą P Sp. z o.o. na znalezienie nieruchomości rolnej. Wskazał, że posiadał umowę z P Sp. z o.o. na kwotę 1 min 350 tys. Brutto oraz że miał kilku podwykonawców, a firma B nie była jedyną, która szukała takiej nieruchomości. Prezes I Sp. z o.o. wskazał także, że T.B. posiadał rozeznanie oraz miał ludzi, współpracowników, podwykonawców. Według zeznań C.C. firma B T.B. wskazała tą nieruchomość, to była połowa sukcesu P - kupującego (I Sp. z o.o.). I Sp. z o.o. miała doprowadzić do transakcji zakupu nieruchomości. Firma B doradzała I Sp. z o.o. w zakresie porównania gospodarstwa z innymi i akurat to gospodarstwo spodobało się Duńczykom. Gospodarstwo znajdowało się koło [...]. Firma I była główną firmą, która miała umowę z kupującym i do niej spływały informacje o skutkach poszukiwania, nie tylko od firmy B. C.C. wskazał, że firma T Sp. z o.o., przyczyniła się do tej transakcji. Doszło do zakupu tej nieruchomości za kwotę 12-13 min zł. Wyjaśnił, że oprócz tego Spółka I miała u notariusza konto depozytowe, na którym P Sp. z o.o. zdeponowało 1 min 350 tyś zł brutto. Zapłata w całości z konta depozytowego została uiszczona na rzecz I. Spółka I zapłaciła przelewem bankowym ze swojego firmowego konta na rzecz firmy B, jak również innych firm, tj. T Sp. z o.o., która otrzymała 473 tyś. brutto od I. Wszelkie płatności dokonane zostały po zakupie nieruchomości przez kupującego. Na pytanie czy usługa "Doradztwo", wynikająca z ww. faktury VAT została wykonana przez T.B., jeżeli tak, to jakie I Sp. z o.o. posiada dowody potwierdzające wykonanie ww. usługi, na czym polegała ta usługa, C.C. zeznał, że usługa została wykonana, a dowodem było zawarcie transakcji zakupu przez spółkę P wskazanej nieruchomości.

Na potwierdzenie okoliczności zawarcia ww. wskazanej przez prezesa skarżącej Spółki transakcji, skarżąca 4 lutego 2014 r. przedłożyła dokumenty z nią związane, w szczególności:

– kopię aktu notarialnego Rep. A nr [...] z [...] kwietnia 2008 r. stanowiącego przedwstępną umowę sprzedaży, zawartą pomiędzy sprzedającymi A.T. i S.S. a kupującą P Sp. z o.o. reprezentowaną H.A. i H.J.;

– kopię umowy zlecenia z [...] kwietnia 2008r., zawartej pomiędzy P Sp. z o.o. (Dającym zlecenie), a I Sp. z o.o. (Przyjmującym zlecenie), w ramach której dający zlecenie oświadczał, że był zainteresowany zakupem nieruchomości położonych w województwie [...], przyjmujący zlecenie zobowiązał się udzielić pomocy przy czynnościach związanych z nabyciem wskazanych w § 1 umowy nieruchomości i w tym celu: dający zlecenie powierzył, a przyjmujący zlecenie zobowiązał się do dokonania rozpoznania i analizy rynku handlu nieruchomościami w zakresie cen kupna - sprzedaży nieruchomości oraz analizy dokumentacji dot. przedmiotowych nieruchomości; w oparciu o tę analizę przyjmujący zlecenie dokonał ustalenia potencjalnej ceny sprzedaży nieruchomości wskazanych w §1 umowy i dokonał przygotowania niezbędnych dokumentów do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz projektów umów sprzedaży. Umowa ustalała z tytułu jej realizacji wynagrodzenie w wysokości 1.350.000 zł przysługujące przyjmującemu zlecenie;

– kopię aktu notarialnego rep. A nr [...] z dnia [...] maja 2008r., stanowiącego umowę sprzedaży warunkowej, zawartą pomiędzy sprzedającymi A.T. i Panem S.S. a kupującą: P Sp. z o.o. reprezentowaną przez H.A. i H.J.;

– kopię aktu notarialnego rep. A nr [...] z dnia [...] maja 2008 r., stanowiącego "PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DEPOZYTU", z treści którego wynikało, że [...] maja 2008 r. reprezentujący P Sp. z o.o. złożyli na specjalne konto bankowe notariusza kwotę 1.350.000 zł;

– kopię aktu notarialnego rep. A nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. stanowiącego "PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA DEPOZYTU", z treści którego wynika, że [...] maja 2008 r. reprezentujący I Sp. z o.o. złożył do depozytu notariusza pismo Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych o rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.

Organ kontroli skarbowej ustalił, że oprócz faktury VAT nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. wystawionej przez firmę B T.B. Strona w rejestrze zakupów za czerwiec 2008 r. zaewidencjonowała fakturę VAT z dnia [...] czerwca 2008 r., nr [...] wystawioną przez T Sp. z o.o. na wartość netto 387.705,00 zł, VAT 85.295,10 zł, brutto 473.00,10 zł za "Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – zg. z umową z dn. [...].03.2008 r." oraz fakturę VAT z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] wystawioną przez G M.G. na wartość netto 21.721,32 zł, VAT 4.778,69 zł, brutto 26.500,01 zł za "Usługę doradztwa".

W zakresie transakcji wynikających z ww. faktur VAT w aktach organ I instancji ustalił, że na podstawie umowy z dnia [...] marca 2008 r. zawartej pomiędzy T Sp. z o.o. (Zleceniobiorcą) a I Sp. z o.o. (Zleceniodawcą), Spółka I zleciła Spółce T przygotowanie ofert zakupu nieruchomości rolnych na terenie województwa [...] według kryteriów przez siebie wskazanych. Zgodnie z §1 pkt 3 ww. umowy jako pierwszą nieruchomość Zleceniobiorca wskazał nieruchomość rolną położoną w Gm. [...]. Dla zleceniobiorcy z tytułu ww. umowy ustalono wynagrodzenie w wysokości 883.000 zł, które aneksem z dnia [...] czerwca 2008 r. zmieniono na kwotę 473.000 zł.

Organ kontroli skarbowej włączył do akt sprawy dowody zapłaty przez I Sp z o.o.: w dniu [...] czerwca 2008r. na rzecz T Sp. z o.o. kwoty 443.000,10 zł oraz w dniu [...] lipca 2008 r. na rzecz G M.G. kwoty 26.500,01 zł. Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających przeprowadzonych u ww. kontrahentów skarżącej organ ustalił, że ujęli oni wystawione faktury w prowadzonych rejestrach sprzedaży VAT.

Także kontrahenci skarżącej - T Sp. z o.o. oraz G M.G. potwierdzili w toku postępowania przeprowadzonego przez organ kontroli skarbowej wykonanie usług wykazanych w ww. fakturach VAT wystawionych dla I Sp. z o.o. Organ kontroli skarbowej w toku postępowania przesłuchał prezesa zarządu T Sp. z o.o. W.K., M.G. oraz C.C. prezesa skarżącej Spółki w celu wyjaśnienia ogółu okoliczności związanych z transakcjami udokumentowanymi ww. fakturami. Świadkowie szczegółowo opisywali okoliczności dokonanych transakcji. Organ I instancji ocenił, że ich zeznania były spójne i znalazły potwierdzenie w zgromadzonym w aktach sprawy materiale dowodowym.

Organ I instancji ustalił, że zgodnie z treścią umowy, z dnia [...] lutego 2008 r., usługa doradztwa świadczona przez T.B. miała polegać na rozpoznaniu rynku nieruchomości rolnych oraz ich statutu prawnego. T.B. na podstawie postanowień ww. umowy zobowiązał się do zgromadzenia materiałów i informacji w zakresie nieruchomości rolnych mogących stanowić przedmiot sprzedaży na terenie całego kraju i w oparciu o przeprowadzone analizy zobowiązał się dokonać ustaleń potencjalnej ceny sprzedaży nieruchomości rolnych, dokonać przygotowania niezbędnych dokumentów do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przygotować projekty umów sprzedaży oraz ustalić kancelarię notarialną i termin zawarcia umowy sprzedaży. C.C. zeznał, że firma B T.B. wskazała nieruchomość, która spodobała się kontrahentowi skarżącej (P) oraz doradzała skarżącej w zakresie porównania ww. gospodarstwa z innymi.

Organ I instancji podkreślił, że w toku postępowania skarżąca nie przedłożyła dowodów potwierdzających, że T.B. wykonał na jej rzecz czynności, o których była mowa w umowie z dnia [...] lutego 2008 r. Organ kontroli skarbowej wskazał, że ze znajdującej się w aktach sprawy umowy z dnia [...] marca 2008 r. zawartej pomiędzy T Sp. z o.o. (Zleceniobiorcą) a I Sp. z o.o. (Zleceniodawcą) wynikało, iż pierwszą nieruchomością wskazaną przez T Sp. z o.o. była nieruchomość rolna położona w gm. [...].

Także T.B. przesłuchiwany [...] marca 2013 r. zeznał, że kwestionowana przez organ I instancji faktura była fikcyjna. Ponadto zeznał, że za wystawienie faktury otrzymał część podatku VAT. Natomiast w trakcie konfrontacji [...] grudnia 2014 r. przeprowadzonej pomiędzy C.C. a T.B., podtrzymał on swoje wcześniejsze wyjaśnienia i stwierdził, że okoliczności powoływane przez C.C. nie miały miejsca. Odnośnie płatności za sporną fakturę T.B. wyjaśnił, że oddał praktycznie całą kwotę fakturowaną i odebraną z banku, zatrzymując zaliczkowo kwotę w wysokości 5.000 zł na poczet rozliczeń. T.B. zeznał ponadto, że w postępowaniu skarbowym, w którym zobowiązano go do zapłaty podatku od tej transakcji zataił, że ww. faktura jest nierzetelna, gdyż nie miał pieniędzy do zapłacenia tego podatku, ponieważ ich nie otrzymał. Wyjaśnił, że nie zgłosił tego wcześniej, ponieważ osoba, która otrzymała od niego pieniądze, zwodziła go z terminem rozliczenia tak długo, aż przedawnieniu uległa możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej. W trakcie ww. konfrontacji C.C. podtrzymał swoje wyjaśnienia oraz zeznał, że ani on, ani nikt z jego współpracowników nie otrzymał żadnych pieniędzy.

Organ I instancji ustalił, że decyzją z [...] grudnia 2010 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego określił T.B. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. Organ I instancji wskazał, że z przedmiotowej decyzji wynikało, iż organ podatkowy w toku kontroli podatkowej ustalił, iż nie ujął on w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb rozliczenia podatku VAT i nie rozliczył w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2008 r. wartości sprzedaży i podatku VAT należnego, wynikającej z faktury VAT, wystawionej na rzecz I Sp. z o.o. (faktura VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r., na kwotę netto 295.081,97zł, podatek VAT 64.918,03zł).

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że T.B. odmówił złożenia zeznań odnośnie ww. zagadnienia w toku postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Od decyzji organu I instancji skarżąca, reprezentowana przez radcę prawnego M.D., wniosła odwołanie z dnia [...] lutego 2015 r. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

- art. 24 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 września 19991 r. o kontroli skarbowej,

- art. 21 § 3 oraz art. 207, art. 210 §1, art. 211 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

- art. 86 ust. 1 i ust.2 pkt 1 lit. a, art.88 ust.3a pkt 4 lit. a, art. 99 ust.12, art.103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, poprzez określenie zobowiązania podatkowego I Sp. z o.o. w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. w kwocie 138.313,00 zł, podczas gdy zgodnie z deklaracją VAT-7 oraz korektą deklaracji VAT-7 wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. wynosi 73.395,00 zł;

- art.121 § 1, art.122, art.187 §1 oraz art.191 Ordynacji podatkowej poprzez nieprawidłową ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego poprzez:

1) bezpodstawne uznanie za nierzetelne rejestrów zakupów VAT prowadzonych

w związku z działalnością gospodarczą skarżącej w części ujętej w nich faktury VAT

nr [...], wystawionej przez firmę B T.B.,

2) bezpodstawne przyjęcie, że faktura VAT nr [...] wystawiona przez firmę B nie przedstawia rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i jest fakturą fikcyjną;

- art.180 §1, art.181, art.182, art.187 §1, art.188, art.190 §1, i art.192 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę zawartą w postanowieniu organu kontroli skarbowej

z dnia [...].05.2014 r. przeprowadzenia dowodów zawnioskowanych przez Stronę

w zastrzeżeniach z dnia [...].04.2014r. do protokołu z badania ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r., tj. wniosku o uzyskanie wyciągu za okres [...].06.2008 r. - [...].12.2008 r. konta nr [...] banku, który prowadzi przedmiotowe konto firmy B T.B., na które Strona dokonała w dniu [...].06.2008 r. przelewu kwoty 360.000 zł. Strona zarzuciła, że organ kontroli skarbowej opierając się tylko na zeznaniach pana B. przyjął, że T.B. zwrócił kwotę 360.000 zł pomniejszoną o prowizję. Ponadto Strona zarzuciła, iż organ kontroli skarbowej bez żadnych dowodów, nawet wbrew twierdzeniom T.B. przyjął, iż zwrócił on tę kwotę Stronie. Zdaniem Strony analiza rachunku bankowego pozwoliłaby na ustalenie co faktycznie stało się z tą kwotą;

- art. 194 §3 Ordynacji podatkowej poprzez pominięcie, że w dokumencie urzędowym to jest w ostatecznej decyzji z dnia [...].12.2010 r., Nr [...] określającej T.B. zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego nie zakwestionował faktury VAT nr [...] i nie uznał jej za fikcyjną, a wręcz przeciwnie ustalił, że T.B. nie ujmując w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb podatku VAT i nie rozliczając w deklaracji faktury zaniżył wartość podatku należnego w czerwcu 2008 r. o kwotę 64.918,03 zł;

- art.210 § 1 pkt 6 w zw. z art.210 §4 Ordynacji podatkowej w zakresie braku wykazania w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, iż zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu i możliwe jest wydanie decyzji podatkowej.

Wskazując na powyższe, skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Ponadto Strona wniosła o przeprowadzenie dowodu z dokumentów:

- wezwania Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...].11.2010 r., Nr [...],

- ponownego wezwania Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...].12.2010r., Nr [...],

- pisma wyjaśniającego I Sp. z o.o. z dnia [...].12.2010 r. wraz z dowodem nadania listem poleconym, na okoliczność, iż transakcja udokumentowana fakturą VAT nr [...] była przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w roku 2010, a pisemne wyjaśnienia udzielone w tej sprawie przez Stronę również potwierdzają okoliczności zawarcia umowy i wykonanie usługi przez firmę B T.B. na rzecz I Sp. z o.o.

W uzasadnieniu odwołania pełnomocnik skarżącej wskazał, iż zeznania T.B., na których organ kontroli przede wszystkim oparł swoje błędne ustalenia, są całkowicie niewiarygodne. Pełnomocnik podniósł, że protokół przesłuchania podejrzanego z dnia [...] marca 2013 r. włączony do akt sprawy postanowieniem organu kontroli z dnia [...] kwietnia 2014 r. został przedstawiony w formie wyciągu, w bardzo okrojonej formie. Skarżąca nie mogła zweryfikować czy w pozostałej, pominiętej części protokołu zeznań są informacje przydatne dla niniejszego postępowania.

Skarżąca podniosła, że w aktach sprawy znajdują się kolejne zeznania T.B., które są wzajemnie sprzeczne, chociaż zostały złożone w tym samym dniu, tj. [...].12.2014 r. Ponadto skarżąca podkreśliła, iż w żadnym z przesłuchań T.B. nie podał, że oddał pieniądze C.C. lub innej osobie z I Sp. z o.o. Według skarżącej wykazane w odwołaniu sprzeczności i unikanie odpowiedzi na zadane pytania przez T.B. wskazują, iż podaje on nieprawdę i jego zeznania nie mogą być wiarygodnym dowodem i w związku z tym organ powinien uwzględnić wniosek skarżącej o uzyskanie wyciągu z konta bankowego firmy B.

Zdaniem Strony wykonanie usługi przez firmę B na rzecz skarżącej potwierdzają zebrane w sprawie dokumenty. Powołując się w odwołaniu na zeznania M.G., W. K. skarżąca podniosła, iż nieprawdziwe jest twierdzenie organu jakoby przesłuchani w toku postępowania kontrolnego świadkowie nie potwierdzili wykonania jakiejkolwiek usługi na rzecz I sp. z o.o. przez firmę T.B..

Skarżąca zarzucając pominięcie ustaleń wynikających z ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanej dla T.B., zaznaczyła, że w toku postępowania przeprowadzonego przez ww. organ, przeprowadzone zostało postępowanie dowodowe z udziałem I Sp. z o.o., w tym C.C., który zeznawał w dniu [...] listopada 2009 r. i w toku ww. postępowania organ ustalił, że faktura nr [...] z dnia [...].06.2008 r. jest rzetelna i należy od niej odprowadzić podatek VAT.

Strona podniosła, że organ kontroli skarbowej pominął również znaną mu okoliczność, iż transakcja udokumentowana fakturą VAT nr [...] była przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej w roku 2010, a pisemne wyjaśnienia udzielone w tej sprawie przez Stronę również potwierdzały okoliczności zawarcia umowy i wykonanie usługi przez firmę B T.B. na rzecz Spółki I. Na potwierdzenie powyższego skarżąca załączyła skierowane do niej wezwania Urzędu Kontroli Skarbowej w związku z postępowaniem kontrolnym prowadzonym wobec T.B. oraz pismo wyjaśniające z dnia [...].12.2010 r.

Ponadto skarżąca uzasadniając zarzut naruszenia art.210 §1 pkt 6 w zw. z art.210 §4 Ordynacji podatkowej, powołała się na treść uzasadnienia decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] sierpnia 2014r., Nr [...], z którego wynika, iż brak przedstawienia w decyzji uzasadnienia faktycznego i prawnego w zakresie biegu terminu przedawnienia stanowi naruszenie ww. przepisów prawa.

Po rozpatrzeniu wniesionego odwołania Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z [...] kwietnia 2015 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ odwoławczy podtrzymał stanowisko organu I instancji, przytaczając okoliczności przeprowadzonego w sprawie postępowania. Odnosząc się do zarzutów odwołania organ odwoławczy stwierdził, że podnoszone przez skarżącą okoliczności pozostają bez wpływu na wynik sprawy. Organ II instancji zaznaczył, że w sprawie niewątpliwe jest, że skarżąca, czy to w wyniku osobistego kontaktu z T.B., czy też za pośrednictwem osób trzecich, otrzymała fakturę VAT nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. wystawioną przez B T.B. za "doradztwo", ujęła ww. fakturę VAT w prowadzonej ewidencji zakupów VAT i ww. faktura VAT stanowiła u skarżącej podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w niej wykazany w wysokości 64.918,03 zł. Wystawca ww. faktury, T.B. zarówno w niniejszym postępowaniu, jak i prowadzonym równolegle postępowaniu karnym zeznał, że ww. faktura jest fakturą fikcyjną i usługi doradztwa wykazane na tej fakturze nie zostały wykonane, natomiast skarżąca w toku postępowania nie przedłożyła dowodów potwierdzających wykonanie ww. usług przez T.B.. Ewentualny udział osób trzecich w ww. zdarzeniach organ odwoławczy ocenił jako pozostający bez wpływu na wynik niniejszej sprawy.

Organ podkreślił, że dowodu na wykonanie na rzecz skarżącej przez B T.B. usługi doradztwa wykazanej na fakturze VAT nr [...] z dnia [...] czerwca 2008 r. nie stanowią przedłożone przez skarżącą [...] lutego 2014 r. oraz [...] kwietnia 2014 r. kserokopie aktów notarialnych.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących zasad prowadzenia postępowania dowodowego poprzez odmowę uzyskania wyciągu z rachunku bankowego firmy B, organ odwoławczy stwierdził, że fakt przekazania przez skarżącą w dniu [...] czerwca 2008 r. na rzecz B T.B. kwoty 360.000 zł tytułem faktury nr [...] nie jest w sprawie sporny i wynika z dowodów w postaci polecenia przelewu z dnia [...] czerwca 2008r., wyciągu bankowego z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] z konta I Sp. z o.o. oraz z zeznań Strony i T.B.. Oceniając ww. okoliczność w kontekście całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego organ odwoławczy stwierdził, że fakt dokonania przez skarżącą zapłaty za fakturę VAT nr [...], w sytuacji braku jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających wykonanie przez wystawcę ww. faktury usługi wykazanej na tej fakturze, nie stanowi potwierdzenia, że usługa w niej wykazana została wykonana. Organ odwoławczy podkreślił, że poza ww. fakturą VAT, dowodem zapłaty oraz umową z dnia [...] lutego 2008 r. skarżąca nie posiada innych dokumentów potwierdzających faktyczne wykonanie usług, natomiast wystawca spornych faktur VAT – T.B. w trakcie przesłuchań z dnia [...] marca 2013 r. i z dnia [...] grudnia 2014 r. zaprzeczył temu, że wykonał ww. usługi, twierdząc, że ww. faktura VAT jest fakturą fikcyjną.

Za chybione organ II instancji uznał zarzuty naruszenia wymienionych w odwołaniu przepisów prawa materialnego i procesowego, stanowiących podstawę wydania zaskarżonej decyzji. Organ odwoławczy ocenił, że postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo, zgromadzono obszerny materiał dowodowy, wyjaśniający wszystkie istotne okoliczności stanu faktycznego, a jego ocena i analiza została dokonana w granicach zakreślonych art. 191 Ordynacji podatkowej.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skarżąca zaskarżonej decyzji organu odwoławczego zarzuciła naruszenie:

1. mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów prawa materialnego:

art. 86 ust.1 i ust 2 pkt 1 lit. a, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a, art. 99 ust. 12, art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, poprzez błędne uznanie przez Organ podatkowy II instancji za prawidłowe rozliczenia podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r., przedstawionego w zaskarżonej i decyzji organu podatkowego I instancji ( str. 18 ), a tym samym błędne uznanie za prawidłowe określenie przez organ I instancji zobowiązania podatkowego skarżącej "I" Sp. z o.o. w podatku dochodowym od podatku od towarów i usług za czerwiec 2008r. w kwocie 138.313,00 zł, podczas gdy zgodnie z deklaracją skarżącej VAT 7 i korektą deklaracji VAT 7 skarżącej, wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008r. wynosiła 73.395,00 zł,

2. mające istotny wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania:

- art. 21 § 3 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa poprzez niewłaściwe zastosowanie wyżej wymienionych przepisów w sytuacji, gdy nie istniały podstawy faktyczne i prawne do utrzymania w mocy decyzji organu I instancji określającego zobowiązanie podatkowe skarżącego w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. w kwocie 138.313,00 zł;

art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez nieprawidłową ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego poprzez:

1. bezpodstawne ustalenie, że organ I instancji zasadnie uznał za nierzetelne rejestry zakupów VAT skarżącego prowadzone w związku z działalnością gospodarczą skarżącego w części ujętej w nich faktury VAT nr [...], wystawionej przez firmę B T.B.,

2. bezpodstawne przyjęcie, że faktura VAT nr [...] wystawiona przez firmę (B T.B. nie przedstawia rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i jest fakturą fikcyjną.

- art. 181, art. 182, art. 187 § 1, art. 188 w zw. z art. 229, art. 190 § 1 i art. 192 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez bezzasadne uznanie, że organ I instancji nie naruszył wskazanych wyżej przepisów prawa odmawiając przeprowadzenia dowodu zawnioskowanego przez skarżącego, to jest wyciągu za okres [...].06 2008 - [...].12.2008r. konta nr [...] banku, który prowadzi przedmiotowe konto firmy B T.B..

W uzasadnieniu skargi pełnomocnik skarżącej Spółki podkreślił, że niezwykle istotne dla sprawy jest ustalenie, czy T.B. rzeczywiście zwrócił kwotę 360.000 zł pomniejszoną o prowizję. Pełnomocnik skarżącej Spółki poddał jednocześnie

w wątpliwość celowość faktu zapłaty na rzecz T.B. w sytuacji, gdyby usługa nie była faktycznie wykonana.

Pełnomocnik skarżącej Spółki powołując się na uzasadnienie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] grudnia 2010 r. określającej T.B. zobowiązanie w podatku od towarów i usług, stwierdził, że w tej decyzji organ podatkowy ustalił, że T.B. nie ujmując w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb podatku VAT i nie rozliczając w deklaracji VAT- 7 za czerwiec 2008 r. wartości sprzedaży i podatku VAT wynikającej z faktury nr [...], zaniżył wartość podatku należnego w czerwcu 2008 r. o kwotę 64.918,03 zł. Stąd pełnomocnik skarżącej Spółki wywiódł, że bezzasadnie w niniejszej sprawie organy podatkowe obaliły domniemanie autentyczności i wiarygodności ww. decyzji przeciwdowodami w postaci protokołów z przesłuchań T.B.. Skarżąca wskazała, że T.B. ma postawione liczne zarzuty w postępowaniach karnoskarbowych i jest osobą niewiarygodną. Składając nieprawdziwe zeznania, że zakwestionowana usługa nie miała miejsca, chciał uniknąć ciążącej na nim odpowiedzialności z tytułu należnego zobowiązania podatkowego.

Skarżąca ponownie, podobnie jak w odwołaniu od decyzji organu I instancji, zaznaczyła, że okoliczność wykonania usługi przez firmę B na rzecz I Sp. z o.o. potwierdzają liczne dowody: umowa zlecenia z [...] lutego 2008 r., faktura VAT nr [...] z [...] czerwca 2008 r., dowód zapłaty wynagrodzenia na poczet faktury VAT w kwocie 360.000 zł oraz dokumenty uprzednio przedłożone wraz z zastrzeżeniami do protokołu z badania ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r., przekazane przez firmę B skarżącej w ramach wykonywania umowy zlecenia, tj.: oświadczenie z [...] stycznia 2008 r., decyzje Kierownika Biura Powiatowego ARiMR z [...] stycznia 2008 r., dodatkowe informacje Przedsiębiorstwa R Sp. z o.o. za okres [...].01.2007 r. - [...].12.2007 r., postanowienie Sądu z [...] marca 2008 r. sygn.akt [...], zaświadczenie z [...] lutego 2008 r. sygn. [...], trzy decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii z [...] stycznia 2007 r. i [...] marca 2007 r., zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Przedsiębiorstwa R Sp. z o.o. oraz bilans tej Spółki za [...] grudnia 2007 r., zeznania C.C., M.G. oraz T.K..

Podsumowując argumentację przedstawioną w skardze, pełnomocnik skarżącej Spółki wniósł o wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z zarzutami skarżącej Spółki. Przytaczając argumenty jak w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Analiza zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego wskazuje na niezasadność skargi. Wbrew zarzutom skargi organy administracji publicznej prowadziły postępowanie administracyjne w sposób prawidłowy, dokładnie ustaliły stan faktyczny i prawny w sprawie, a także właściwie zastosowały zarówno przepisy procedury administracyjnej, jak i prawa materialnego, a powody podjętego rozstrzygnięcia wyczerpująco przedstawiły w uzasadnieniach wydanych decyzji.

W pierwszej kolejności należy rozważyć czy nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania. Zgodnie z art.70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W myśl art.103 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego (...).

Mając na uwadze termin płatności podatku od towarów i usług za okres objęty zaskarżoną decyzją, termin określony w art.70 § 1 ww. ustawy za czerwiec 2008 r., upływał 31 grudnia 2013 r.

Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w art.70 §1 Ordynacji podatkowej, może zostać zawieszony lub przerwany na skutek okoliczności, o których mowa w art.70 §2 do § 6 ww. ustawy. W szczególności, stosownie do art.70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Stosownie do art.70 §7 pkt 1 Ordynacji podatkowej, termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Ze znajdującej się w aktach administracyjnych informacji przesłanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] marca 2015 r. Nr [...] wynika, że w dniu [...] grudnia 2013r. nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania w podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. na podstawie art.70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej z uwagi na wszczęcie postępowania karnego skarbowego, które trwa nadal.

Ze znajdującego się w aktach sprawy pisma Prokuratora Prokuratury Okręgowej z dnia [...] grudnia 2013 r., Nr [...] wynika, iż Prokurator Prokuratury Okręgowej prowadzi postępowanie przygotowawcze Nr [...] dotyczące wyłudzenia podatku VAT za czerwiec 2008 r. w związku z działalnością firmy I Sp. z o.o., w toku którego postanowieniem z dnia [...].12.2013 r. zarzuty przedstawiono C.C., o to, że: "w okresie od [...] czerwca 2008 r. do [...] lipca 2008 r. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej jako Prezes Zarządu firmy I Sp. z o.o., przyjął nierzetelną fakturę VAT zakupu, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych wystawioną przez firmę B T.B. z dnia [...].06.2008 r., nr [...] tytułem doradztwo na kwotę 295.081,97 zł netto oraz podatek VAT 64.918,03 zł, a następnie posłużył się ww. fakturą polecając jej wprowadzenie do rejestrów zakupu VAT firmy ww., dokonując tym samym za pośrednictwem Biura Rachunkowego nierzetelnego prowadzenia ewidencji VAT (...), jak również składając właściwemu miejscowo Naczelnikowi Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7 za czerwiec 2008 r. podał nieprawdę co do prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ww. faktury (...), narażając na uszczuplenie podatku VAT małej wartości wynikający z obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany w ww. fakturze w kwocie 64.918,03 zł tj. o czyn z art.62 §2 kks w zb. z art.61 §1 kks w zb. z art.56§2 kks w zw. z art.6 §2 kks w zw. z art.7 §1 kks w zw. z art.9 §3 kks".

Ponadto w aktach sprawy znajduje się pismo z dnia [...] grudnia 2013 r., którym Naczelnik Urzędu Skarbowego poinformował I Sp. z o.o., że: "w związku z prowadzonym przez prokuratora Prokuratury Okręgowej postępowania przygotowawczego, z dniem [...].12.2013 r., na podstawie art.70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania w zakresie podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r." oraz że "Bieg terminu przedawnienia, zgodnie z art.70 § 7 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa (...) ponownie rozpocznie się od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania". Ww. pismo z dnia [...] grudnia 2013 r., zostało odebrane przez I Sp. z o.o. dnia 17.12.2013 r. (adnotacja na potwierdzeniu odbioru ww. pisma przez Spółkę I).

Z powyższego wynika, iż w niniejszej sprawie bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres rozliczeniowy objęty zaskarżoną decyzją, tj. za czerwiec 2008 r., na podstawie art.70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej uległ zawieszeniu z dniem [...].12.2013 r., o czym Strona została poinformowana przed upływem terminu przedawnienia. Ponadto strona zawieszenia terminu przedawnienia nie kwestionuje.

W niniejszej sprawie zasadniczy spór dotyczy faktury VAT nr [...] z dnia [...] czerwca 2008r. wystawionej przez firmę B T.B.. Przedmiotowa faktura wystawiona została za doradztwo na kwotę netto 295.081,97 zł, podatek VAT 64.918,03 zł (brutto 360.000 zł). Strona nie zgadza się z ustaleniami organu, że wskazana faktura nie przedstawia rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i jest faktura fikcyjną.

Materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy w ocenie Sądu potwierdza, że ww. faktura VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. wystawiona dla Strony przez firmę B T.B. za "doradztwo", która została przez Stronę zaewidencjonowana w ewidencji zakupu za czerwiec 2008 r. oraz wykazana w deklaracji VAT-7 za ten okres stwierdza czynności, które nie zostały dokonane.

Strona jako dowody potwierdzające, że usługa na rzecz I Sp. z o.o. została przez firmę B T.B. wykonana, wskazuje fakturę VAT, umowę zlecenie z dnia [...] lutego 2008 r. zawartą pomiędzy I Spółka z o.o.. (Dającym) a B T.B. (Przyjmującym) oraz polecenie przelewu z dnia [...].06.2008 r. kwoty 360.000,00 zł przez Zleceniodawcę: I Sp. z o.o. na rzecz Odbiorcy: B T.B..

W toku postępowania Strona w swych ustnych i pisemnych wyjaśnieniach konsekwentnie utrzymywała, że wykazana w treści faktury VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. wystawionej przez firmę B T.B. usługa została wykonana.

Odnośnie okoliczności przeprowadzenia transakcji, udokumentowanej ww. fakturą VAT, wystawioną na rzecz I Sp. z o.o. przez firmę B T.B., Prezes I Sp. z o.o. C.C. do protokołu z dnia [...].01.2014 r. zeznał, że ta transakcja jest skutkiem innej transakcji, gdyż Strona miała podpisaną umowę z firmą P Sp. z o.o. na znalezienie nieruchomości rolnej. C.C. wskazał, że posiada umowę z P Sp. z o.o. na kwotę 1 mln 350 tys. brutto. Wskazał, że miał kilku podwykonawców, firma B nie była jedyną, która szukała takiej nieruchomości. Strona wskazała, że T.B. posiadał rozeznanie oraz miał ludzi, współpracowników, podwykonawców. Według zeznań C.C. firma B T.B. wskazała tą nieruchomość. I Sp. z o.o. miała doprowadzić do transakcji zakupu nieruchomości. Firma B doradzała I Sp. z o.o. w zakresie porównania gospodarstwa z innymi, akurat to gospodarstwo spodobało się Duńczykom. Gospodarstwo znajdowało się koło [...]. Firma I była główną firmą, która miała umowę z kupującym i do niej spływały informacje o skutkach poszukiwania, nie tylko od firmy B. C.C. wskazał, że firma T Sp. z o.o., przyczyniła się do tej transakcji. Doszło do zakupu tej nieruchomości za kwotę 12-13 mln zł. C.C. wyjaśnił, że oprócz tego Spółka I miała u notariusza konto depozytowe, na którym P Sp. z o.o. zdeponowało 1 mln 350 tyś zł brutto. Zapłata w całości z konta depozytowego została uiszczona na rzecz I. Spółka I zapłaciła przelewem bankowym ze swojego firmowego konta na rzecz firmy B, jak również innych firm, tj. T Sp. z o.o., która otrzymała 473 tyś. brutto od I. Wszelkie płatności dokonane zostały po zakupie nieruchomości przez kupującego. Ponadto C.C. wskazywał, że usługa została wykonana, dowodem jest zawarcie transakcji zakupu przez spółkę P nieruchomości.

Zgodnie z treścią umowy z dnia [...].02.2008 r., ww. usługa doradztwa miała polegać na rozpoznaniu rynku nieruchomości rolnych oraz ich statutu prawnego. T.B. na podstawie postanowień ww. umowy zobowiązał się do zgromadzenia materiałów i informacji w zakresie nieruchomości rolnych mogących stanowić przedmiot sprzedaży na terenie całego kraju i w oparciu o przeprowadzone analizy zobowiązał się dokonać ustaleń potencjalnej ceny sprzedaży nieruchomości rolnych, dokonać przygotowania niezbędnych dokumentów do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przygotować projekty umów sprzedaży oraz ustalić Kancelarię i termin zawarcia umowy sprzedaży. Zgodnie natomiast z treścią zeznań C.C. firma B T.B. wskazała nieruchomość, która spodobała się kontrahentowi Strony (P) oraz doradzała Stronie w zakresie porównania ww. gospodarstwa z innymi.

W toku postępowania Strona nie przedłożyła dowodów potwierdzających, że T.B. wykonał na rzecz Strony czynności, wskazanych w umowie z dnia [...].02.2008 r., tj. dokonał analizy w zakresie nieruchomości rolnych mogących stanowić przedmiot sprzedaży, przygotował dokumenty niezbędne do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przygotował projekty umów sprzedaży oraz wykonał czynności, o których mowa w zeznaniach C.C., tj. wskazał nieruchomość odpowiadającą wymaganiom P oraz doradzał Stronie w zakresie porównania ww. gospodarstwa z innymi. Jednocześnie ze znajdującej się w aktach sprawy umowy z dnia [...] marca 2008 r. zawartej pomiędzy T Sp. z o.o. (Zleceniobiorcą) a I Sp. z o.o. (Zleceniodawcą) wynika, że pierwszą nieruchomością wskazaną przez T Sp. z o.o. była nieruchomość rolna położona w Gm. [...].

W toku postępowania kontrolnego przesłuchano w dniu [...].03.2014r. w charakterze świadka A.T. oraz S.S., tj. strony transakcji sprzedaży gospodarstwa rolnego na rzecz P Sp. z o.o. W toku przedmiotowych przesłuchań ww. świadkowie zeznali, iż nie znają osoby o nazwisku T.B. lub firmy B T.B.. Nie rozpoznali w toku przesłuchania na tablicy poglądowej z wizerunkami 15 mężczyzn T.B..

Inny świadek M.G., zapytany o to, czy znane są mu wymienione osoby lub firmy, w tym m.in. B T.B. wskazał nazwę B jako znaną mu, a na pytanie: Co jest Panu wiadome odnośnie firmy B zeznał, że: "Z firmy B nie wie, czy był pan T.. Odbyliśmy kilka spotkań na terenie [...] i w [...] dot. transakcji związanej z gospodarstwem rolnym. Najbliższy kontakt był z Panem C.. Jeżeli chodzi o firmę B - był to prawdopodobnie przedstawiciel tej firmy, w którymś momencie dostałem wizytówkę od tej osoby, B - zapamiętałem, gdyż znam niemiecki, sama nazwa B była dla mnie specyficzna (nazwa b oznacza góra), był to starszy pan około 50 lat (...). B przekazywała informacje z agencji ARiMR, informacje dot. całego gospodarstwa, B robił to co było niezbędne (związane z ww. gospodarstwem, co dokładnie robiła, już nie pamiętam)". Oceniając zeznania M.G. w kontekście całości zgromadzonego materiału dowodowego należy stwierdzić, iż zeznania ww. świadka nie potwierdzają, iż T.B. wykonał na rzecz Strony usługi doradztwa wykazane w treści faktury VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. Ww. świadek wskazał na obecność na spotkaniach osoby określonej przez świadka jako starszy pan, około 50 lat, świadek nie wie, czy był to Pan T.. Tymczasem, jak wynika z protokołu przesłuchania T.B., data urodzenia T.B. to: [...].07.1970 r., zatem w okresie, w którym miały miejsce opisywane przez M.G. transakcje związane z gospodarstwem rolnym w [...], tj. w pierwszej połowie 2008 r., T.B. nie miał około 50 lat. Pan G. potwierdzając, że znana mu jest firma B zeznał, że od przedstawiciela tej firmy otrzymał wizytówkę i zapamiętał nazwę tę firmy z uwagi na znajomość języka niemieckiego. Zgodzić się należy z wyciągniętym przez organ wnioskiem, iż to, że M.G. otrzymał wizytówkę ww. firmy nie oznacza, że T.B. wykonał sporne usługi. Należy mieć na uwadze okoliczność, że właściciele nieruchomości, której dotyczyć miały ww. usługi doradcze, nie znają osoby o nazwisku T.B. lub firmy B T.B..

Potwierdzenia wykonania przez T.B. ww. usługi doradztwa na rzecz Strony nie stanowi też podnoszona przez Stronę w odwołaniu okoliczność zmiany wynagrodzenia dla firmy T Sp. z o.o. z kwoty 883.000 zł do kwoty 473.000 zł. Powyższe zostało podniesione w zeznaniach C.C. z dnia [...].04.2014 r. oraz W.K. z dnia [...].03.2014 r. W.K. do protokołu z dnia [...].03.2014 r. zeznał, że cena podana w umowie była intensywnie negocjowana i pod wpływem rozmów z C.C. doszło do podpisania aneksu z uwagi na koszty innych porozumień, treści których W.K. nie znał. Ww. zeznania, nie stanowią dowodu na to, iż T.B. wykonał na rzecz Strony sporne usługi doradztwa. W.K. nie znał treści porozumień, które miały stanowić podstawę zmniejszenia wynagrodzenia dla T Sp. z o.o. Z zeznań ww. świadka wynika także, że nie zna osoby o nazwisku T.B. i nie przypomina sobie, aby w związku z czynnościami wykonywanymi z ramienia T Sp. z o.o. dotyczącymi gospodarstwa w [...] spotkał się z nazwiskiem B..

W świetle powyższego zgodzić należy się z twierdzeniem organów, iż przesłuchani w toku postępowania kontrolnego świadkowie nie potwierdzili wykonania jakichkolwiek usług przez T.B..

Postanowieniem z dnia [...].04.2014 r., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej włączył do postępowania kontrolnego wyciąg z protokołu przesłuchania podejrzanego z dnia [...].03.2013r. T.B.. Protokół ten pochodzi ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową sygn. akt [...]. Ponadto postanowieniem z dnia [...] stycznia 2015 r., organ kontroli skarbowej włączył do dowodów kserokopię protokołu konfrontacji z dnia [...].12.2014 r., znak [...] pomiędzy podejrzanym T.B., a podejrzanym C.C. oraz w dniu [...] grudnia 2014 r. przeprowadził, z udziałem pełnomocnika Strony przesłuchanie w charakterze świadka T.B..

Z wyciągu z protokołu przesłuchania T.B. z dnia [...].03.2013 r. wynika, iż odnośnie faktury VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. tytułem "doradztwo", wystawionej przez firmę B T.B. na rzecz I Sp. z o.o. oraz umowy zlecenia z dnia [...].02.2008 r., zawartej pomiędzy I Sp. z o.o. a B T.B., T.B. zeznał, że: "(...) znane mi są te dokumenty. Ta faktura jest fikcyjna. W tym przypadku dostałem część podatku VAT za wystawienie tej faktury. Mnie z panem C.C. skontaktowali byli moi klienci z [...] - ja nie pamiętam pełnych danych tego mojego klienta, on miał na imię D. i ma kantor w [...]. Ja spotkałem się z tym D. i prezesem C. w [...], gdzie powiedzieli mi, że potrzebują fakturę na taką usługę i że zapłacą za nią prowizję, nie pamiętam jaka to była prowizja. Uzgodniliśmy kwoty wykonali przelew, ja im zwróciłem całą kwotę pomniejszoną o moją prowizję. Ja nie pamiętam komu ja fizycznie przekazałem te pieniądze (...)".

Z protokołu konfrontacji z dnia [...].12.2014r. pomiędzy T.B. a C.C., przeprowadzonej w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową wynika, że ww. konfrontacji dokonano w związku ze sprzecznościami pomiędzy ww. zeznaniami T.B. z dnia [...].03.2013 r., według których faktura VAT nr [...] jest fakturą fikcyjną a wyjaśnieniami C.C., zawartymi w protokole przesłuchania z dnia [...].12.2013 r.

Jak wynika z treści protokołu konfrontacji z dnia [...].12.2014 r., C.C. w dniu [...].12.2013 r. wyjaśnił, że: "Według mnie faktura jest rzetelna i ja nie dokonywałem korekty deklaracji VAT-7". Ponadto wyjaśnił, że: "Firma I Sp. z o.o. zajmowała się wyszukiwaniem gruntów rolnych dla spółek z kapitałem zagranicznym i pracownik firmy B. wskazał nam jedną z nieruchomości, tj. gospodarstwo rolne w powiecie drawskim, koło [...], które sprzedaliśmy na rzecz P Sp. z o.o. Ja widziałem dwa razy Pana T.B., ale to gospodarstwo wyszukał chyba jego pracownik, ale nie pamiętam z uwagi na upływ czasu jak się on nazywał.(...) My mieliśmy dojście do firmy B. przez tego pracownika czy współpracownika. (...)". Jak wynika z ww. protokołu konfrontacji, do protokołu z dnia [...].12.2013 r. C.C. wyjaśnił, że czynność pracownika firmy B "polegała na tym, że wskazano nam, że jest gospodarstwo rolne do sprzedania. Ten pracownik musiał przygotować jakąś tam dokumentację dotyczącą wielkości gospodarstwa tzn. wypisy z ksiąg wieczystych, strukturę działek, jakość i klasy ziemi, budynki jakie są, ustalenie zwierząt jakie są w gospodarstwie. (...) To trwało kilka miesięcy. Ja się tą transakcją zajmowałem, bo była to duża transakcja. Nie pamiętam co ten pracownik z firmy B robił".

W trakcie konfrontacji w dniu [...].12.2014r. T.B. podtrzymał swoje wyjaśnienia oraz odnosząc się do ww. zeznań C.C., zeznał, że: "Takie sytuacje, jakie opisywał Pan C. nie miały miejsca, ja nie miałem żadnego pracownika, który by to robił". Odnośnie płatności za sporną fakturę T.B. wyjaśnił, że oddał praktycznie całą kwotę fakturowaną i odebraną z banku, zatrzymując zaliczkowo kwotę w wysokości 5.000 zł na poczet rozliczeń. Ponadto T.B. zeznał, że w postępowaniu skarbowym, w którym zobowiązano go do zapłaty podatku od tej transakcji zataił, że ww. faktura jest nierzetelna, gdyż nie miał pieniędzy do zapłacenia tego podatku, ponieważ ich nie otrzymał. T.B. wyjaśnił, że nie zgłosił tego wcześniej, ponieważ osoba, która otrzymała od niego pieniądze, zwodziła go z terminem rozliczenia tak długo, aż przedawnieniu uległa możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowej.

W trakcie ww. konfrontacji C.C. podtrzymał swoje wyjaśnienia oraz zeznał, że ani on, ani nikt z jego współpracowników nie otrzymał żadnych pieniędzy.

Do protokołu z dnia [...].12.2014 r. z czynności przesłuchania świadka T.B., dokonanego w postępowaniu kontrolnym prowadzonym wobec Strony, odnośnie okoliczności transakcji udokumentowanej sporną fakturą VAT T.B. wyjaśnił, że: "Nie było żadnych okoliczności, osoba która przyniosła umowę, otrzymała fakturę, a następnie po dokonaniu przelewu przez firmę, oddałem jej pieniądze, przyszedł przelew, wyciągnąłem gotówkę z banku i oddałem tej osobie. Była to kwota faktury pomniejszona o 5 tys. zł. T.B. ponownie potwierdził, że ww. faktura za "Doradztwo" jest fakturą fikcyjną, nie było usługi wymienionej na tej fakturze. Odnośnie decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanej wobec niego, zeznał, że zdaje sobie sprawę z tego, że ww. decyzja została wydana. T.B. wyjaśnił, że nie zapłacił podatku należnego z ww. faktury ze względu na to, że osoba, która pośredniczyła przy przekazywaniu pieniędzy nie rozliczyła się z nim, zwodziła z terminem zapłaty, a następnie zerwała kontakt. Była to ta sama osoba, która przyniosła podpisaną umowę. Na pytanie pełnomocnika Strony: "Dlaczego w toku postępowania przed urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT za czerwiec 2008 r. nie zgłosił Pan, że rzekomo ta faktura jest fikcyjna?" T.B. wyjaśnił, że zataił ten fakt, licząc na osiągnięcie korzyści materialnej, której nie osiągnął. Na pytanie pełnomocnika Strony: "Dlaczego nie odwołał się Pan od decyzji urzędu skarbowego, w zakresie podatku VAT za czerwiec 2008 r., wydanej w grudniu 2010 r.?" Pan B. zeznał: "Nie wiedziałem, nie skorzystałem z takiej możliwości, nadmieniam, że na przełomie 2009 i 2010 r. uległem poważnemu wypadkowi, w roku 2010 przeszedłem kilka skomplikowanych operacji i nie uczestniczyłem aktywnie w życiu firmy".

W dniu [...].03.2013 r. oraz dwukrotnie w dniu [...].12.2014 r. w ramach dwóch różnych postępowań, tj. w ramach postępowania karnego oraz postępowania skarbowego T.B. złożył spójne ze sobą zeznania w zakresie, w jakim wynika z nich, iż nie wykonał na rzecz Strony usług doradztwa oraz że wystawiona na rzecz Strony faktura VAT jest fikcyjna.

Mając na uwadze, że w toku postępowania Strona nie przedłożyła dowodów potwierdzających, że T.B. wykonał na rzecz Strony czynności, o których mowa w wyjaśnieniach Strony oraz w umowie z dnia [...].02.2008 r. zawartej z T.B. i fakturze VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. zeznaniom w części, w jakiej T.B. zaprzeczył wykonaniu przedmiotowych usług, należy dać wiarę.

Przesłuchani w charakterze świadków pozostali kontrahenci Strony (tj. M.G., W.K.) dokładnie wskazywali na czynności które wykonali przy realizacji umowy – np. pobyt na terenie gospodarstwa, przygotowanie inwentaryzacji, gromadzenie dokumentów do wyceny budynków, gruntów i pozostałych składników wchodzących w skład gospodarstwa, tłumaczenie dokumentów, itp.). Natomiast w odniesieniu do czynności jakie ewentualnie miały być realizowane przez T.B. takich informacji brak. Sam T.B. wskazał, że żadnych czynności ani osobiście ani poprzez inne osoby nie wykonywał, wyraźnie podkreślał, że faktura nie odzwierciedla rzeczywistej transakcji – jest fikcyjna. Wykonania czynności przez T.B. nie potwierdzili również świadkowie (za wyjątkiem C.C.). Poza tym, wbrew twierdzeniu pełnomocnika Strony, T.B. nic nie zyskuje składając takie zeznania – z uwagi, że wystawił tzw. "pustą" fakturę i tak na mocy przepisu art. 108 ustawy o VAT jest obowiązany do zapłaty wykazanej kwoty podatku.

W dniu [...].12.2014 r. w ramach postępowania prowadzonego wobec Strony, przeprowadzone zostało przesłuchanie w charakterze świadka T.B., o którym to przesłuchaniu w dniu [...].11.2014 r. został poinformowany pełnomocnik Strony oraz w którym to przesłuchaniu pełnomocnik Strony brał czynny udział, zadając świadkowi pytania.

Strona wskazuje na sprzeczność zeznań T.B. złożonych w dniu [...].12.2014 r. w zakresie, w jakim w jednych zeznaniach podtrzymał swoje zeznania z dnia [...].03.2013 r., w tym twierdzenie, że kontaktował się i spotkał z Panem C. w związku z fakturą objętą niniejszym postępowaniem w [...], natomiast w kolejnych zeznaniach złożonych w dniu [...].12.2014 r. dodał: "Nie znam Pana C.C., pierwszy raz widziałem go podczas konfrontacji dziś w CBŚ". Ponadto Strona podnosi, że T.B. nie podał, komu oddał pieniądze uzyskane od I. Sp. z o.o. oraz że Pan B. nigdy nie podał, że oddał pieniądze C.C. lub innej osobie z I Sp. z o.o.

W sprawie niewątpliwym jest, że Strona, czy to w wyniku osobistego kontaktu z Panem T.B., czy też za pośrednictwem osób trzecich, otrzymała fakturę VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. wystawioną przez B T.B. za "doradztwo", ujęła ww. fakturę VAT w prowadzonej ewidencji zakupów VAT i ww. faktura VAT stanowiła u Strony podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w niej wykazany w wysokości 64.918,03 zł. Wystawca ww. faktury, T.B. zarówno w niniejszym postępowaniu, jak i prowadzonym równolegle postępowaniu karnym zeznał, że ww. faktura jest fakturą fikcyjną i usługi doradztwa wykazane na tej fakturze nie zostały wykonane, natomiast Strona w toku postępowania nie przedłożyła dowodów potwierdzających wykonanie ww. usług przez T.B.. Ewentualny udział osób trzecich w ww. zdarzeniach należy zatem ocenić jako pozostający bez wpływu na wynik niniejszej sprawy.

Dowodu na wykonanie na rzecz Strony przez B T.B. usługi doradztwa wykazanej na fakturze VAT nr [...] z dnia [...].06.2008 r. nie stanowią przedłożone przez Stronę pismami z dnia [...].02.2014 r. oraz z dnia [...].04.2014 r. kserokopie aktów notarialnych bądź umów, zawieranych przez podmioty gospodarcze lub osoby nie związane z T.B. lub firmą B T.B., kserokopie dokumentów dotyczących firmy A Sp. z o. o. Z ww. dowodów nie wynika, iż Strona otrzymała przedmiotowe dokumenty od T.B. (brak adnotacji, protokołów przekazania dokumentów lub jakichkolwiek innych dowodów, z których wynika fakt ich przekazania Stronie przez T.B.).

Należy również zwrócić uwagę na nieścisłości w twierdzeniach C.C., który wskazuje, że umowę z T.B. zawarł w [...]. Z treści umowy jednak wynika, że została zawarta w [...].

W świetle zgromadzonego materiału dowodowego za bezzasadny uznać należy także sformułowany zarzut naruszenia przepisów ustawy Ordynacja podatkowa dotyczących zasad prowadzenia postępowania dowodowego poprzez odmowę uzyskania wyciągu z rachunku bankowego firmy B T.B. za okres [...].06.2008-[...].12.2008. Strona podnosi, że składając ww. wniosek dążyła do wyjaśnienia sprawy, w tym do ustalenia, co stało się z kwotą 360.000 zł otrzymaną przelewem z dnia [...].06.2008 r. przez T.B.. Strona podnosi, że organ kontroli skarbowej, opierając się tylko na zeznaniach Pana B., przyjął, że T.B. zwrócił kwotę 360.000 zł pomniejszoną o prowizję.

Z akt sprawy wynika, że w piśmie z dnia [...].04.2014 r., stanowiącym zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu z dnia [...].04.2014 r., Strona wniosła o uzyskanie wyciągu z rachunku bankowego firmy B T.B. za okres [...].06.2008-[...].12.2008. Postanowieniem z dnia [...].05. 2014r., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej odmówił przeprowadzenia ww. dowodu.

Fakt przekazania przez Stronę w dniu [...].06.2008 r. na rzecz B T.B. kwoty 360.000 zł tytułem faktury nr [...] nie jest w sprawie sporny i wynika z dowodów w postaci polecenia przelewu z dnia [...].06.2008 r., wyciągu bankowego z dnia [...].06. 2008 r., Nr [...] z konta I Sp. z o.o. oraz z zeznań Strony i T.B.. Organ tej okoliczności nie kwestionował. Należy stwierdzić, że fakt dokonania przez Stronę zapłaty za fakturę VAT nr [...] z dnia [...].06.2008r., w sytuacji braku jakichkolwiek innych dowodów potwierdzających wykonanie przez wystawcę ww. faktury usługi wykazanej na tej fakturze, nie stanowi potwierdzenia, że usługa w niej wykazana została wykonana.

Z zeznań T.B. złożonych do protokołu z dnia [...].03.2013 r. wynika, że zwrócił całą otrzymaną kwotę pomniejszoną o prowizję, lecz nie pamięta, komu fizycznie przekazał te pieniądze. Ponadto przesłuchany w dniu [...].12.2014 r. w charakterze świadka T.B. potwierdził ww. zeznania odnośnie zwrotu płatności, zeznając, iż: "osoba która przyniosła mi umowę otrzymała fakturę a następnie po dokonaniu przelewu przez firmę oddałem jej pieniądze, przyszedł przelew wyciągnąłem gotówkę z banku i oddałem tej osobie. Była to kwota faktury pomniejszona o 5 tysięcy złotych".

W takich okolicznościach bez wpływu na wynik sprawy pozostaje okoliczność, co stało się z kwotą 360.000 zł otrzymaną przez T.B. przelewem z dnia [...].06.2008 r. Bez względu na to, w jakiej formie i komu ww. kwota została przez T.B. zwrócona, w świetle zeznań T.B., w których zaprzeczył on wykonaniu na rzecz Strony usług "doradztwa" oraz w świetle braku jakichkolwiek dowodów potwierdzających wykonanie przez niego usług "doradztwa" brak jest podstaw, by dać wiarę temu, że faktura VAT nr [...] z dnia [...].06.2008r. dokumentuje zdarzenie gospodarcze, które miało miejsce w rzeczywistości.

W ocenie Sądu organy odmawiając przeprowadzenia dowodu w postaci uzyskania wyciągu z rachunku bankowego firmy B T.B. za okres [...].06.2008-[...].12.2008 r., nie naruszył wskazanych przez Stronę przepisów prawa, tj. art.180 §1, art.181, art.182, art.187 §1, art.188, art.190 §1, i art.192 Ordynacji podatkowej.

Odnosząc się natomiast do znajdującego się w aktach sprawy dowodu w postaci ostatecznej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...].12.2010 r., Nr [...], wydanej dla T.B. w zakresie podatku od towarów i usług za czerwiec 2008 r. wskazać należy, że zgodnie z art.194 §1 Ordynacji podatkowej dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Stosownie natomiast do art.194 §3 ww. ustawy, przepisy §1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko dokumentom wymienionym w tych przepisach. Decyzje wydane przez właściwe organy, są dokumentami urzędowymi w rozumieniu art.194 §1 Ordynacji podatkowej, co powoduje zwiększenie ich mocy dowodowej. Zwiększona moc dowodowa dokumentu urzędowego sprowadza się do przyjęcia dwóch domniemań: prawdziwości (autentyczności) oraz zgodności z prawdą twierdzeń w nim zawartych (wiarygodności). Podkreślenia wymaga, że moc dowodowa dokumentów urzędowych nie jest absolutna. Na mocy art.194 § 3 cyt. ustawy, możliwe jest przeprowadzenie przeciwdowodu przeciwko treści dokumentu. Moc dowodowa dokumentu nie jest bezwzględna. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do jego wiarygodności, można co do faktów z niego wynikających przeprowadzić inny dowód. Przeprowadzenie przeciwdowodu jest podstawą do nieuznania faktu stwierdzonego w dokumencie urzędowym. Ordynacja podatkowa nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do środków dowodowych które organ może dopuścić w celu obalenia mocy dowodowej dokumentów urzędowych.

W ramach niniejszego postępowania, wszczętego w dniu [...].12.2013 r., a więc po upływie prawie 3 lat od wydania T.B. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji z dnia [...].12.2010 r., Nr [...], zgromadzone zostały przeciwdowody w postaci ww. protokołów z przesłuchań T.B. przeprowadzonych w dniu [...].03.2013 r. oraz dwukrotnie w dniu [...].12.2014 r., które nie istniały w dacie wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego decyzji z dnia [...].12.2010 r., Nr [...].

Ponadto jak wynika z treści ww. decyzji w ramach postępowania zakończonego ww. decyzją w postępowaniu przeprowadzonym wobec T.B., pomimo podjętych prób, nie udało się przesłuchać wyżej wymienionego. Okoliczności wynikające z dowodów zgromadzonych w niniejszym postępowaniu, w postaci protokołów przesłuchań T.B., nie były znane organowi wydającemu ww. decyzję z dnia [...].12.2010 r., Nr [...]. W toku niniejszego postępowania T.B. wyjaśnił, że w postępowaniu zakończonym ww. decyzją zataił fakt, że faktura VAT nr [...] z dnia [...].06.2008r. jest fakturą fikcyjną, licząc na osiągnięcie korzyści materialnej. Ponadto wyjaśnił, że nie odwołał się od ww. decyzji, gdyż nie wiedział o tym, nie skorzystał z takiej możliwości oraz że w ww. okresie nie uczestniczył aktywnie w życiu firmy, przechodząc skomplikowane operacje.

Bez wpływu na wynik sprawy ma okoliczność, że w toku postępowania zakończonego ww. decyzją ostateczną wydaną dla T.B., Naczelnik Urzędu Skarbowego przeprowadził postępowanie dowodowe z udziałem I Sp. z o.o., w tym C.C., który zeznawał w dniu [...].11.2009r. W aktach administracyjnych niniejszej sprawy znajduje się powołany przez Stronę w odwołaniu protokół przesłuchania w charakterze świadka C.C. z dnia [...].11.2009 r. W trakcie ww. przesłuchania C.C. potwierdził wykonanie prac określonych umową z dnia [...].02.2008 r. (rozpoznanie nieruchomości rolnych, analiza nieruchomości rolnych). Ww. zeznania C.C. są tożsame z zeznaniami składanymi w toku niniejszego postępowania prowadzonego wobec Strony, a treść ww. zeznań została oceniona w kontekście całości zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego.

Poza sporem jest, że kwestionowana faktura została wystawiona przez T.B. jak również poza sporem jest, że została ujęta w ewidencji zakupu strony skarżącej. Te okoliczności nie dowodzą jednak, że usługa została wykonana. Wydanie decyzji ostatecznej w innym postępowaniu nie powoduje, że organ bezkrytycznie przyjmie treść tego dokumentu. Oczywiście co do zasady takie domniemanie jest dopuszczalne. Jednakże w sytuacji uzasadnionych wątpliwości organ może obalić moc wiążącą tego dokumentu, co w niniejszej sprawie w ocenie Sądu dokonał. Jak już wskazano moc dowodowa dokumentu urzędowego może zostać podważona. W niniejszej sprawie moc dowodowa wspomnianej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] grudnia 2010 r. została w istotny sposób podważona choćby poprzez zeznania świadków w tym samego wystawcę faktury. Moc urzędowa dokumentu nie oznacza związania organu poczynionymi ustaleniami faktycznymi, które legły u podstaw wydania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] grudnia 2010 r. Decyzja ta była elementem stanu faktycznego, do którego organ przy wydaniu zaskarżonej decyzji się odniósł, ale należy pamiętać, że przez dokonane ustalenia w toku postępowania zakończonego zaskarżoną decyzją - organy podważyły moc dowodową wspomnianej decyzji.

Podsumowując, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia tezy, że transakcja zakupu udokumentowana ww. fakturą VAT nr [...] z dnia [...].06.2008r. wystawioną przez firmę B T.B. za "doradztwo" nie miała miejsca w rzeczywistości.

W świetle powyższego organ w oparciu o ustalony stan faktyczny i prawny zasadnie stwierdził, iż stosownie do treści art.88 ust.3a pkt 4 lit.a ustawy o podatku od towarów i usług, I Sp. z o.o. nie nabyła prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości wynikającej z faktury VAT nr [...] z dnia [...].06.2008r., na kwotę netto 295.081,97 zł, podatek VAT 64.918,03 zł, wystawionej przez firmę B T.B. na rzecz I Sp. z o.o., tytułem "doradztwo" i tym samym zawyżyła w rejestrze zakupów VAT oraz w korekcie deklaracji VAT-7 za czerwiec 2008 r., podatek naliczony VAT o kwotę 64.918,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, zarzuty naruszenia wymienionych w skardze przepisów prawa materialnego i procesowego, stanowiących podstawę wydania zaskarżonej decyzji, a w szczególności art.88 ust.3a pkt 4 lit a ustawy o podatku od towarów i usług, są niezasadne.

Inne orzeczenia