Postanowienie SN z dnia 06.12.1996 sygn. II UZ 12/96

Sygrantura: II UZ 12/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1996-12-06
Skład: Jerzy Kuźniar (autor uzasadnienia, sprawozdawca), Mieczysław Bareja , Stefania Szymańska (przewodniczący)

Postanowienie z dnia 6 grudnia 1996 r.

II UZ 12/96

Postanowienie sądu II instancji rozstrzygające o kosztach zastępstwa procesowego nie jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie. Kasacja od takiego postanowienia nie jest dopuszczalna.

Przewodniczący SSN: Stefania Szymańska, Sędzia SN: Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędzia SA: Mieczysław Bareja.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 1996 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "R." S.A. w O.W. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w O.W. o zwrot wydatków na zasiłki chorobowe, na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 października 1996 r. [...]

p o s t a n o w i ł

o d d a l i ć zażalenie

U z a s a d n i e n i e

Wyrokiem z dnia 24 czerwca 1996 r. [...] Sąd Wojewódzki-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu oddalił skargę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Od-dział w O.W. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 19 marca 1996 r., a postanowieniem zawartym w wyroku zasądził od organu rentowego na rzecz Zakładów Produkcyjno-Usługowo-Handlowych "R." S.A. w O.W. kwotę 100 zł. tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe postanowienie zaskarżyła zażaleniem, nazwanym apelacją, ubezpieczona spółka dochodząc jego zmiany i zasądzenia od organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje według załączonych kopii faktur VAT, a Sąd Apelacyjny w Łodzi zażalenie to oddalił postanowieniem z dnia 27 sierpnia 1996 r., [...].

W kasacji od tego postanowienia ubezpieczony zarzucił naruszenie prawa materialnego i wniósł o jego zmianę w kierunku wskazanym w zażaleniu.

Sąd Apelacyjny w Łodzi uznając niedopuszczalność kasacji w myśl art. 392 KPC odrzucił ją (postanowienie z dnia 4 października 1996 r. [...]) przyjmując, że postanowienie o kosztach nie jest postanowieniem "kończącym postępowanie w sprawie", orzeka ono bowiem o kwestiach ubocznych.

Wobec zażalenia ubezpieczonych Zakładów "R." S.A., złożonego na to postanowienie w trybie art. 39318 KPC, Sąd Najwyższy zważył co następuje:

Stosownie do art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego... (Dz. U. Nr 43, poz. 189) od orzeczenia Sądu drugiej instancji oddalającego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (to jest po dniu 1 lipca 1996 r. -art. 14 ustawy) rewizję lub orzekającego co do istoty sprawy, przysługuje kasacja, z wyłączeniem spraw, w których według tej ustawy kasacja nie przysługuje. Przepis ten -w ustępie 1 - formułuje zasadę, w myśl której sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie tej ustawy toczą się od 1 lipca 1996 r. według jej przepisów, natomiast wyjątki regulowane w dalszych ustępach dotyczą jedynie rewizji, a więc środka zaskarżenia obecnie już nie istniejącego.

Sprawa niniejsza - skarga o wznowienie postępowania - wszczęta została przed 1 lipca 1996 r., natomiast zażalenie na rozstrzygnięcie o kosztach rozpoznane zostało już po tej dacie. Fakt, że środek ten strona skarżąca nazwała "apelacją" nie ma znaczenia prawnego. Rozważenia w związku z tym wymaga, czy postanowienie Sądu Apelacyjnego oddalające zażalenie złożone od rozstrzygnięcia o kosztach, kończy postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 393 § 1 KPC.

Podzielić należy stanowisko Sądu Apelacyjnego, że takie postępowanie nie ma charakteru kończącego postępowanie, skoro chodzi tu o rozstrzygnięcie w kwestiach ubocznych w stosunku do tzw. meritum sprawy (w tym przypadku było nim ocenienie zasadności skargi organu rentowego o wznowienie postępowania). Fakt, że od postanowienia Sądu Apelacyjnego - jako sądu drugiej instancji - oddalającego zażalenie nie służy środek odwoławczy, nie oznacza, że kończy ono postępowanie w rozumieniu powołanego art. 392 § 1 KPC. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania stanowi część orzeczenia wydanego w sprawie, ale dotyczy ono kwestii nie będącej przedmiotem zasadniczego postępowania, a więc kwestii w tym sensie ubocznej.

Powyższe trafnie ocenił Sąd Apelacyjny odrzucając kasację jako niedopuszczalną stosownie do art. 3935 KPC, stąd też podzielając jego ocenę należało zażalenie oddalić na podstawie art. 39312 KPC.

Inne orzeczenia