Postanowienie WSA z dnia 10.08.2017 sygn. II SA/Go 616/17

Sygrantura: II SA/Go 616/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-08-10
Skład: Adam Jutrzenka-Trzebiatowski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka - Trzebiatowski po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie udzielenia wyjaśnień postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Dnia 29 maja 2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej także jako Kolegium) wpłynęło pismo D.B., w którym strona domaga się pouczenia co do środka prawnego przysługującego jej od pisma z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] (stanowiącego z kolei odpowiedź na skargę strony na treść pisma organu z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] skierowanego do skarżącej, w sprawie korespondencji jaką otrzymała ona od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) z uwagi na okoliczność, iż nie zostało ono wydane na jej korzyść. Kolegium udzieliło na to pismo odpowiedzi pismem z dnia [...] czerwca 2017r. nr [...], wyjaśniając, iż kwestionowane pismo z dnia [...] maja 2017 r. stanowiło jedynie odpowiedź na podanie strony, w której organ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone wcześniej w piśmie z dnia [...] kwietnia 2017 r. Pismo to nie stanowi żadnego orzeczenia administracyjnego i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.

Na powyższe pismo D.B. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 27 lipca 2017 r.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

Badanie merytorycznej zasadności skargi poprzedza analiza, czy sprawa będąca jej przedmiotem należy do właściwości sądu administracyjnego.

W myśl art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm. – dalej jako p.p.s.a.), sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym zakres ich właściwości rzeczowej został uregulowany w art. 3 § 2 p.p.s.a.

Pismo skarżącej, wniesione do Kolegium dnia 29 maja 2017 r. stanowi w istocie skargę, o której mowa w art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. – dalej jako k.p.a.). Zgodnie z przywołanym przepisem "przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". Jest to kolejne, w całym ciągu korespondencji prowadzonej z organem, pismo strony, które wprost nie odnosi się do konkretnej indywidualnej sprawy administracyjnej, nie stanowi żadnego środka odwoławczego czy wniosku inicjującego nowe postępowanie, lecz kolejną prośbę o wyjaśnienie znaczenia poprzedniego pisma organu, z którego treści skarżąca nie jest zadowolona. Pozwala to zakwalifikować podanie strony jako skargę na działanie organu wniesioną w trybie art. 227 k.p.a.

Zaskarżonym pismem Kolegium – czyniąc zadość art. 238 § 1 k.p.a. - zawiadomiło skarżącą o sposobie załatwienia skargi.

W konsekwencji zaś wskazać należy, że przepisy regulujące kwestię wnoszenia skarg w trybie art. 227 k.p.a. nie przewidują możliwości wydania w tym zakresie aktu, który mieściłby się w zakresie kognicji wojewódzkiego sądu administracyjnego. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjęto, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg w rozumieniu Działu VIII k.p.a., ani także do oceny prawidłowości prowadzonego postępowania w trybie przepisów działu VIII k.p.a. Sąd kontroluje bowiem działalność administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a wnioski, o których mowa w Dziale VIII k.p.a. nie zostały wymienione w art. 3 § 2 tej ustawy. Oczywistym jest, że informacja o załatwieniu (wyjaśnienie) złożonego przez stronę pisma (skargi) nie jest żadnym z aktów wymienionych w przywołanym wcześniej art. 3 § 2 pkt 1-9 p.p.s.a. Nie odnosi się do praw i obowiązków strony, w taki sposób, że może kształtować jej sytuację prawą. Skargi określone w art. 221 k.p.a. nie mogą mieć bezpośredniej skuteczności procesowej w zakresie władczego rozstrzygania przez organ o prawach i obowiązkach stron postępowania. Oznacza to, że nie mieści się ona w zakresie kognicji wojewódzkich sądów administracyjnych.

Skoro zatem przedmiotowa skarga nie podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny, to skargę tę jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Inne orzeczenia