Postanowienie WSA z dnia 21.09.2010 sygn. IV SA/Gl 615/10

Sygrantura: IV SA/Gl 615/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-09-21
Skład: Tadeusz Michalik (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik, , , po rozpoznaniu w dniu 21 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

P.W. pismem z dnia [...] r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na szereg decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. Oznaczył w niej sześć z nich oraz wskazał, że zaskarża również wszystkie pozostałe decyzje, których numerów nie pamięta, a które wydane zostały w [...] r. i [...] r. Tym samym uznano, że zakresem skargi została również objęta decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącemu osobiście, za pośrednictwem poczty, w dniu [...] r., co wynika z dowodu zwrotnego potwierdzenia odbioru korespondencji znajdującego się w aktach administracyjnych. P.W. składając skargę nie wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej odrzucenie wskazując, iż została ona złożona po upływie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 P.p.s.a.). Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt. 2 P.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpoznawanym przypadku skarżona decyzja organu odwoławczego, zawierająca prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, została skutecznie doręczona stronie w dniu 17 lutego 2010 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na tą decyzję upływał więc 19 marca 2010 r. (piątek). Tymczasem skarga P.W. została przez niego złożona w dniu 19 lipca 2010 r., a zatem po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 P.p.s.a., skargę, jako spóźnioną, należało odrzucić.

Inne orzeczenia