Wyrok WSA z dnia 07.12.2016 sygn. I SAB/Wa 1553/16

Sygrantura: I SAB/Wa 1553/16
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2016-12-07
Skład: Gabriela Nowak (sprawozdawca, przewodniczący), Przemysław Żmich , Tomasz Szmydt

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Przemysław Żmich Sędzia WSA Tomasz Szmydt po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 7 grudnia 2016 r. sprawy ze skargi P. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprostowanie błędów pisarskich oddala skargę.

Uzasadnienie

P. S. (dalej jako "skarżący") pismem z 5 maja 2015 r., uzupełnionym w dniu [...] listopada 2016 r. (k-15 akt sądowych), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z 31 marca 2015 r. o sprostowanie błędów pisarskich w decyzji tego organu z [...] stycznia 2015 r. nr [...].

Jak wynika z akt sprawy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z [...] stycznia 2015 r. nr [...] odmówiło stwierdzenia nieważności własnej decyzji z [...] marca 2014 r. nr [...] utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta [...] z [...] listopada 2013 r. nr [...] przyznającą skarżącemu świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego.

P. S. wnioskiem z 31 marca 2015 r. wystąpił do organu z wnioskiem o sprostowanie ww. decyzji z [...] stycznia 2015 r. poprzez wskazanie w wykazie osób wchodzących w skład orzekający zamiast "Małgorzat Grochocka – przewodnicząca", osoby "Małgorzata Grochocka".

Pismem z 1 maja 2015 r. skarżący wezwał organ do usunięcia naruszenia prawa poprzez rozpoznanie wniosku z 31 marca 2015 r., natomiast w dniu 6 maja 2015 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] w sprawie rozpoznania wniosku o sprostowanie decyzji z [...] stycznia 2015 r. W uzasadnieniu skargi wskazał, że mimo upływu terminów wskazanych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), organ ww. wniosku nie rozpoznał.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie i wyjaśnił, że działania skarżącego są próbą sparaliżowania organu administracji publicznej i nie mają nic wspólnego z jakimkolwiek merytorycznym żądaniem z zakresu pomocy społecznej. W tej sytuacji żądania skarżącego nie zasługują na uwzględnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 15 sierpnia 2015 r.), powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", sąd uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1–4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala (art. 151 P.p.s.a.).

Jak wynika z akt niniejszej sprawy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z [...] stycznia 2015 r. nr[...], po rozpoznaniu wniosku P. S., odmówiło stwierdzenia nieważności własnej decyzji z [...] marca 2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta [...] z [...] listopada 2013 r. przyznającą skarżącemu zasiłek celowy. W dniu 31 marca 2015 r. P. S. wystąpił do organu z wnioskiem o sprostowanie w powyższym orzeczeniu imienia członka składu orzekającego "Małgorzat Grochocka" na "Małgorzata Grochocka". Jak wynika jednak z akt sprawy, imię i nazwisko ww. osoby zostało prawidłowo wskazane w wydanej przez organ decyzji. Tym samym brak było podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego poprzez jej sprostowanie.

W sprawie istotny jest również fakt, że skarżący w postępowaniu zakończonym decyzją z [...] stycznia 2015 r. nr [...], wszczął wiele postępowań wpadkowych, w tym m.in. postępowanie zainicjowane skargą rozpoznaną w niniejszej sprawie. Skarżący składa środki odwoławcze i wnioski o stwierdzenie nieważności nawet od korzystnych dla siebie orzeczeń, do których niewątpliwie można zaliczyć decyzję Prezydenta [...] z [...] listopada 2013 r. utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w [...] decyzją z [...] marca 2014 r., które to decyzje kontrolowane były wydaną w niniejszej sprawie decyzją nadzorczą. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że samej decyzji z [...] stycznia 2015 r. nr [...] dotyczy szereg innych wniosków złożonych przez skarżącego, tj. o wydanie uwierzytelnionych kopii akt sprawy (I SAB/Wa 241/15), o wyłączenie członków SKO w Warszawie (I SAB/Wa 268/15), o wyłączenie członków SKO w Warszawie od udziału w ponownym rozpoznaniu sprawy zakończonej tą decyzją (I SAB/Wa 205/16), o ponowne rozpatrzenie sprawy (I SAB/Wa 267/16), o uzupełnienie pouczenia w tej decyzji (I SAB/Wa 631/16), czy o jej wygaszenie (I SO/Wa 896/16).

W ocenie Sądu z powyższych działań skarżącego wynika, że nie chodzi mu o urzeczywistnienie prawa obywateli do obrony swych praw przed organem administracji. Jego działanie nastawione jest w istocie na nękanie podmiotu zobowiązanego do rozpoznawania spraw z zakresu administracji publicznej, co sprzeczne jest z funkcjami Kodeksu postępowania administracyjnego. Z kolei instytucja przewidziana w art. 149 § 1 P.p.s.a., służyć ma obronie praw obywatela przed brakiem działania organu. Niniejsza natomiast sprawa jest jedną z kilkuset spraw zainicjowanych przez skarżącego w organie, czego konsekwencją były wnoszone do Sądu skargi na bezczynność organu, czy wnioski o wymierzenie grzywny w związku z nieprzekazaniem tych skarg (od 1 stycznia 2016 r. w Sądzie zarejestrowano ponad 2500 spraw P. S.).

Rozważenia wymaga w tej sytuacji instytucja "nadużycia prawa". W doktrynie przyjmuje się, że nadużycie praw procesowych należy uznać za samoistną instytucję prawa procesowego (zob. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, s. 153). Nadużycie prawa to korzystanie z tego prawa i używanie instrumentów służących jego realizacji nie w celu zrealizowania wartości, którym to prawo ma służyć, chociaż z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V). Do nadużycia prawa dochodzi w sytuacjach, gdy strona podejmuje prawnie dozwolone działania dla celów innych, niż przewidziane przez ustawodawcę. Każde prawo podmiotowe przyznane jest przez normę prawną w celu ochrony interesów uprawnionego. Prawo to winno być jednak wykonywane zgodnie z celem, na który zostało przyznane. W konsekwencji zachowanie, które formalnie zgodne jest z literą prawa, lecz sprzeciwia się jej sensowi, nie może zasługiwać na ochronę (M. Warchoł, Pojęcie nadużycia prawa w procesie karnym, "Prokuratura i Prawo", 2007, nr 11, s. 49 i nast.; T. Cytowski, Procesowe nadużycie prawa, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 5, s. 81 i nast.; M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012, s. 50 i nast.; P. Przybysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, w: Nadużycie prawa, pod red. H. Izdebskiego, A. Stępkowskiego, Warszawa 2003, s. 189; por. wyrok NSA z 21 stycznia 2011 r. sygn. akt II FSK 1338/10). Tak samo oceniane jest działanie podmiotu, który inicjuje szereg postępowań administracyjnych w celu innym, niż ochrona swych praw – w ten sposób wpływa na obniżenie poziomu ochrony innych podmiotów, które nie mogą w dostatecznie szybki sposób uzyskać ochrony prawnej (H. Dolecki, Nadużycie prawa do sądu, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, pod red. J. Górala, R. Hausera, J. Trzcińskiego, Warszawa 2005, s. 136). Stanowisko takie znajduje aprobatę nie tylko w doktrynie oraz orzecznictwie sądów polskich, ale także akceptowane jest przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który wielokrotnie zwracał uwagę, że określone działania strony w procesie można uznać za nadużycie prawa do sądu (post. EKPC z: 10 lipca 1986 r., Winer p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 10871/84; 4.12.1985 r., W. p. Niemcom, skarga nr 11564/85; 2 lipca1997 r., Steward-Brady p. Zjednoczonemu Królestwu, skarga nr 27436/95, por. również M. Stępień, Nadużycie prawa do sądu – czy sądy są bezsilne względem pieniaczy sądowych? w: M. Balcerzak, T. Jasudowicz, J. Kapelańska-Pręgowska (red.), Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny – perspektywa systemowa i orzecznicza, Toruń 2011, s. 423-424, 441-442). Również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego zakłada się, że działania skarżącego, dla którego inicjowanie postępowań sądowych nie służy ochronie naruszonych praw, a stanowi cel sam w sobie, uznane być musi za nadużycie prawa do sądu (por. postanowienie NSA z 18 marca 2014 r. sygn. akt I OZ 175/14; http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze powyższe, nadużyciem prawa jest wykorzystywanie instytucji prawnej wbrew jej celowi i funkcji. Wnoszenie zatem do sądu administracyjnego skargi, która nie ma służyć rozstrzygnięciu realnego sporu między stronami bądź kontroli legalności działania (bezczynności administracji), czy której rozstrzygnięcie nie będzie rzutowało na prawa lub obowiązki stron – może być oceniane pod kątem nadużycia prawa. Zakaz nadużycia prawa w sposób oczywisty wiązać należy z zasadą państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP, w której znajduje swoją podstawę (por. K. Osajda, Nadużycie prawa w procesie cywilnym, "Przegląd Sądowy" 2005, nr 5 s. 69; M.G. Plebanek, Nadużycie praw procesowych, s. 57; P. Przybysz, Nadużycie prawa..., s. 204-205) (tak również NSA w postanowieniach z 12 lipca 2016 r. sygn. akt I OZ 605/16 i I OZ 606/16; http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skoro zatem działania skarżącego, jak już wykazano powyżej, mają na celu inicjowanie jak największej liczby postępowań, a nie obrony swoich praw, to brak jest podstaw do uwzględnienia skargi. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w decyzji z [...] stycznia 2015 r. nr [...], którego dotyczy skarga na bezczynność wniesiona w niniejszej sprawie, prawidłowo jako członka składu orzekającego wskazano Panią Małgorzatę Grochocką, o sprostowanie imienia której wnosił skarżący we wniosku z 31 marca 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji. Rozpatrzenie sprawy w trybie uproszczonym nastąpiło na podstawie art. 119 pkt 4 w zw. z art. 120 P.p.s.a., który to przepis dopuszcza stosowanie ww. trybu z urzędu do spraw wywołanych skargą na bezczynność lub przewlekłe poprowadzenie postępowania.

Inne orzeczenia