Wyrok SN z dnia 10.05.1994 sygn. I PRN 17/94

Sygrantura: I PRN 17/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-05-10
Skład: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 10 maja 1994 r.

I PRN 17/94

Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza (sprawozdawca), Sędziowie SN: Antoni Filcek, SA: Kazimierz Jaśkowski,

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Stefana Trautsolta

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 1994 r. sprawy z powództwa Grzegorza N. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Wojewódzkiemu w S. o wynagrodzenie na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [..] od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 8 października 1993 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Szczecinie z dnia 30 lipca 1993 r. [...], oba wyroki w części odnoszącej się do zasądzenia kwoty przekraczającej 15.855.513 zł (piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzynaście) złotych wraz z odsetkami i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu-Sądowi Pracy w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

[Notka]

Orzeczenie to zostało wydane w analogicznym stanie faktycznym jak opublikowany pod poz. 61 w zeszycie nr 4 wyrok z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PRN 12/94 i zawiera analogiczne rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

Inne orzeczenia