Wyrok SN z dnia 08.04.1994 sygn. III ARN 21/94

Sygrantura: III ARN 21/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-04-08
Skład: Adam Józefowicz (autor uzasadnienia, sprawozdawca), Andrzej Wróbel , Janusz Łętowski , Jerzy Kwaśniewski , Walery Masewicz (przewodniczący)

22.

Wyrok z dnia 8 kwietnia 1994 r.

III ARN 21/94

Przepis § 12 ust. 1 rozporzšdzenia Ministra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62), ustanawiajšcy wymaganie, by budynki mieszkalne i gospodarcze usytuowane były w odległoŒci co najmniej 4 m od granicy działki, nie odnosi się do magazynu wzniesionego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na działce nie majšcej cech działki zagrodowej, w indywidual

nym gospodarstwie rolnym, jeżeli budynek ten odpowiada warunkom technicznym, okreŒlonym w tym przepisie prawa.

Przewodniczšcy SSN: Walery Masewicz, Sędziowie SN: Adam Józefowicz (sprawozdawca), Jerzy KwaŒniewski, Janusz Łętowski, Andrzej Wróbel,

Sšd Najwyższy przy udziale prokuratora Waldemara Grudzieckiego, po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 1994 r., sprawy ze skargi Janiny S. i Janiny K. na decyzję Wojewody Bielskopodlaskiego z dnia 7 stycznia 1993 r. [...], w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę budynku magazynowego, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra SprawiedliwoŒci [...] od wyroku Naczelnego Sšdu Adminis-

tracyjnego-OŒrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 9 wrzeŒnia 1993 r. [...],

o d d a l i ł rewizję nadzwyczajnš.

U z a s a d n i e n i e

Decyzjš z dnia 16 listopada 1992 r. [...] Kierownik Urzędu Rejonowego w B.P.

udzielił Telekomunikacji Polskiej SA Zakładowi Telekomunikacji w B. pozwolenia na

budowę budynku magazynowego na działce nr [...] w B.P. Budynek ten niepodpiwni-

czony, parterowy zlokalizowany został w odległoŒci 0,30 m (ze Œcianš oddzielenia

pożarowego) od granicy z działkš sšsiedniš, stanowišcš własnoŒć: Janiny S., Janiny

K., Waldemara K., Elżbiety G. i Teresy A. Pozwolenie to oparto na decyzji lokali

zacyjnej dotyczšcej budynku magazynowego i projekcie technicznym na budowę

magazynu materiałów telekomunikacyjnych.

Rozpatrujšc sprawę na skutek odwołania Janiny S. i Janiny K. Wojewoda

Bielskopodlaski decyzjš z dnia 7 stycznia 1993 r. utrzymał w mocy zaskarżonš

decyzję w całoŒci. W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że projektowany budynek

magazynowy przewidujšcy Œcianę tylnš od strony granicy działki sšsiedniej jako

oddzielenie przeciwpożarowe spełnia warunki okreŒlone w przepisach § 202 i 203

rozporzšdzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska

z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62). Lokalizacja taka wynikła z funkcji budynku, układu

placów składowych oraz dróg dojazdowych. Ponadto Wojewoda uznał, że wykonanie Œciany oddzielenia przeciwpożarowego od strony granicy działki zwalnia

lokalizację projektowanego budynku z obowišzku zachowania minimalnych odległoŒci, okreŒlonego w przepisach § 12-14 cyt. rozporzšdzenia oraz, że projekto

wany obiekt nie powoduje jakichkolwiek ograniczeń w użytkowaniu i zabudowie

działki sšsiedniej oraz nie narusza interesu osób trzecich. Wobec nie stwierdzenia

wad postępowania przed organem pierwszej instancji utrzymano w mocy zaskar-

żonš decyzję opartš na prawomocnej decyzji lokalizacyjnej, co do której nie toczyło

się postępowanie o jej zmianę lub uchylenie.

Od powyższej decyzji ostatecznej Janina S. i Janina K. złożyły skargę.

Naczelny Sšd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 wrzeŒnia 1993 r. [...] oddalił

skargę. W uzasadnieniu orzeczenia Sšd Administracyjny stwierdził, że przedmiotem

sprawy jest decyzja o udzielenie pozwolenia budowlanego, oparta o przepisy Prawa

budowlanego, a nie decyzja o lokalizacji inwestycji, która jest ostateczna, nie została

zaskarżona i nie toczy się wobec niej żadne postępowanie nadzwyczajne, okreŒlone

w k.p.a. Naczelny Sšd Administracyjny uznał, że nie znajduje potwierdzenia zarzut,

że skarżšce nie brały udziału w postępowaniu o udzielenie pozwolenia budowlanego, gdyż było to przyczynš wznowienia postępowania w wyniku którego

została wydana zaskarżona decyzja.

Zdaniem Sšdu Administracyjnego sposób zgromadzenia materiału dowodo

wego w sprawie, jak również jego ocena odpowiada wymaganiom art. 77 § 1 i 80

k.p.a., bowiem szczegółowe uzasadnienie decyzji zawiera odpowiedŒ na zarzuty

odwołania w kwestii możliwoŒci zbliżenia budynku do granicy ze względu na Œcianę

oddzielenia przeciwpożarowego oraz zabudowy na działkach skarżšcych, które sš

zwolnione od obowišzku zachowania minimalnej odległoŒci.

Majšc na uwadze opinię Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w B., Sšd Administracyjny stwierdził, że nie potwierdzajš się zarzuty dotyczšce usytuowania częŒci fundamentów na działce sšsiedniej i co do ucišżliwego charakteru obiektu budowlanego. Wobec nie stwierdzenia naruszenia prawa przez organy administracji Naczelny Sšd Administracyjny oddalił skargę na podstawie art.

207 § 5 k.p.a.

Od powyższego wyroku złożył rewizję nadzwyczajnš Minister SprawiedliwoŒ-

ci, zarzucajšc zaskarżonemu wyrokowi rażšce naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z

dnia 24 paŒdziernika 1974 r.-Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w

zwišzku z § 12 ust. 1 i 2 rozporzšdzenia Ministra Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków tech

nicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62). Wnosił o

uchylenie zaskarżonego wyroku oraz decyzji organów obu instancji i zasšdzenie od

Wojewody Bielskopodlaskiego na rzecz skarżšcych kosztów postępowania sšdo-

wego.

Sšd Najwyższy zważył, co następuje:

Rewizja nadzwyczajna jest nieuzasadniona.

W bezspornie ustalonych okolicznoŒciach sprawy nie można dopatrzyć się, rażšcego naruszenia przepisów prawa, wskazanych w rewizji nadzwyczajnej. Nietrafny jest zarzut w odniesieniu do art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 paŒdzier-

nika 1974 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) w zwišzku z § 12 ust.

1 i 2 rozporzšdzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony

Œrodowiska z dnia 3 lipca 1980 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62). Przede wszystkim przepis § 12 w/w

rozporzšdzenia z dnia 3 lipca 1980 r. dotyczy budynków mieszkalnych i gospodarczych na działkach zagrodowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Przepis ten nie odnosi się do okreŒlenia odległoŒci między budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi znajdujšcymi się na działce, która nie jest działkš zagrodowš w indywidualnym gospodarstwie rolnym, lecz ma inny charakter użytkowy, przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowo magazynowe. W zwišzku z tym działka ta decyzjš Prezydium Zarzšdu Miasta w B. z dnia 13 sierpnia 1991 r. [...] została wyłšczona z produkcji rolnej na

cele nierolnicze i nieleŒne pod budowę magazynu materiałów telekomunikacyjnych.

Z załšczonej do akt mapy i opisu działek wynika, że sšsiadujšce z działkš [...], na

której wzniesiono magazyn (działki [...] majš charakter rolny i nie sš zabudowane).

W tym stanie faktycznym trafnie-zdaniem Sšdu Najwyższego-przyjęły organy administracji I i II-ej instancji oraz Sšd Administracyjny, że wymieniony w zarzucie

rewizji nadzwyczajnej przepis § 12 cyt. rozporzšdzenia z dnia 3 lipca 1980 r. nie ma

zastosowania w sprawie, lecz przepis § 13 tego rozporzšdzenia dopuszczajšcy

sytuowanie bezpoŒrednio przy granicy działki budynku gospodarczego, spełniajšcego wymagania zawarte w tym przepisie. Stanowisko to jest zgodne z

wyjaŒnieniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska

zawartym w piŒmie z dnia 15 maja 1982 r. [...] stwierdzajšcym, że przy granicy

działki mogš być sytuowane budynki przylegajšce do siebie z zastosowaniem wyma

gań § 13 ust. 2, jeżeli będš posiadały Œcianę oddzielenia przeciwpożarowego o

odpowiedniej klasie odpornoŒci ogniowej. Zastosowanie w budynku magazynowym

zgodnie z pozwoleniem budowlanym oddzielenia przeciwpożarowego nie ma wpływu

na ewentualnš zabudowę działki sšsiedniej. Zasadnie zatem przyjšł Naczelny Sšd

Administracyjny, że pozwolenie budowlane nie narusza uprawnień właŒcicieli działek

sšsiednich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 Prawa budowlanego, skoro pozwolenie budowlane odpowiada warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki. Ponadto trafnie Sšd Administracyjny zwrócił uwagę, że przedmiotem sprawy jest decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę, a nie decyzja

o ustaleniu lokalizacji inwestycji [...], która jest ostateczna i nie może być w tym

postępowaniu kwestionowana ze względu na jego przedmiot. Trafnie też Sšd Administracyjny uznał, że okreŒlenie w pozwoleniu na budowę zbliżenia budynku do

granicy działki nie narusza przepisów § 12-14 cyt. rozporzšdzenia i nie ogranicza

ewentualnej przyszłej zabudowy sšsiednich działek.

Powyższy poglšd Naczelnego Sšdu Administracyjnego znajduje potwierdze

nie w starannie zebranym przez organy administracji materiale sprawy, który

umożliwił wydanie prawidłowej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę maga-zynu, zgodnego z analizowanymi przez Sšd Administracyjny przepisami prawa, wskazanymi w uzasadnieniu zaskarżonego rewizjš nadzwyczajnš orzeczenia.

Naczelny Sšd Administracyjny należycie rozważył istotne aspekty prawne swojego rozstrzygnięcia sprawy, uznajšc legalnoŒć zaskarżonej decyzji administra

cyjnej. Swoje stanowisko wyrażone w orzeczeniu przekonywujšco uzasadnił. Sšd

Najwyższy podziela stanowisko Sšdu Administracyjnego, jako zgodne z prawem.

Majšc to na uwadze, Sšd Najwyższy doszedł do przekonania, że brak jest uzasadnionych podstaw do uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej i uchylenia zaskarżonego wyroku. Dlatego na zasadzie art. 421 § 1 k.p.c. orzekł, jak w sentencji.

Inne orzeczenia