Postanowienie KIO z dnia 19.04.2017 sygn. KIO 672/17

Sygrantura: KIO 672/17
Wydane przez: Krajowa Izba Odwoławcza
Z dnia: 2017-04-19
Skład: Andrzej Niwicki (przewodniczący)

Sygn. akt: KIO 672/17

POSTANOWIENIE
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Sylwia Muniak

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron dnia 19 kwietnia 2017 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2017 r.
przez wykonawcę R. Ś., ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez M. S. W. , Pl. (…) O.
O.- S. „A.” w K. D.
przy udziale:
A. wykonawcy P. P. K. Z. S.A. w W. O. w L. ul. (…) zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego;
B. wykonawcy Z. Z. P. "S." G. S., (…) zgłaszającego swoje przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia:
1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
R. Ś., ul. (…) kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy),
stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami ) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący: ………………………………

Sygn. akt: KIO 672/17

Uzasadnienie

Zamawiający - M. S. W. O. O.-S. A. ul. (…) prowadzi postępowanie udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane, którego przedmiotem jest „Przebudowa i rozbudowa wraz
nadbudową zadaszonego tarasu O. O. S. A.".

Odwołujący R. Ś., ul. (…) wniósł odwołanie od czynności wykluczenia go z postępowania.
W odwołaniu wskazał, co następuje.
Odwołujący złożył swoją ofertę w postępowaniu. Zamawiający w dniu 09.03.2017 r. wezwał
odwołującego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dokumentów, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.:
- wykazu robót, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów /…/, dalej jako „rozporządzenie”.
- wykazu osób, o którym mowa w przepisach paragrafu 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia;
dokumentu wskazanego w przepisach paragrafu 5 pkt 4 rozporządzenia.
Złożone dokumenty miały potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia. Odwołujący złożył wymagane dokumenty. Zamawiający 16
marca 2017 r. wezwał odwołującego w dwóch odrębnych pismach do uzupełnienia jednego z
oczekiwanych dokumentów tj. wykazu robót, o którym mowa w przepisach paragrafu 2 ust. 4
pkt 1 rozporządzenia. Odwołujący w wyznaczonym terminie uzupełnił wymagany dokument i
złożył stosowane wyjaśnienia. W dniu 30 marca 2017 r. odwołujący otrzymał informację o
wykluczeniu go z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy i
wyborze oferty Z. Z. P. S. G.S.
W momencie podejmowania przez zamawiającego czynności wykluczenia oferta
odwołującego była sklasyfikowana na pierwszym miejscu (była ofertą najkorzystniejszą) na
skutek wykluczenia wykonawcy P. P. K. Z. SA w W. z siedzibą w L. W efekcie odwołujący
posiada interes prawny w uzyskaniu zamówienia. Wykluczenie go z udziału w postępowaniu
uniemożliwiło wybór jego oferty, jako najkorzystniejszej.
Odwołujący zarzucił bezpodstawne zastosowanie przez zamawiającego przepisów art. 24
ust. 1 pkt 12 ustawy polegające na wykluczeniu go z udziału w postępowaniu oraz
naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy podczas oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu.
Odwołujący zażądał unieważnienia czynności wykluczenia go z udziału w postępowaniu oraz
dokonanie wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej.

Dnia 18 kwietnia 2017 r., odwołujący złożył Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej
oświadczenie, że cofa odwołanie.

W związku z powyższym Izba na posiedzeniu z udziałem stron – działając na podstawie art.
187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp - postanowiła umorzyć
postępowanie odwoławcze wywołane wyżej opisanym odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41,
poz. 238 ze zm.), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem
rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.Przewodniczący: ……………………….

Inne orzeczenia