Postanowienie WSA z dnia 29.10.2004 sygn. III SA/Wa 1902/04

Sygrantura: III SA/Wa 1902/04
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2004-10-29
Skład: Barbara Kołodziejczak-Osetek (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek, , Protokolant, po rozpoznaniu w dniu 29 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.O. i D. O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. z dnia [...] sierpnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie : sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia [...].08.2003r. Nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

W dniu [...] sierpnia 2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze na podstawie art.113 Kodeksu postępowania administracyjnego wydało postanowienie sygn. [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia [...].08.2003 r. Nr [...] w sprawie podatku od nieruchomości. W postanowieniu tym zawarto pouczenie o prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, zgodnie z którym skarżący wnieśli skargę w dniu [...] września 2004 r. W skardze zarzucili, iż postanowienie jest niezgodne z prawem, a przepis art. l 13 par. l kpa został w sprawie niewłaściwie zastosowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz.1271 z póżn. zm./z dniem l stycznia 2004 r. utraciła moc ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym/Dz. U. Nr 74, poz.368 z póżn. zm./, zaś weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 L-Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. Nr 153, poz. 1270/.

Zgodnie z art.97 par. l ustawy Przepisy wprowadzające/.../ sprawy, których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem l stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W przedmiotowej sprawie skarżący wnieśli w ustawowym terminie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wydane w I instancji w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia [...].08.2003 L Nr [...], na które zgodnie z art.215 par.3 ustawy - Ordynacja podatkowa służy zażalenie w terminie siedmiu od daty jego doręczenia. Zażalenie podlega rozpatrzeniu na podstawie art. 221 w związku z art.239 ustawy - Ordynacja podatkowa przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

. Jak wynika z treści postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze błędnie pouczyło podatnika o trybie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarżący nie wyczerpali przed wniesieniem skargi przysługującego im środka zaskarżenia jakim jest zgodnie z art.52 par.2 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zażalenie, ponieważ wnieśli skargę bezpośrednio do Sądu.

Nie został więc spełniony warunek formalny dopuszczalności wniesienia skargi do sądu. Skarżący zastosowali się do błędnego pouczenia, zawartego w zaskarżonym postanowieniu, o przysługującym im prawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wobec czego błędne pouczenie nie powinno wywierać negatywnych dla nich skutków prawnych/art.214 ustawy Ordynacja podatkowa/, to jednak przepis ten nie ma zastosowania w postępowaniu sądowym i nie może prowadzić do merytorycznego rozpoznania skargi przez sąd wniesionej bez wyczerpania przysługujących stronie środków prawnych. Błędne uzasadnienie będzie natomiast stanowiło uzasadnioną podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia, jeżeli skarżący zwróci się z takim wnioskiem do organu w terminie 7 dniu od dnia powzięcia wiadomości o odrzuceniu skargi przez sąd. Dopiero postanowienie, które zapadnie po przeprowadzeniu postępowania w II instancji czyli w następstwie złożonego wniosku może stać się przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art.58 par. l pkt 6 ustawy -Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Inne orzeczenia