Wyrok z dnia 09.12.2015 sygn. I C 1920/12

Sygrantura: I C 1920/12
Wydane przez: Sąd powszechny
Z dnia: 2015-12-09
Skład: Karol Ike-Duninowski (przewodniczący)
Powiązane: Uzasadnienie

Sygn. akt I C 1920/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2015 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Ike - Duninowski

Protokolant: sekr.sąd. Stanisława Kwiryńska-Śniadek

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Miasta Ł.

przeciwko M. K.

o zapłatę

1.  oddala wniosek pozwanej o odrzucenie pozwu;

2.  zasądza od M. K. na rzecz Miasta Ł. kwotę 811.321,20 (osiemset jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 20/100) złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 17 grudnia 2010r. do dnia zapłaty oraz kwotę 47.767 (czterdzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów procesu z ograniczeniem odpowiedzialności M. K. do nieruchomości w postaci lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr III o powierzchni 389,59 m 2, położonego w budynku przy ul. (...) w Ł., dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta nr (...).

Inne orzeczenia