Postanowienie WSA z dnia 10.11.2015 sygn. III SA/Kr 983/15

Sygrantura: III SA/Kr 983/15
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-11-10
Skład: Janusz Kasprzycki (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Kraków, dnia 10 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

H. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 maja 2015 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Starosty z dnia [...] 2015 r., znak: [...] o skierowaniu skarżącego na badania lekarskie w zakresie prawa jazdy kat. A.B. T.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, pismem z dnia 31 lipca 2015 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez nadesłanie jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do wykonania powyższego obowiązku zostało doręczone skarżącemu w dniu 5 sierpnia 2015 r., zatem termin na jego wykonanie mijał w dniu 12 sierpnia 2014 r. ( w środę).

W wyznaczonym terminie skarżący nie wykonał nałożonego na nią obowiązku uzupełnienia braku formalnego skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Badanie merytoryczne skargi poprzedza analiza jej dopuszczalności pod względem formalnym. Dlatego też Sąd zobligowany jest do zbadania czy skarga nie zawiera braków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

W sprawie bezspornym jest, że skarga wniesiona została z brakiem formalnym, którego strona skarżąca – mimo wezwania – nie uzupełniła w terminie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd jest zobligowany odrzucić skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skarżący został prawidłowo wezwany do nadesłania jednego egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego, ze wskazaniem, iż odpisem pisma mogą być też uwierzytelnione fotokopie lub uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Pomimo tego, termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie w dniu 12 sierpnia 2014 r. ( w środę).

Z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, podjętej w składzie siedmiu sędziów w dniu 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, wynika, że niedołączenie przez skarżącego wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 § 1 P.p.s.a., jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 P.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.

"Stronie niewątpliwie należy umożliwić uzupełnienie braków skargi. Jeżeli jednak z takiej możliwości nie skorzystała w sposób odpowiedni, to ponosi konsekwencje procesowe swego zaniedbania. Każde nieuzupełnienie właściwie zdiagnozowanych istotnych braków formalnych skargi skutkuje jej odrzuceniem" (postanowienie NSA z dnia 29 grudnia 2011 r., sygn. akt I OSK 2319/11).

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn., Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia