Postanowienie WSA z dnia 28.12.2006 sygn. I SA/Kr 961/06

Sygrantura: I SA/Kr 961/06
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-12-28
Skład: Jarosław Wiśniewski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 96 /06 POSTANOWIENIE Dnia 28 grudnia 2006 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Jarosław Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2006 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2006 r. Nr [...] w przedmiocie: określenia podatku od towarów i usług za [...] 2004 r. postanawia: - skargę odrzucić -

Uzasadnienie

Z.Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za [...] 2004 r.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału, skarżący został wezwany o uzupełnienie braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie [...] zł. w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie to doręczone zostało prawidłowo osobiście skarżącemu w dniu 6 lipca 2006 roku czyli termin do uiszczenia opłaty upływał w dniu 13 lipca 2006r. Rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjny został obciążony ww. kwotą w dniu 10 sierpnia 2006 r. tj. 28 dni po upływie wyznaczonego terminu.

W dniu 16 sierpnia 2006 r. skarżący Z.Z. złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Przyczynę nieuiszczenia opłaty w terminie uzasadnił nieobecnością w kraju.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 19 września 2006 r. odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego. Wyżej wymienione postanowienie nie zaskarżone uprawomocniło się.

Zasadą w postępowaniu sądowym jest, stosownie do art. 220 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 póz. 127) zwanej dalej p.p. s. a., niepodejmowanie przez sąd żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata we właściwej formie. W przypadku pism wnoszonych przez strony lub ich innych pełnomocników, nawet zajmujących się zawodowo ich reprezentacją (doradców podatkowych ), które nie są należycie opłacone przewodniczący wydziału, na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a., wzywa w drodze zarządzenia wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W zarządzeniu niezbędne jest zamieszczenie informacji o skutkach niewykonania wezwania do uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie. W wypadku skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania nieuiszczenie wpisu powoduje ich odrzucenie w drodze postanowienia (art. 220 § 3 p.p.s.a.),

Z uwagi na fakt, iż strona dokona la wpisu z przekroczeniem wyznaczonego terminu który nie został jej przywrócony należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153 poz. 127).

Inne orzeczenia