Wyrok WSA z dnia 12.03.2009 sygn. I SA/Łd 1440/08

Sygrantura: I SA/Łd 1440/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-03-12
Skład: Cezary Koziński , Paweł Janicki , Wiktor Jarzębowski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Paweł Janicki Sędzia WSA Cezary Koziński Protokolant Asystent sędziego Tomasz Naraziński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 marca 2009 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Prezesa ZUS z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oddala skargę.

Inne orzeczenia