Postanowienie WSA z dnia 11.07.2017 sygn. II SA/Po 414/17

Sygrantura: II SA/Po 414/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-07-11
Skład: Katarzyna Witkowicz-Grochowska (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Katarzyna Witkowicz-Grochowska po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2017r. na posiedzeniu niejawnym wniosków J. M. i S. M. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. M. i S. M. na decyzję Wojewody z dnia [...] marca 2017r. Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę postanawia umorzyć postępowania w przedmiocie prawa pomocy z wniosków J. M. i S. M. /-/ K. Witkowicz-Grochowska

Uzasadnienie

Skarżący J. M. i S. M. reprezentowani przez adw. M. W. w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisów sądowych w wysokości 200 zł. od skargi jaką złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wnieśli o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie ich od kosztów sądowych w zakresie wpisu sądowego od skargi. Zarządzeniem referendarza sądowego skarżący na adres swojego profesjonalnego pełnomocnika zostali wezwani do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych wniosków poprzez wypełnienie wskazanych, pustych, rubryk formularza PPF pod rygorem pozostawienia wniosków o prawo pomocy bez rozpoznania.

W odpowiedzi na powyższe wezwania pełnomocnik skarżących złożył pismo procesowe i powołując się na pełnomocnictwo znajdujące się w aktach sprawy, działając w imieniu skarżących, oświadczył, że cofa wnioski o przyznanie prawa pomocy w zakresie opłaty od skargi i w związku z tym przedłożył potwierdzenie uiszczenia opłaty. Dołączył dowód złożenia przelewu w wysokości 200 zł.

Odnosząc się do tego oświadczenia, przyjąć należy, że jego jednoznaczna wymowa nie pozostawia wątpliwości co do tego, że skarżący cofają wnioski o przyznanie prawa pomocy w żądanym zakresie.

Zgodnie z art. 249a P.p.s.a jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

Wobec powyższego, cofnięcie przez wnioskodawców wniosków o prawo pomocy skutkuje umorzeniem postępowań w tym przedmiocie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 258 §1 i §2 pkt 7 P.p.s.a. w zw. z art. 249 a P.p.s.a. orzeczono, jak w postanowieniu.

/-/ K. Witkowicz-Grochowska

Inne orzeczenia