Postanowienie WSA z dnia 14.05.2018 sygn. II SA/Lu 393/18

Sygrantura: II SA/Lu 393/18
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2018-05-14
Skład: Jarosław Harczuk (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Rektora [...] z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie stypendium dla najlepszych studentów p o s t a n a w i a przyznać M. W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

Skarżąca na urzędowym formularzu symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek uzasadniła tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe i utrzymuje się ze stypendium w kwocie [...]złotych netto oraz środków uzyskiwanych z realizacji umowy zlecenia wynoszących [...] złotych netto. Łączny miesięczny dochód skarżącej wynosi [...] złotych netto. Skarżąca oświadczyła, że całość osiąganych przez nią dochodów pochłaniają stałe miesięczne koszty utrzymania koniecznego.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ocenie referendarza sądowego skarżąca wykazała, że bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego nie jest w stanie ponieść kosztów sadowych niniejszego postępowania. Skoro bowiem całość jej miesięcznego dochodu pochłaniają wydatki związane z kosztami utrzymania koniecznego to na poczet kosztów sądowych przeznaczyć musiałaby środki finansowe służące ponoszeniu wydatków związanych z kosztami utrzymania. To zaś spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania, gdyż w zakresie w jakim środki finansowe przeznaczone zostaną na opłacenie kosztów sądowych brak będzie środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania koniecznego. Z tego powodu referendarz sądowy uwzględnił w całości wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Inne orzeczenia