Postanowienie NSA z dnia 10.12.2019 sygn. II GZ 234/19

Sygrantura: II GZ 234/19
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2019-12-10
Skład: Gabriela Jyż (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku W. Ś., P. Ś. i A. Ś. o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt II GZ 234/19 w sprawie zażalenia D. S. CH. Sp. z o.o. w M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r., sygn. akt VI SA/Wa 1131/19 w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi W. Ś., P. Ś. i A. Ś. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek postanawia: uzupełnić postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2019 r., sygn. akt II GZ 234/19 w ten sposób, że w jego sentencji, po słowach "uchylić zaskarżone postanowienie" wpisać " i sprawę przekazać do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie"

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 29 października 2019 r., Naczelny Sąd Administracyjny, uchyli objęte zażaleniem D. S. CH. Sp. z o.o. w M. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r., w zakresie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie w sprawie ze skargi W. Ś., P. Ś. i A. Ś. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2019 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia patentu na wynalazek.

Pismem z dnia 26 listopada 2019 r., skarżący W. Ś., P. Ś. i A. Ś. wnieśli o uzupełnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego przez wskazanie w sentencji, że oprócz uchylenia zaskarżonego postanowienia Naczelny Sąd Administracyjny przekazuję sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie ze stanowiącym podstawę prawną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przepisem art. 185 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej lub zażalenia na mocy art. 197 § 2 p.p.s.a., uchyla w całości lub w części zaskarżone orzeczenie i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie.

Jak trafnie wskazali wnioskodawcy, w sentencji postanowienia uwzględniającego zażalenie spółki D. S. CH. Sp. z o.o. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2019 r., w zakresie wstrzymania wykonania decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2019 r., zabrakło, wobec uchylenia wymienionego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, rozstrzygnięcia o przekazaniu sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania stosownie do przywołanego przepisu.

Wobec motywów zawartych w uzasadnieniu postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2019 r., gdzie stwierdzono naruszenie prawa jednej ze stron postępowania (uczestnika) do obrony jej praw poprzez zajęcie stanowiska wobec wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, oczywistym jest, że poza uchyleniem wadliwego postanowienia Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie, sprawę – wniosek o wstrzymanie wykonania objętej skargą decyzji – należało przekazać do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, który co wynika z treści uzasadnienia postanowienia NSA, zobligowany będzie do podjęcia prawidłowych czynności procesowych związanych z rzeczonym wnioskiem o zastosowanie ochrony tymczasowej.

W takim stanie sprawy, na podstawie art. 157 § 1 w zw. z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Inne orzeczenia