Postanowienie WSA z dnia 12.10.2017 sygn. II SA/Gd 482/17

Sygrantura: II SA/Gd 482/17
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2017-10-12
Skład: Jolanta Górska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na postanowienie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 13 czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie potwierdzenia represjonowania za działalność polityczną postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

P. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 czerwca 2017 r. nr [..].

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II z dnia 17 sierpnia 2017 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r., poz. 1369) wynika bowiem, że sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu została doręczona skarżącemu w dniu 23 sierpnia 2017 r. Tym samym termin do uiszczenia wpisu sądowego upływał dla skarżącego w dniu 30 sierpnia 2017 r.

Jednakże, jak wynika z akt sprawy, w terminie tym skarżący nie uiścił wymaganego wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa sporządzona przez Oddział Finansowo – Budżetowy WSA w Gdańsku w dniu 29 września 2017 r.).

Stosownie zaś do treści art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia