Postanowienie WSA z dnia 07.05.2013 sygn. II SA/Wa 398/13

Sygrantura: II SA/Wa 398/13
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-05-07
Skład: Anna Mierzejewska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. S. na decyzję Prezydenta [...] W. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie I. S. uczyniła decyzję Prezydenta [...] W. z dnia [...] października 2012 r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§ 2).

W niniejszej sprawie skarżąca uczyniła przedmiotem skargi decyzję, od której przysługiwało jej prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Z akt postępowania administracyjnego wynika, że strona została o tym uprawnieniu prawidłowo pouczona.

Mając na uwadze, iż skarga na decyzję organu pierwszej instancji, skierowana do Sądu jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w oparciu o art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Inne orzeczenia