Postanowienie WSA z dnia 02.01.2013 sygn. II SAB/Sz 68/12

Sygrantura: II SAB/Sz 68/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-01-02
Skład: Barbara Gebel (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 2 stycznia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie Przewodniczący sędzia WSA Barbara Gebel po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

A.D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej objętej wnioskiem z dnia [...].

Zarządzeniem z dnia [...] Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismo to z powodu nieobecności skarżącej w dniu 28 listopada 2012 r. złożono w urzędzie pocztowym na okres czternastu dni. W dniu 6 grudnia 2012 r. dokonano powtórnego awiza. W związku z powyższym, iż we wskazanym terminie przesyłka nie została podjęta, Urząd Pocztowy odesłał ją Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu.

Stosownie do powyższego należy uznać, że doręczenie skarżącej wezwania Sądu nastąpiło w trybie określonym w art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej p.p.s.a. – w dniu 12 grudnia 2012 r.

W myśl art. 73 § 1 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65 -72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2.

Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.).

W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy (art. 73 § 3 p.p.s.a.).

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4 p.p.s.a.).

W związku z tym, iż doręczenia wezwania dokonano 12 grudnia 2012 r., siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął z dniem 19 grudnia 2012 r. Skarżąca w zakreślonym terminie ani dotychczas wpisu nie uiściła.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ skarżąca pomimo wezwania Sądu nie uiściła wpisu od skargi, skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 powołanej wyżej ustawy.

Inne orzeczenia