Postanowienie NSA z dnia 08.11.2013 sygn. I OW 284/13

Sygrantura: I OW 284/13
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-11-08
Skład: Marek Stojanowski (sprawozdawca), Włodzimierz Ryms (przewodniczący), Zofia Flasińska

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska Marek Stojanowski (spr.) po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Z. R. o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 31/13 ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach do rozpoznania wniosku

Uzasadnienie

Pismem z 27 czerwca 2013 r. Z. R. złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 31/13 ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) – dalej jako: "P.p.s.a.", o wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym sprawa się toczy. Jak wynika z art. 22 § 3 P.p.s.a., w razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa w art. 22 § 1 P.p.s.a., nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

Sprawa ze skargi Z. R. toczy się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. W związku z tym, zgodnie z art. 22 § 1 P.p.s.a., o wyłączeniu sędziów powinien orzekać ten sąd. Jednakże, w związku z faktem, że wniosek o wyłączenie sędziów dotyczy, miedzy innymi, wszystkich sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sąd ten nie może podjąć postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów. W tej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny obowiązany jest wyznaczyć inny sąd.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 22 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia