Wyrok SN z dnia 16.03.1994 sygn. I PRN 4/94

Sygrantura: I PRN 4/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-03-16
Skład: Maria Mańkowska (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 16 marca 1994 r. I PRN 4/94

W przypadku zakładów pracy o celach gospodarczych przy wyjaśnieniu pojęcia ich części oraz istoty aktu "przejęcia" zasadnicze znaczenie mają elementy i uwarunkowania typu majątkowego natomiast nie mogą one odgrywać dominującej roli tam, gdzie dochodzi do przejęcia "w części" zakładu pracy realizującego cele społeczne, polityczne czy publiczne. W przypadku takich zakładów pracy jak szkoły, zasadniczymi elementami dla wyjaśnienia ich istoty, a tym samym odpowiednio i dla ustalenia istoty "części szkoły" (jako zakładu pracy) obok organizacji i majątku są zadania, a więc poddanie dzieci procesowi kształcenia i wychowania.

Przewodniczący SSN: Józef Iwulski, Sędziowie SN: Maria Mańkowska (sprawozdawca), SA: Kazimierz Jaśkowski,

Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Jana Szewczyka, po rozpoznaniu w dniu 16 marca 1994 r., sprawy z powództwa Danuty S. przeciwko Szkole Podstawowej Nr 2 w R. i Zarządowi Miasta R o ustalenie pracodawcy i zasądzenie wynagrodzenia, na skutek rewizji Ministra Sprawiedliwości [...], od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z dnia 14 lipca 1993 r., [...],

u c h y l i ł zaskarżony wyrok w pkt II i III oraz poprzedzający go wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 1993 r. [...] w pkt I podp. 4-8 i pkt IV oraz tenże wyrok w pkt III i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu-Sądowi Pracy w Rzeszowie do ponownego rozpoznania.

[Notka]

Orzeczenie to zostało wydane w analogicznym stanie faktycznym jak opublikowane pod poz. 6 i 7 w zeszycie 1 z 1994 r., wyroki z dnia 18 lutego 1994 r., I PRN 2/94 oraz z dnia 16 marca 1994 r., I PRN 3/94 i zawiera analogiczne uzasadnienie.

Inne orzeczenia