Wyrok SN z dnia 21.04.1994 sygn. I PRN 37/94

Sygrantura: I PRN 37/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-04-21
Skład: Maria Mańkowska (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 21 czerwca 1994 r.

I PRN 37/94

Przewodniczący SSN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Sędziowie SN: Kazimierz Jaśkowski, Maria Mańkowska (sprawozdawca),

Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Witolda Bryndy, po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 1994 r. sprawy z powództwa Mariana S. przeciwko Skarbowi Państwa-Sądowi Wojewódzkiemu w S. o wynagrodzenie, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [...] od wyroku Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z dnia 18 listopada 1993 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Woje-wódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 10 marca 1993 r., [...], w części uwzględniającej powództwo przekraczające 25.320.800 zł. [...] wraz z odsetkami i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie.

[ Notka]

Orzeczenie zapadło w podobnym stanie faktycznym i zawiera analogiczne uzasadnienie jak np. wyrok z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PRN 12/94, opublikowany w Nr 4 poz. 61.

Inne orzeczenia