Postanowienie WSA z dnia 17.06.2004 sygn. II SA/Gl 247/04

Sygrantura: II SA/Gl 247/04
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2004-06-17
Skład: Włodzimierz Kubik (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Włodzimierz Kubik po rozpoznaniu w dniu 17czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.T. i O.R. na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Zarządzeniem przewodniczącego Wydziału z dnia 21 kwietnia 2004 r. skarżący H.T. i O.R. zostali wezwani do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 300 (sł. trzystu) zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono skarżącym w dniu [...]. Do dnia posiedzenia na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nie wpłynęła wyżej wymieniona należna opłata sądowa.

W tym stanie rzeczy na mocy art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153, poz. 1270) - skarga podlega odrzuceniu.

Inne orzeczenia