Postanowienie WSA z dnia 22.10.2007 sygn. VII SA/Wa 1505/07

Sygrantura: VII SA/Wa 1505/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-10-22
Skład: Izabela Ostrowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 22 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2007 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego postanawia odrzucić skargę T. S.A. z siedzibą w W.

Uzasadnienie

Zgodnie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2007 r. została doręczona stronie skarżącej w dniu 3 lipca 2007 r. W związku z powyższym termin do wniesienia skargi na to rozstrzygniecie upłynął z dniem 2 sierpnia 2007 r. tj. po upływie 30 dni od daty doręczenia decyzji stronie skarżącej.

Z akt sprawy wynika również, że skarga T. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2007 r. została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 8 sierpnia 2007 r. (data stempla pocztowego), a więc po upływie 30 - sto dniowego terminu przewidzianego do dokonania tej czynności.

Z tego też względu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w/w ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia