Postanowienie WSA z dnia 03.02.2012 sygn. II SA/Bd 16/12

Sygrantura: II SA/Bd 16/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-02-03
Skład: Michał Kujawa (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2012r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi A.M. i D.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2011 r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego postanowił: 1. ustanowić adwokata, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie

Uzasadnienie

Dnia 30 stycznia 2012r. A.M. złożyła wniosek (formularz PPF) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Analiza akt niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, iż skarżąca skarży decyzję w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Należy podkreślić, iż przepis art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm; zwanej dalej p.p.s.a. ) przewiduje ustawowe zwolnienie od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej. Tak więc skarżąca z mocy przepisów ustawy zwolniona jest od uiszczania kosztów sądowych.

Ponadto ustawodawca umożliwia skorzystanie z prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa procesowego również osobie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych (art. 262 powoływanej ustawy). Z tego względu zasadnym jest rozpatrzenie wniosku w oparciu o regulację zawartą w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., zgodnie z którą przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym – ustanowienia adwokata - domagać się może wyłącznie osoba fizyczna, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dokonując w niniejszej sprawie oceny sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości płatniczych wnioskodawcy ustalono, iż ma na utrzymaniu syna w wieku szkolnym. Dochód miesięczny gospodarstwa wynosi [...] zł. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Podała, że ponosi wydatki związane z utrzymaniem: energia elektryczna [...] zł, wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni [...] m2 [...] zł, bilety miesięczne [...] zł, Internet [...] zł. Nie otrzymuje zasądzonych na rzecz syna alimentów.

W tym stanie rzeczy, po uwzględnieniu rzeczywistych obciążeń i stałych jej wydatków należało uznać, że A.M. uprawdopodobniła zasadność swojego wniosku, a sytuacja majątkowa, w której się znajduje uzasadnia przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata, albowiem opłacenie kosztów profesjonalnego pełnomocnika nie może być dokonane bez uszczerbku w utrzymaniu koniecznym zainteresowanej.

Z tych powodów, na podstawie przepisu art. 245, art. 246 §1 pkt 2 w związku art. 258 § 2 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowiono jak w sentencji.

Inne orzeczenia