Postanowienie NSA z dnia 24.08.2012 sygn. II OSK 1845/12

Sygrantura: II OSK 1845/12
Wydane przez: Naczelny Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-08-24
Skład: Zofia Flasińska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zofia Flasińska po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej W. C. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Op 789/11 w sprawie ze skargi W. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia [...] października 2011 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcie mandatu radnego postanawia: umorzyć postępowanie kasacyjne

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2012 r. sygn. akt II SA/Op 789/11 oddalił skargę W. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego .

Skargę kasacyjną od powyższego orzeczenia wniósł pełnomocnik W. C., który następnie pismem z dnia 10 sierpnia 2012 r. cofnął wniesioną skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.).

Zgodnie z art. 193 p.p.s.a. jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisy postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zatem powyższe przepisy mają odpowiednie zastosowanie w przypadku cofnięcia skargi kasacyjnej.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia