Wyrok SN z dnia 07.06.1994 sygn. I PRN 31/94

Sygrantura: I PRN 31/94
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1994-06-07
Skład: Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca)

Wyrok z dnia 7 czerwca 1994 r. I PRN 31/94

Przewodniczący SSN: Teresa Flemming-Kulesza, Sędziowie SN: Józef Iwulski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz (sprawozdawca),

Sąd Najwyższy, przy udziale Prokuratora Stefana Trautsolta, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 1994 r. sprawy z powództwa Haliny Z. przeciwko Sądowi Wojewódzkiemu w S. o wynagrodzenie, na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości [...] od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 1993 r. [...]

u c h y l i ł zaskarżony wyrok w części oddalającej rewizję oraz poprzedzający go wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 30 czerwca 1993 r., [...] w punkcie a i b - oba w części przekraczającej kwotę 1.365.667 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) wraz z odsetkami i w tym zakresie przekazał sprawę Sądowi Wojewódzkiemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

[ Notka]

Orzeczenie zapadło w podobnym stanie faktycznym i zawiera analogiczne uzasadnienie jak np. wyrok z dnia 12 kwietnia 1994 r., I PRN 12/94, opublikowany w Nr 4 poz. 61.

Inne orzeczenia