Postanowienie WSA z dnia 19.06.2009 sygn. II SA/Bd 409/09

Sygrantura: II SA/Bd 409/09
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2009-06-19
Skład: Michał Kujawa (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2009r., nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanowił zwolnić od kosztów sądowych

Uzasadnienie

W dniu 12 czerwca 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynął wniosek (formularz PPF) E. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Swój wniosek uzasadnia trudną sytuacją finansową. Jest osobą samotną. Jej miesięczny dochód wynosi [...] zł. Posiada dom o powierzchni [...] m2. Oświadcza, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych.

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:

Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków ( art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)

Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawczyni wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżąca uzyskuje wprawdzie stały dochód, jednakże posiada również wydatki związane z utrzymaniem swego gospodarstwa domowego a więc nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek nawet niskich kosztów postępowania. Tym bardziej, że wpis sądowy w przedmiotowej sprawie wynosi 500 zł. Poza tym podkreślenia wymaga, że jest osobą samotną samodzielnie utrzymującą swe gospodarstwo domowe. Nie wskazała, że otrzymuje pomoc ze strony bliskich.

Zatem uiszczenie kosztów sądowych przez stronę jest niemożliwe, gdyż skarżąca nie mając środków na ich pokrycie zostałaby pozbawiona prawa do sądu, które jest zagwarantowane przez Konstytucję RP.

Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Inne orzeczenia