Postanowienie WSA z dnia 04.04.2007 sygn. III SAB/Gd 4/07

Sygrantura: III SAB/Gd 4/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-04-04
Skład: Anna Orłowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Orłowska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w T. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o udzielenie przedsiębiorstwu "A" sp. z o.o. z siedzibą w T. koncesji na wydobywanie kopaliny - kruszywa postanawia 1.umorzyć postępowanie, 2.zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] na rzecz strony skarżącej - "A" Sp. z o.o. w T. 100 zł ( sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w T. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o udzielenie przedsiębiorstwu "A" sp. .z o.o. z siedzibą w T. koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego ze złoża P. G., położonego na działkach nr [...] i [...] w P., Gm. K.

W odpowiedzi na skargę samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] wniosło o jej uwzględnienie ( "uznanie"), wskazując, że odwołanie strony skarżącej, które wpłynęło do organu w październiku 2006 roku rozpoznane zostanie w kwietniu 2007 roku.

W dniu 26 marca 2007 roku, jeszcze przed wyznaczeniem sprawy do rozpoznania przez Sąd, wpłynęło pismo strony skarżącej cofające skargę, z którego wynika, że skarżąca Spółka nie widzi potrzeby popierania skargi, skoro odwołanie skarżącej zostanie rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w kwietniu 2007roku.

Stosownie do przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę, a jej cofnięcie wiąże sąd. Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Ponieważ w sprawie niniejszej sytuacja opisana w zdaniu drugim cyt. przepisu nie zachodzi – postanowiono jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

O kosztach orzeczono zgodnie z art.201§ 1 w zw. z art. 210 § 2 cyt. ustawy.

Inne orzeczenia