Postanowienie WSA z dnia 24.04.2006 sygn. II SA/Bd 1246/05

Sygrantura: II SA/Bd 1246/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2006-04-24
Skład: Małgorzata Włodarska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Kazimierza M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2005 r. Nr [...] w przedmiocie utrzymania psów na uwięzi lub w wygrodzonych pomieszczeniach p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia 6 listopada 2005r. Kazimierz M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] 2005r. Nr [...] w przedmiocie utrzymania psów na uwięzi lub w wygrodzonych pomieszczeniach.

W myśl przepisu art. 220 § l ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270; z późno zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Zgodnie z przepisami art. 220 § l i 3 cyt. ustawy, skarżący został wezwany przez sąd do uiszczenia, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, wpisu należnego od wniesionej przez niego skargi w kwocie 200 zł. z pouczeniem, że nieuiszczenie go w tym terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu 13 marca 2006r. (vide: zwrotne poświadczenie odbioru wezwania). Na podstawie akt sprawy ustalono, że skarżący nie uiścił wpisu należnego od skargi w ustawowym siedmiodniowym terminie, który upłynął bezskutecznie z dniem 20 marca 2006r.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Inne orzeczenia