Postanowienie WSA z dnia 08.10.2008 sygn. I SA/Łd 730/08

Sygrantura: I SA/Łd 730/08
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2008-10-08
Skład: Bogdan Lubiński (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Dnia 8 października 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Bogdan Lubiński (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 października 2008 roku sprawy ze skargi Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego "A" G. K. Spółki Jawnej w A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ustalającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić stronie skarżącej – Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu "A" G. K. Spółce Jawnej w A. z Funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem wpisu od skargi, zaksięgowanego pod pozycją [...] w dniu [...].

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją nr [...] z dnia [...]roku Dyrektor Izby Celnej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego II w Ł. z dnia [...] odmawiającą "A" Spółce Jawnej w A. uchylenia decyzji Urzędu Skarbowego w Z. z dnia [...] roku ustalającej prawidłową wysokość podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Na powyższą decyzję spółka w dniu 9 maja 2008 roku wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 5 czerwca 2008 roku strona została wezwana do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego oraz złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej przez G. K . Wezwanie opatrzono rygorem odrzucenia skargi.

W dniu 20 czerwca 2008 roku stronie skarżącej doręczono przedmiotowe wezwanie. Wpis od skargi uiszczono w dniu 24 czerwca 2008 roku. Natomiast jeżeli chodzi o drugi z braków skargi, strona w dniu 4 lipca 2008 roku wniosła o przywrócenie terminu do jego uzupełnienia.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2008 roku Sąd oddalił wniosek strony o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Postanowienie to jest prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Wyjaśnić należy, iż skarga kierowana do sądu administracyjnego winna spełniać kilka warunków umożliwiających nadanie pismu właściwego biegu. W szczególności na podstawie art. 28 § 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p. p. s. a., osoba działająca w imieniu spółki posiadającej zdolność sądową winna wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Oczywiste jest, że skarga powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu wnoszącego skargę. Jeżeli nie załączono do pisma stosownego dokumentu, z którego wynika umocowanie osoby podpisanej pod pismem do reprezentowania strony, wówczas skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu.

Wówczas, w oparciu o art. 49 § 1 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p. p. s. a., Przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

W niniejszej sprawie skarga "A" Spółki Jawnej w A. nie mogła otrzymać prawidłowego biegu, ponieważ strona skarżąca nie załączyła stosownego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania spółki przez osobę podpisaną na skardze, tj. G. K.

W tej sytuacji Przewodniczący w trybie art. 49 § 1 p. p. s. a. zarządził wystosowanie do strony skarżącej wezwania do usunięcia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie odpowiedniego dokumentu (aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego). Wezwanie opatrzono rygorem odrzucenia skargi w razie jego niewykonania w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Doręczenie wezwania stronie skarżącej nastąpiło w dniu 20 czerwca 2008 roku. Termin siedmiodniowy przewidziany do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął w dniu 27 czerwca 2008 roku.

W zakreślonym terminie strona obowiązku nałożonego wezwaniem nie wykonała. Wniosek spółki o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi został prawomocnym postanowieniem z dnia 15 lipca 2008 roku oddalony.

W tej sytuacji zachodziła konieczność zastosowania rygoru odrzucenia skargi.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł., na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odrzucił skargę.

Z uwagi na fakt, że w niniejszej sprawie uiszczono wpis od skargi w kwocie 200 złotych, Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p. p. s. a. zwrócił skarżącej spółce kwotę wpisu od odrzuconej skargi.

T.F.

Inne orzeczenia