Postanowienie WSA z dnia 21.02.2005 sygn. II SA/Wa 2201/04

Sygrantura: II SA/Wa 2201/04
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-02-21
Skład: Iwona Dąbrowska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA - Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym skargi Z. L. na decyzję Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] czerwca 2004 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a - odrzucić skargę -

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej powoływana jako ppsa) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 ppsa).

Skarżący wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wymaganego wpisu i poinformowany o skutkach jego nieuiszczenia, mimo prawidłowego zawiadomienia doręczonego w dniu 29 listopada 2004 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w aktach sprawy) i upływu wyznaczonego terminu, nie wykonał zobowiązania.

Dodatkowo wskazać należy, że nie ma znaczenie w niniejszej sprawie złożenie przez Z. L. w dniu 6 grudnia 2004 r. wniosku o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzekania w sprawie, ponieważ warunkiem rozpoznania przez sąd takiego wniosku w świetle art. 220 § 1 ppsa jest uprzednie uiszczenie wpisu przez skarżącego.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 220 § 3 ppsa, skarga jako nieopłacona podlega odrzuceniu.

Inne orzeczenia