Postanowienie WSA z dnia 31.07.2015 sygn. II SA/Sz 1162/14

Sygrantura: II SA/Sz 1162/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2015-07-31
Skład: Maria Mysiak (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. M. – W. o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy A. T. w sprawie z Jego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przyznać adwokatowi M. M. – W. od Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w kwocie 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy), które obejmuje kwotę 120 zł, powiększoną o kwotę należnego podatku od towarów i usług (23 %), z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu na zasadzie prawa pomocy.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Sz 1162/14 oddalił skargę A. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego. Jednocześnie Sąd zasądził na rzecz adwokata M. M. – W. kwotę 295,20 zł tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu 2 lipca 2015 r.

W dniu 16 lipca 2015 r. pełnomocnik skarżącego złożyła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku Sądu z dnia 11 czerwca 2015 r. Jednocześnie adwokat M. M. – W. wniosła o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej i oświadczyła, że koszty te nie zostały zapłacone przez skarżącego w całości, ani w części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 461), a w szczególności przepisy Rozdziału 5 i 6 tego rozporządzenia.

Stosownie do przepisu § 19 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia minimalna stawka w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50 % stawki minimalnej określonej w pkt 1 (w niniejszej sprawie 240 zł), a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy Sąd postanowił przyznać pełnomocnikowi wynagrodzenie w kwocie 147,60 zł (obejmujące 120 zł plus należny podatek od towarów i usług - 23٪), tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu na podstawie § 1 pkt 3, § 2 ust. 1, § 19 pkt 1 w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r.

Inne orzeczenia