Wyrok KIO z dnia 06.02.2012 sygn. KIO 124/12

Sygrantura: KIO 124/12
Wydane przez: Krajowa Izba Odwoławcza
Z dnia: 2012-02-06
Skład: Agata Mikołajczyk (przewodniczący), Honorata Łopianowska , Jolanta Markowska

Sygn. akt: KIO 124/12
WYROK
z dnia 6 lutego 2012 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Agata Mikołajczyk
Członkowie: Honorata Łopianowska
Jolanta Markowska

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 i 3 lutego 2012 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 stycznia 2012 r. przez
wykonawcę CA Consulting S.A., 02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 w
postępowaniu prowadzonym przez Łódzki Ośrodek Geodezji, 90 – 113 Łódź, ul.
Traugutta 21/23;

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zmianę postanowień ogłoszenia o zamówieniu
oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie
wskazanym w uzasadnieniu wyroku;

2. kosztami postępowania obciąża Łódzki Ośrodek Geodezji, 90 – 113 Łódź, ul.
Traugutta 21/23, i:


2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez CA
Consulting S.A., 02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81, tytułem wpisu od
odwołania,
2.2 zasądza od Łódzkiego Ośrodka Geodezji, 90 – 113 Łódź, ul. Traugutta
21/23 na rzecz CA Consulting S.A., 02 – 001 Warszawa, Al. Jerozolimskie
81 kwotę 15 000 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.
Przewodniczący: …………..…..………


Członkowie: ……………………….


………………………..

Sygn. akt: KIO 124/12
Uzasadnienie
Odwołanie zostało wniesione wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 756 ze zm.) [dalej ustawa Pzp], którego
przedmiotem jest „Wdrożenie systemu informatycznego realizującego usługi Łódzkiego
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ŁCKZM)" Zdaniem wnoszącego odwołanie wykonawcy
- CA Consulting SA. Zamawiający - Miasto Łódź naruszył przepis art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22
ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz ust.4 i art. 25 ust.1 ustawy Pzp, art. 41 pkt 7 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp i art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, a także przepisy rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
Wskazując na powyższe wniósł o uwzględnienie niniejszego odwołania i nakazanie
Zamawiającemu modyfikację treści Ogłoszenia i SIWZ w zakresie określenia warunków
udziału w postępowaniu i opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
wymagań dotyczących oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, oraz w
zakresie określenia postanowień wzoru umowy, opisu przedmiotu zamówienia, a także
sposobu weryfikacji wymagań i opisu sposobu przygotowania ofert, w sposób wskazany w
treści uzasadnienia niniejszego odwołania tak, aby zmodyfikowane zapisy Ogłoszenia i siwz
były zgodne z ustawą Pzp. W uzasadnieniu odwołania wykonawca stwierdził, że
Zamawiający:
I. zaniechał określenia w Ogłoszeniu tej części warunków udziału w postępowaniu oraz opisu
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, która została określona w SIWZ.

W tym przypadku wskazał na pkt II.2.3 Ogłoszenia oraz na postanowienia rozdziału I pkt V
ppkt 5.1.3.1 (str. 6) SIWZ) i jego zdaniem wymagania siwz [postanowienie: „Wszyscy niżej
wymienieni specjaliści muszą posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie", oraz
„Wszyscy specjaliści muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich
odpowiedzialności."] nie zostały wymienione w ogłoszeniu. W tym przypadku stwierdził, że
Ogłoszenie o zamówieniu musi zawierać wszystkie elementy wymienione w przepisie art. 41
ustawy Pzp i tym samym Zamawiający naruszył przepis art. 41 pkt 7 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5
ustawy Pzp. Powinno być, zatem zmodyfikowane w ten sposób, że wymaganie: „Wszyscy
niżej wymienieni specjaliści muszą posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie",
powinno zostać zawarte w Ogłoszeniu. Natomiast wymaganie: „Wszyscy specjaliści muszą
być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności",
powinno zostać skreślone z SIWZ, ponieważ narusza przepisy ustawy Pzp.

II. określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia oraz opisał sposób dokonywania oceny spełniania tych
warunków, a także określił wymagania dotyczące oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć wykonawcy odnośnie osób, z naruszeniem art. 7 ust.1 ustawy Pzp.

W tym przypadku wskazał na:
1. rozdział I pkt V ppkt 5.1.3.1 (str. 6 SIWZ) i postanowienie, że: „Wszyscy specjaliści
muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich
odpowiedzialności", które jego zdaniem powinno zostać skreślone, ponieważ jest zbędne
i niezrozumiałe. Zdaniem wykonawcy, Zamawiający w żaden sposób nie określił, od kogo
wymagani specjaliści mają być „niezależni i wolni od konfliktów interesów", a przy tym nie
wiadomo jak rozumieć „konflikt interesów", a wykonawca może dysponować
wymaganymi osobami na różnej podstawie prawnej, w szczególności umowie o pracę,
umowie cywilnoprawnej lub zobowiązania innego podmiotu do oddania wykonawcy do
dyspozycji określonych osób. Pracownicy wykonawcy nie spełniają wymagania
„niezależności", ponieważ wykonują polecenia wykonawcy. Podobnie pracownicy innych
podmiotów mogą być uznani za „zależnych" od tych podmiotów. Nawet gdyby specjaliści
byli osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą to także nie spełniają
wymagania „niezależności" skoro mają wejść do zespołu wykonawcy realizującego
umowę. Odnośnie wymagania „wolni od konfliktów interesów" stwierdził, że wykonawca
nie jest w stanie zweryfikować czy jakikolwiek (nie wiadomo właściwie, jaki) konflikt
interesów mógłby zachodzić. Wykonawca nie jest, więc w stanie przygotować oferty.
2. postanowienie Ogłoszenia w pkt III.2.1) [„Sytuacja podmiotowa wykonawców..."] w
którym Zamawiający postanowił, że „ W celu wykazania spełniania przez Wykonawcą
warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp oraz braku podstaw do
wykluczenia (...) wraz z ofertą należy załączyć oświadczenie, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają certyfikaty typu np.Prince2
Practitioner, Managing Successful Programs Practitioner, ITIL Foundation lub inne
równoważne wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami."
Powyżej wskazane oświadczenie jest również wymagane w SIWZ w Rozdział I pkt
5.1.1.1. oraz Rozdział I pkt VIII 8.1 2) i pkt XII 12.12 lit. g) (wzór wg Załącznika nr 9 do
Rozdziału II). Zdaniem wykonawcy to oświadczenie jest zupełnie bezzasadne w zakresie
dotyczącym osób realizujących zamówienie innych aniżeli Kierownik Projektu. Tylko
odnośnie Kierownika Projektu Zamawiający postawił wymaganie posiadania certyfikatów,

ponieważ wymienione certyfikaty dotyczą zarządzania projektami i są uzasadnione tylko
odnośnie Kierownika Projektu. Zwrócił także uwagę, że to oświadczenie jest zupełnie
zbędne. Informacje „na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nich czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami", w tym
dotyczące certyfikatów (trzeba podać w tabeli załącznik nr 4 do Rozdziału II) zawarte
mają być wykazie osób wymaganym w Ogłoszeniu III.2.3) 2) oraz SIWZ Rozdział I pkt
VIII 8.1 4) wg wzoru z zał. 4 do Rozdziału II. W związku z powyższym wymaganie
powyższego oświadczenia powinno zostać skreślone w całości, a także powinien zostać
skreślony wzór wg Załącznika nr 9 do Rozdziału II. Ewentualnie Zamawiający powinien
zmodyfikować ww. postanowienie Ogłoszenia i SIWZ w ten sposób, że „ Wykonawca
złoży oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako
Kierownik Projektu, posiada certyfikaty typu np. Pr ince 2 Practitioner, Managing
Successful Programs Practitioner, ITIL Foundation lub inne równoważne. "
3. rozdział I pkt V ppkt 5.1.3.1 (str. 6 SIWZ) w zakresie warunku dysponowania osobami i
postanowienie, że „dysponowanie osobami winno być udokumentowane w formie
Wykazu osób określonego w pkt 6.3.1 niniejszej s.i.w.z." Odnośnie tego punktu
stwierdził, że wymaganie to powinno zostać zmodyfikowane, ponieważ odsyła do
nieistniejącego punktu SIWZ.
4. postanowienie Ogłoszeniu w punkcie III.2.3) 2) oraz rozdział I pkt VIII 8.1 4) i
postanowienia, w których Zamawiający wymaga przedłożenia wg wzoru z zał. 4 do
Rozdziału II wykazu osób. W Ogłoszeniu (III.2.3) 2) mowa jest o wykazie osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie dostaw/usług, kontrolą jakości i kierowanie dostawami", w SIWZ (pkt VIII 8.1
4) o wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie dostaw/usług, kontrolę jakości i
kierowanie pracami (a nie „dostawami" jak w Ogłoszeniu). Wskazane postanowienia
powinny zostać ze sobą ujednolicone tak jak wskazano powyżej w niniejszym odwołaniu,
ponieważ zaistniałe rozbieżności oznaczają naruszenie przepisu art. 41 pkt 7 oraz art. 36
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Zwrócił także uwagę, że wskazane postanowienia Ogłoszenia i
SIWZ, a także postanowienie specyfikacji rozdziału I pkt VI 6.2, stanowi o kontroli
jakości, podczas gdy w ogóle nie jest wymagane ani w Ogłoszeniu III.2.3) w pkt 2 ani w
SIWZ w Rozdział I pkt V ppkt 5.1.3.1 dysponowanie specjalistą od kontroli jakości.
Powinny zatem zostać skreślone sformułowania dotyczące „kontroli jakości".
5. postanowienie zał. 4 - rozdział II siwz – wykaz osób, w którym Zamawiający wymaga
potwierdzenia nie tylko że dana osoba legitymuje się doświadczeniem wynikającym np. z
udziału w 2 projektach w danej roli, ale również podania dokładnych danych tych

projektów (wartości projektu, nazwa i adres zamawiającego, okres realizacji). Zdaniem
wykonawcy takie wymagania należy uznać za zbędne i „nadmiarowe”. Dla potwierdzenia
posiadania wiedzy doświadczenia wystarczy oświadczenie, iż dana osoba posiada
określone ilością lat doświadczenie. Zupełnie nieistotna jest wartość projektu skoro w
wymaganiach nie ma słowa o doświadczeniu w realizacji projektów powyżej określonej
wartości, a więc nie wiadomo do czego ma taka informacja służyć. To samo dotyczy
okresu realizacji projektu przy realizacji, którego dana osoba nabyła doświadczenie.
Tylko dla Kierownika projektu wymagany jest staż (5 lat). Wskazane wymagania powinny
zostać skreślone. W konkluzji wykonawca stwierdził, że Zamawiający naruszył przepis
art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp i w
zw. z przepisami rozporządzenia, poprzez przekroczenie uprawnień do żądania
oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy.

III. określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia
oraz opisał sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków z naruszeniem art. 7
ust.1 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy Pzp.

W tym przypadku wykonawca wskazał na:
1. postanowienia Sekcji III.2.3) pkt 1 Ogłoszenia, oraz rozdziału I pkt V 5.1.2.1 i pkt VI 6.1
specyfikacji, stwierdzając, że w specyfikacji brak jest sformułowania „zakończył”. Tym
samym te postanowienia powinny być ujednolicone, albowiem podnoszone rozbieżności
oznaczają naruszenie przepisu art. 41 pkt 7 oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2. postanowienie Ogłoszenia Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 1), które narusza, zdaniem
wykonawcy, zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, albowiem
wymaganie zawarte w pkt 1 lit. b jest niezrozumiałe. Sformułowanie „pocztą elektroniczną
oraz faxem" powinno odnosić się do wymagania z lit. a) czyli sposobu składania
zgłoszeń. Rozbicie wymagania na lit. a) i b) powoduje nieczytelność zapisu i brak logiki
wymagania. W związku z powyższym obecna lit. a) powinna zostać zmodyfikowana
poprzez nadanie następującego brzmienia: a) moduł rejestracji zgłoszeń w systemie w
oparciu o zgłoszenia złożone telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz faxem. Obecna lit.
b) powinna zostać skreślona. Analogicznie powinien zostać zmodyfikowany zapis
zawarty w Rozdział I pkt VIII 8.1 3) 1) oraz pkt XII 12.12 lit. f) 1) określający co ma
potwierdzać wykaz usług/dostaw;
3. postanowienie Ogłoszenia Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 2 - są bezpodstawne, nadmierne i
wygórowane. Wymaganie, aby „ Wdrożone rozwiązania powinny spełniać wymagania
dotyczące Platformy Integracyjnej", poprzez użyte sformułowanie „Platforma
Integracyjna" odsyłają do szczegółowych wymagań zawartych w SIWZ Rozdział IV

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna dostaw
informatycznych)), gdzie na stronach 45 i dalej na str. 46 znajdują się wymagania
dotyczące „Komponentu integracyjnego" opisane w dwóch podrozdziałach. Podrozdział 1
precyzuje wymagania dotyczące Platformy Integracyjnej, podrozdział 2 mówi o tym jakie
podsystemy powinna objąć integracja (str. 47 i nast.). Z brzmienia wymagania wiedzy i
doświadczenia pkt 2 nie wynika czy wykazywane zamówienia mają spełniać kryteria
opisane jedynie w podrozdziale nr 1, czy może także te z podrozdziału 2 określającego z
czym owa Platforma ma być zintegrowana. Z kolei w pkt 2.4 (str. 48) znajduje sie
wymaganie dotyczące integracji z systemem mapowym wymienionego z nazwy
Łódzkiego Ośrodka Geodezji, a w ten sposób Zamawiający wymaga wykazania się
doświadczeniem w budowie platformy integrującej między innymi system mapowy ŁOG.
Chodzi więc o sytuację, w której wymaga się doświadczenia w postaci dokładnie
tożsamej (o czym mówi się wprost w wymaganiu) z daną częścią przedmiotu
zamówienia. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że doświadczenie w projektowaniu i
budowie platform integracyjnych nie wynika jedynie z wykonywania ściśle określonych
konkretnych projektów. Platforma to pewien system pozwalający na wymianę danych
pomiędzy innymi systemami zewnętrznymi. Wymaganie wykazania się doświadczeniem
w realizacji zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia może służyć jedynie
nieuzasadnionemu ograniczeniu kręgu wykonawców. Wykonawca wskazał także, że to
wymaganie - w tak sformułowanym warunku dopuszcza jedynie zamówienia polegające
na budowie i wdrożeniu. Tymczasem w przedmiotowym zamówieniu Zamawiający
wymaga etapowego przebiegu realizacji zamówienia. W etapie I należy wykonać
dostawę i uruchomienie podstawowej wersji systemu. Następnie w etapie II należy
wykonać dostosowanie (rozbudowę) i uruchomienie wersji rozwiniętej. W związku z
powyższym powinno zostać dopuszczone jako spełnienie powyższego warunku
wykazanie się doświadczeniem związanym z dostosowywaniem i rozbudową systemów
informatycznych. W związku z powyższym wymaganie z pkt 2 – jego zdaniem - powinno
zostać zmodyfikowane poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2) minimum 2
zamówienia polegające na budowie lub rozbudowie i wdrożeniu platformy integracyjnej
obejmujących system merytorycznej bazy wiedzy dla użytkowników końcowych,
integrujący dane z co najmniej 3 różnych systemów dziedzinowych funkcjonujących w
oparciu o odrębne bazy danych. Wdrożone rozwiązania powinny spełniać wymagania
dotyczące Platformy Integracyjnej określone w Rozdział IV SIWZ - Szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia w rozdziale VII.VI.II (Komponent integracyjny) w punktach 1.1 -
1.17." Analogicznie powinien zostać zmodyfikowany zapis zawarty w Rozdział I pkt VIII
8.1 3) 2) oraz pkt XII 12.12 lit. f) 2) określający co ma potwierdzać wykaz usług/dostaw;

4. postanowienie Ogłoszenia Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 3 - także to wymaganie zdaniem
wykonawcy jest bezpodstawne, nadmierne i wygórowane. Powszechnie przyjmuje się, że
systemy klasy CRM ( ang. Customer Relationship Management) to rodzaj
oprogramowania komputerowego służącego do zarządzania relacjami z klientami, w
szczególności przechowują one bazę klientów i dane o sprawach/dokumentach
związanych z obsługą klientów. Oprogramowanie takie stanowi narzędzie pracy dla
personelu przedsiębiorstw lub instytucji, które ułatwiają nawiązywanie i budowanie
oczekiwanych relacji z klientami. Oprogramowanie CRM najczęściej współpracuje z
innymi systemami teleinformatycznymi: - zapewniającymi komunikację (np. systemy
telefoniczne, telefonia internetowa), - umożliwiającymi pozyskiwanie danych o klientach
(np. portale internetowe, infolinie), - udostępniającymi dane na potrzeby zarządzania
relacjami z klientami (np. bazy danych o sprzedaży, bazy danych o produktach). Systemy
CRM jako takie nie są przeznaczone dla klientów i nie świadczą usług dla klientów.
Umożliwiają natomiast wykorzystanie danych pozyskanych z systemów świadczenia
usług (np. portale samoobsługowe). Mając na uwadze powyższe wymaganie polegające
na oczekiwaniu posiadania doświadczenia związanego z integracją z systemami CRM
przygotowanymi do świadczenia usług publicznych na platformie elektronicznej może
służyć jedynie nieuzasadnionemu ograniczeniu kręgu wykonawców. Systemy typu CRM
nie świadczą usług (także publicznych), a w szczególności nie są dostępne na
platformach elektronicznych. Platformy elektroniczne to również portale internetowe
(także wielofunkcyjne), które w niniejszym wymaganiu są odrębnie wymienione. Także
przedmiot zamówienia zakłada zastosowanie odrębnej od systemu CRM Wielokanałowej
Platformy Świadczenia Usług Publicznych. W związku z powyższym wymaganie z pkt 3
powinno zostać zmodyfikowane poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „3)
minimum jedno zamówienie polegające na integracji systemu zunifikowanej komunikacji
(oznaczającego system obsługujący przynajmniej 3 kanały komunikacji: głos, video,
poczta elektroniczna) portalu wielofunkcyjnego oraz rozwiązania klasy CRM."
Analogicznie powinien zostać zmodyfikowany zapis zawarty w Rozdział I pkt VIII 8.1 3) 3)
oraz pkt XII 12.12 lit. f) 3) określający co ma potwierdzać wykaz usług/dostaw.

IV. określił, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy oraz sposób weryfikacji wymagań i opis
sposobu przygotowania ofert z naruszeniem przepisów ustawy Pzp.

W tym przypadku wykonawca wskazał na:
1. postanowienie rozdziału I pkt VIII. 7.2 oraz rozdziału IV – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia [SOPZ - str 13], w których postawione wymagania odnośnie daty

wyprodukowania urządzeń są niejednoznaczne i mogą być ze sobą sprzeczne.
Zamawiający powinien pozostawić wymaganie: "wyprodukowane nie dawniej, niż na 6
miesięcy przed ich dostarczeniem", a skreślić: „wyprodukowane nie później niż w drugiej
połowie roku 2011.
Odnośnie wymaganego oświadczenia producenta stwierdził, że jest to nadmierne i
wygórowane żądanie. Wystarczające bowiem byłoby oświadczenie wykonawcy.
Wymaganie oświadczenia producenta jest tym bardziej niezrozumiałe, iż zgodnie z
Rozdział I pkt VIII 7.5 Zamawiający na okoliczność spełnienia „wymagań dodatkowych"
(w tym z pkt 7.2) wymaga od wykonawcy oświadczenia wg wzoru z załącznika nr 8 do
Rozdziału III SIWZ. Zamawiający powinien skreślić wymaganie, że „wraz ze sprzętem
dostarczyć należy oświadczenie producenta potwierdzające datę produkcji urządzeń."
2. postanowienia rozdziału I pkt VIII. 7.3 oraz rozdziału IV – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia [str 13] - stwierdzając, że w powtórzonym w rozdziale IV wymaganiu nie
wskazano, że oświadczenie wykonawcy ma określać zakres świadczeń gwarancyjnych.
Zdaniem wykonawcy Zamawiający bezpodstawnie wymaga „utrzymania świadczeń
gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę serwisową)
także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w przypadku
jego bankructwa)" Wymaganie to powinno zostać skreślone. Skoro zamówienie jest
udzielane wykonawcy to nie może być realizowane przez inny podmiot z pominięciem
wykonawcy jak i z pominięciem trybu udzielania zamówień.
3. postanowienia rozdziału IV - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [str 12] podając,
że Zamawiający określił „Sposób weryfikacji wymagań" postanawiając, że „(...)
Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy do siedziby zamawiającego
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, po jednym egzemplarzu wskazanego
przez Zamawiającego przedmiotu dostawy. W odniesieniu do oprogramowania
standardowego mogą zostać dostarczone licencje tymczasowe, w pełni zgodne z
oferowanymi. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania się do
oficjalnych, publicznie dostępnych stron internetowych producenta weryfikowanego
przedmiotu oferty. Negatywny wynik tego sprawdzenia skutkować będzie odrzuceniem
oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Nieprzedłożenie oferowanych produktów
do przetestowania w ww. terminie zostanie potraktowane, jako negatywny wynik
sprawdzenia." Jednocześnie dalej w rozdziale VI.I (str. 14) pkt 23 - Zamawiający wymaga
„przeprowadzenia testów przed wyborem oferty — dostawcy będą na żądanie
Zamawiającego zobowiązani do dostarczenia urządzeń testowych w ciągu 30 dni od
wezwania zaproponowanych w ofercie urządzeń i oprogramowania dla celów
przeprowadzenia testów funkcjonalnych wykazania w trakcie nich, poprawnego
funkcjonowania wskazanych przez Zamawiającego cech funkcjonalnych. Brak spełnienia

tego warunku w ciągu maksymalnie 14 dni od daty wezwania będzie skutkował
odrzuceniem oferty." Wymaganie z pkt 23.2 jest samo w sobie sprzeczne (30 dni i
jednocześnie 14 dni), a ponadto stoi w sprzeczności z rozdziałem V „Sposób weryfikacji
wymagań". Wymagania te powinny zostać ujednolicone przy czym termin na
dostarczenie zaproponowanych w ofercie urządzeń i oprogramowania " nie powinien być
krótszy aniżeli 30 dni.
4. postanowienia rozdziału IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozdział
VI.I (str. 14) pkt 23, w którym Zamawiający postawił wymaganie, aby „Wszystkie
wymagane funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty." Tymczasem
nie jest to możliwe do spełnienia. Zwrócił także uwagę na wymagania zawarte w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach 45 i dalej na str. 46
dotyczące „Komponentu integracyjnego opisane w dwóch podrozdziałach. Podrozdział 2
mówi o tym jakie podsystemy powinna objąć integracja (str. 47 i nast.). Zdaniem
wykonawcy wymaganie od wykonawcy zaoferowania platformy integrującej ściśle
określone systemy oraz wymaganie zawarte w pkt 2.4 (str. 48), dotyczące integracji z
systemem mapowym wymienionego z nazwy Łódzkiego Ośrodka Geodezji - stanowi to
rażące ograniczenie konkurencji. Powyższe wymaganie powinno zostać zmodyfikowane
poprzez wskazanie na te funkcjonalności, które są standardowe i nie wymagają żadnych
prac integracyjnych.
5. postanowienia rozdziału IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozdział
VI.I pkt. 23.1 (str. 14) – stwierdził, że wymaganie to powinno zostać skreślone. Stanowi
bowiem ograniczenie konkurencji. Producent nie musi udostępniać informacji na stronach
www chociażby z uwagi na tajemnicę swojego przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z
Ogłoszeniem pkt IV.3.6) „Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu" to język polski. Zgodnie z SIWZ Rozdział I pkt
IX 9.1 postępowanie jest prowadzone w języku polskim, z stosownie do pkt XII 12.4
„oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument
składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony
wraz z tłumaczeniem na język polski." Żaden wykonawca (niebędący producentem) nie
jest w stanie wpłynąć na producenta, aby prowadził stronę internetową w języku polskim.
Ponadto żaden wykonawca (niebędący producentem) nie jest w stanie zapewnić
niezmienności strony, tj. zobowiązać producenta do utrzymywania strony internetowej o
takiej samej treści jak na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Zwrócił także
uwagę na to, że [rozdział VI VI. 1 Pkt. 20 str. 13] „Zamawiający wymaga, by oferowane
oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający
dzień składania ofert."

6. postanowienia rozdziału IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - rozdział
rozdział VI.II pkt 5 (str. 14) stwierdził, że wymaganie stanowi nieuzasadnione
ograniczenie konkurencji. Producenci mogą bowiem świadczyć usługi choćby
telefonicznie, e-mailowo lub elektronicznie w inny sposób aniżeli poprzez dostęp do stron
internetowych. Wymaganie to powinno zostać skreślone lub zmienione poprzez
wskazanie na różne sposoby świadczenia usług.
7. postanowienia rozdziału I pkt XII - Opis sposobu przygotowania ofert - pkt 12.12
stwierdził, że wymaganie dotyczące „aktywnych linków do kart katalogowych" powinno
zostać skreślone. Stanowi bowiem ograniczenie konkurencji. Jak już wskazano
producent nie musi udostępniać tych informacji na stronach w.w.w. chociażby z uwagi na
tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto zwrócił uwagę na kwestię języka oraz problem
niezmienności stron internetowych. W konkluzji stwierdził, że w całym SIWZ powinny być
usunięte wymagania podania w ofercie linków/adresów internetowych.
8. postanowienia Formularza oferty - załącznik nr 1 do Rozdziału II specyfikacji – stwierdził,
co następuje:
1) załącznik nr 1a do Rozdziału II Strona 5 - tabela zestawienie kosztów oferowanych
dostaw, pole - Termin ważności asysty technicznej - wymaganej w formularzu daty nie
da się wyznaczyć na dzień składania ofert, ponieważ Wykonawca nie zna terminu
podpisania umowy ani daty odbioru końcowego. Usługę asysty trzeba świadczyć 24
miesiące od daty odbioru końcowego. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
usunięcie tego pola bądź modyfikacje umożliwiającą wpisanie danych zgodnych z
SIWZ.
2) załącznik nr 1b do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - str 6 i kolejne „Linki do
stron producenta opisujące zaproponowaną konfiguracje (z uwzględnieniem
zastosowanych rozwiązań opcjonalnych) - wymaganie nadmiarowe i niemożliwe do
spełnienia. Producenci urządzeń nie muszą prowadzić stron internetowych wiec linków
nie zawsze można podać. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez usuniecie
zapisów.;
3) załącznik nr 1b do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu str 11, Tabela dotycząca
oprogramowania, pola „model", „typ" oraz opis „W tabelce należy podać szczegółowe
parametry zaoferowanego rozwiązania tj. typ procesora ilość kości pamięci, ilość
zajętych/wolnych slotów na pamięć, wielkość dysków itp., itd. - Błędne parametry
opisujące oprogramowanie. W praktyce dla oprogramowania stosuje się nazwę i nr
wersji inaczej niż dla urządzeń. (stosuje się typ, model). Oprogramowanie nie ma
slotów na pamięć ani dysków. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
sprostowanie zapisów.

4) załącznik nr Ib do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - str 11, Tabela dotycząca
Szafy rack W tabelce należy podać szczegółowe parametry zaoferowanego
rozwiązania tj. typ procesora ilość kości pamięci, ,ilość zajętych/wolnych slotów na
pamięć, wielkość dysków itp., itd. - błędne parametry opisujące szafę rack. Szafy nie
posiadają procesorów i pamięci. Zamawiający nie wymaga też dostarczenia szafy z
procesorem i pamięcią. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez zmianę
parametrów opisujących szafy rack na poprawne;
5) załącznik nr Ib do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - str 11- Tabela dotycząca
stacji roboczych W tabelce należy podać szczegółowe parametry zaoferowanego
rozwiązania tj. wielkość obudów, ilość slotów zajętych/wolnych na serwery, typy i ilość
portów komunikacyjnych zewnętrznych, zastosowanych rozszerzeń/opcji itp., itd. -
Błędne parametry opisujące stacje robocze. Stacje robocze nie posiadają slotów na
serwery. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez zmianę parametrów
opisujących stacje robocze na poprawne;
6) załącznik nr 1b do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - str 11 - Tabela
dotycząca urządzeń skanujących, W tabelce należy podać szczegółowe parametry
zaoferowanego rozwiązania tj. ilość półek, ilość i rodzaje oraz pojemność dysków,
zastosowanych rozszerzeń/opcji itp., itd. - Błędne parametry opisujące urządzenie
skanujące - skanery nie posiadają dysków ani pólek. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez zmianę parametrów opisujących urządzenia skanujące na
poprawne;
7) załącznik nr 5 do Rozdziału II, str. 28, tabela Cześć przedmiotu zamówienia, który
Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom - W tabeli został
podany parametr - procentowy (%) udział Podwykonawców ale nie zostało podane
jakiej wielkości dotyczy ten udział - np. procent wartości, czy procent pracochłonności.
SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie zapisu;
8) załącznik nr 5 do Rozdziału II, str. 28, tabela Cześć przedmiotu zamówienia, który
Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, Wartość części
zamówienia wykonywanych przez podmioty krajowe oraz przez podmioty zagraniczne
- Wymagane dane nie są możliwe do ustalenia. Szczególnie w przypadku dostawy
urządzeń, trudno na dzień składania ofert stwierdzić gdzie będą wyprodukowane
urządzenia, które dostarczy producent, który zwykle posiada wiele miejsc produkcji
urządzeń. Żadne zapisy SIWZ nie wskazują na potrzebę określenia wymaganych
wartości. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez usuniecie tych zapisów.
Zdaniem wykonawcy wskazane postanowienia Formularza naruszają przepis art. 7
ust. 1 ustawy Pzp w zw. z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane, w szczególności §5 ust. 1, poprzez naruszające
zasady uczciwej konkurencji i równości wykonawców określenie wykazu oświadczeń i
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy. Zamawiający naruszył również
wskazany przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszające zasady uczciwej
konkurencji i równości wykonawców określenie sposobu weryfikacji wymagań, opis
sposobu przygotowania ofert oraz wymaganie przedłożenia do oferty informacji lub
dokumentów wykazujących, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia
spełnia postawione przez zamawiającego wymagania. Poprzez wyżej wskazane
wymagania przedmiotowe, Zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29
ust. 2 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niedostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń, nie uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający naruszył także przepis art.
29 ust. 2 ustawy Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który
utrudnia uczciwą konkurencję.

V. opisał przedmiot zamówienia z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, wskazując na
postanowienia specyfikacji.

W tym przypadku wykonawca wskazał na:
1. postanowienia rozdziału I pkt III 3.3.1 oraz 3.3.2 i stwierdził, że Studium wykonalności
zawiera zapisy sprzeczne z innymi wymaganiami. Nie jest zrozumiałe czy ten dokument
stanowi wymagania do realizacji przez wykonawcę. Powinien on zostać usunięty z
SIWZ;
2. odnośnie postanowień SIWZ Rozdział IV - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(Specyfikacja techniczna dostaw informatycznych) – stwierdził, że ten dokument zawiera
niejednoznaczne, niewyczerpujące, niespójne i niekompletne zapisy uniemożliwiające
przygotowanie wyceny przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
1) rozdział IV pkt 2 - Etapy realizacji zamówienia - wymienione w pierwszym akapicie
rozdziału IV pkt 2 etapy realizacji zamówienia mają inny zakres niż etapy opisane w
dalszej części rozdziału i w innych dokumentach stanowiących SIWZ. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez jednoznaczne zdefiniowanie etapów i ich ujednolicenie
w treści całej SIWZ;
2) rozdział IV pkt 2 - Etap I — Analiza, projekt, dostawa i uruchomienie podstawowej
wersji systemu ŁCKZM - Brak informacji nt. zakresu funkcjonalnego wchodzącego do
podstawowej wersji systemu. Wykonawca nie wie które funkcjonalności z opisanych
szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia wchodzi do zakresu wersji

podstawowej. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie zakresu
funkcjonalnego wersji podstawowej systemu ŁCKzM poprzez wprowadzenie
odpowiednich oznaczeń dla każdego z wymagań funkcjonalnych;
3) rozdział IV pkt 2 - Etap II - Dostosowanie i uruchomienie rozwiniętej wersji systemu
ŁCKzM - Brak informacji nt. zakresu funkcjonalnego wchodzącego do rozwiniętej
wersji systemu. Wykonawca nie wie które funkcjonalności z opisanych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia wchodzi do zakresu wersji rozwiniętej. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie zakresu funkcjonalnego wersji rozwiniętej
systemu ŁCKzM odpowiednich oznaczeń dla każdego z wymagań funkcjonalnych;
4) rozdział IV, opis zadania „Etap I" W ramach realizacji etapu należy zaprojektować (na
podstawie wymagań przedstawionych w niniejszej specyfikacji i przedstawionych
przez Zamawiającego dokumentów) system ŁCKzM wraz z dokumentacją
opisującego funkcjonalność oraz harmonogram wykonania dostaw i usług (Projekt
wstępny) - Brak precyzyjnej informacji nt przedstawionych przez Zamawiającego
dokumentów będących podstawa projektu. Jednocześnie opublikowany SIWZ
zawiera wiele załączników, będących dokumentami o obszernej treści łącznie ok
1300 stron A4). Treść dokumentów jest często rozbieżna albo nawet sprzeczna w
tych samych dokumentach. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
enumeratywne i jednoznaczne wymienienie dokumentów stanowiących podstawę
projektu systemu ŁCKzM oraz opublikowanie tych dokumentów w ramach SIWZ;
5) rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia – [2. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca ma także obowiązek: 2.1. zaprojektować i wdrożyć system
informatyczny ŁCKzM, 2.2. zintegrować system ŁCKzM z wykorzystywanymi przez
Zamawiającego systemami(…) - brak w SIWZ szczegółowych i wystarczających do
przygotowania oferty wymagań dotyczących integracji z systemami. W szczególności
brak pełnej listy systemów wymienionych ogólnie w pkt 2.2.1 - 2.2.5. Brak informacji
technicznych o systemach wymaganych do integracji (technologia wykonania,
możliwości integracji, zastosowanie). Brak dla wymienionych systemów zakresu
danych jakie te systemy udostępniają i przyjmują (taki zakres opublikowano tylko dla
systemu POD - załącznik nr 1 do rozdziały IV SIWZ). SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez załączenie do SIWZ specyfikacji wszystkich systemów do
integracji w zakresie: zastosowanie systemu, technologia wykonania, możliwości
integracji (typy dostępnych interfejsów), zakres danych jakie te systemy udostępniają i
przyjmują (podobnie jak dla systemu POD - załącznik nr 1 do rozdziały IV SIWZ;
6) rozdział VII.V.II - Wymagania funkcjonalne 9. Integrację ŁCKzM z systemem obiegu
dokumentów, ESP (elektroniczna Skrzynka Podawcza), archiwum elektronicznym
oraz innymi systemami z wykorzystaniem Web Seryices - brak w SIWZ

szczegółowych i wystarczających do przygotowania oferty wymagań dotyczących
integracji z systemem ESP, archiwum oraz innymi systemami. Brak informacji
technicznych o systemach wymaganych do integracji (technologia wykonania,
możliwości integracji, zastosowanie). Brak dla wymienionych systemów zakresu
danych jakie te systemy udostępniają i przyjmują (taki zakres opublikowano tylko dla
systemu POD -załącznik nr 1 do rozdziały IV SIWZ). SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez załączenie do SIWZ specyfikacji wszystkich systemów do
integracji w zakresie: zastosowanie systemu technologia wykonania, możliwości
integracji (typy dostępnych interfejsów), zakres danych jakie te systemy udostępniają
i przyjmują (podobnie jak dla systemu POD - załącznik nr 1 do rozdziały IV SIWZ);
7) rozdział VII.VI.II Komponent integracyjny 2.1. Podsystem Obiegu Dokumentów
(POD). (...) 2.1.4. Zamawiający wymaga dostosowania przez Wykonawcę
wymienionego podsystemu do współpracy z Systemem zgodnie z ww. opisem - brak
informacji o podsystemie wystarczających do zaplanowania i oszacowania kosztów
modyfikacji. W szczególności Wykonawca nie wie kto jest producentem podsystemu
POD, czy Zamawiający dysponuje prawem do modyfikacji, ani jakie koszty wiążą się z
usługami producenta związanymi z modyfikacją systemu. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez usunięcie wymagania;
8) rozdział VII.VI.II Komponent integracyjny 2.3. Podsystemy Podatkowe (...) 2.3.7.
Zamawiający wymaga dostosowania przez Wykonawcę wymienionego podsystemu
do współpracy z Systemem zgodnie z ww. opisem - brak informacji o podsystemach
wystarczających do zaplanowania i oszacowania kosztów modyfikacji. W
szczególności Wykonawca nie wie kto jest producentem podsystemów podatkowych,
czy Zamawiający dysponuje prawem do modyfikacji, ani jakie koszty wiążą się z
usługami producenta związanymi z modyfikacją systemu. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez usunięcie wymagania.;
9) rozdział II Opis Przedmiotu Zamówienia 2.3. zapewnić sobie współpracę z
odpowiednimi producentami wymienionymi w pkt 2.2 funkcjonujących systemów u
Zamawiającego - brak w SIWZ informacji o producentach systemów wymienionych w
pkt 2.2. Brak informacji o zakresie licencji jakimi dysponuje Zamawiający, w
szczególności czy możliwe jest modyfikowanie oprogramowania. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie SIWZ o informacje o producentach i
zakresie licencji (pola eksploatacji) systemów wymienionych w pkt. 2.2;
10) rozdział II Opis Przedmiotu Zamówienia 2,4. stworzyć uniwersalny interfejs w postaci
Web Serwice'u do integracji z zewnętrznymi aplikacjami a w szczególności do
wykorzystania dla rejestrów Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej -
brak informacji o wymaganym zakresie i zastosowaniu interfejsu. W szczególności

brak w SIWZ jakichkolwiek informacji nt. rejestrów Straży Miejskiej. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie o definicję wymaganego interfejsu w
formacie zgodnym z wymaganiami W3C Web Sernice;
11) rozdział VII. V. IV CRM 44 System powinien być wyposażony w podręczną bazę
teleadresową zintegrowaną z danymi UMŁ. i MJO. Baza teleadresową powinna mieć
funkcjonalność tworzenia grup użytkowników oraz możliwość wysyłania wiadomości
sms poprzez bramkę - brak szczegółowych informacji o zakresie integracji z bazą
teleadresową UMŁ i MJO. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
uzupełnienie SIWZ;
12) rozdział VII.VI.I Baza wiedzy 3.1.10. Proces redakcyjny publikacja treści (...) Baza
Wiedzy powinna posiadać mechanizmy dwustronnej wymiany danych z zewnętrznym
centralnym repozytorium danych o procesach administracyjnych (z wykorzystaniem
WebServices) - brak informacjo zakresie i zasadach integracji z zewnętrznym
centralnym repozytorium danych o procesach. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany
poprzez wskazanie zasad integracji z centralnym repozytorium danych o procesach w
zakresie przynajmniej takim jak w Załączniku nr 1 do OPZ nt systemu POD;
13) rozdział VII. V. IV CRM 18.9 współdziałanie kalendarzy CRM i kalendarzy
Zamawiającego poprzez obustronne przekazywanie, wpisów zgodnie z nadanymi
uprawnieniami - w funkcjonalności został wymieniony element - „kalendarze
Zamawiającego", który nie jest opisany w SIWZ i nie jest zdefiniowany. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez enumeratywne wymienienie typu kalendarzy
Zamawiającego oraz opisanie w rozdziale dotyczącym integracji zakresu wymiany
informacji pomiędzy kalendarzami;
14) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 1.1. Spotkanie, podczas którego Zamawiający
przedstawi Wykonawcy m. in. kierunek prac oraz oczekiwania, co do ich wyniku oraz
zostanie opracowany wspólny harmonogram prac i sposób komunikacji pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne
dokumenty dot. funkcjonowania ŁCKzM i budowy systemu wraz ze specyfikacją
systemów niezbędnych do oczekiwanej integracji - brak przewidzianego terminu
spotkania. Przy jednoczesnym krótkim terminie realizacji Wykonawca musi wiedzieć
kiedy odbędzie się spotkanie, które warunkuje rozpoczęcie prac projektowych. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez określenie, że spotkanie odbędzie się w
ciągu 1 dnia od podpisania umowy;
15) rozdział IV, opis zadania „Etap F', pkt 1 1. Spotkanie, podczas którego Zamawiający
przedstawi Wykonawcy m. in. kierunek prac oraz oczekiwania, co do ich wyniku oraz
zostanie opracowany wspólny harmonogram prac i sposób komunikacji pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym - niezrozumiałe określenie dot. przedstawienia

kierunków prac i oczekiwań. Podstawą realizacji zamówienia jest SIWZ i inne
określanie kierunków może powodować zmiany wymagań. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez zmianę zapisu na następujący: „1. Spotkanie, podczas
którego zostanie opracowany wspólny harmonogram prac i sposób komunikacji
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym."
16) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 4 . W ciągu 10 dni roboczych po podpisaniu
umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia, a następnie uruchomi procedury
raportowania i zarządzania budową systemu. Sposób raportowania musi uwzględniać
wykorzystanie posiadanego przez Zamawiającego systemu zarządzania projektami
opartego o MS Enterprise Project Management - brak informacji o terminie
zatwierdzenia procedur raportowania i zarządzania Ze względu na krótki termin
realizacji SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez określenie, że zatwierdzenia
przez Zamawiającego procedur raportowania i zarządzania nastąpi w ciągu 1 dnia
roboczego;
17) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 6. Nie później niż 7 dni roboczych po
otrzymaniu od Wykonawcy projektu, Zamawiający odniesie się do przedstawionego
projektu, który będzie przedmiotem dalszych prac Wykonawcy - brak informacji o
zakresie odniesieni a się Zamawiającego do projektu. Wykonawca musi otrzymać
precyzyjne uporządkowane uwagi aby mieć możliwość ich zbadania i uwzględnienia.
Uzyskanie ogólnej opinii Zamawiającego (odniesienie się) nie jest wystarczające dla
dokumentu takiej wagi jak projekt techniczny będący podstawa prac o wartości kilku
milionów. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zapisu: „
Zamawiający przekaże Wykonawcy precyzyjne uwagi dot. przedstawionego Projektu.
Wymienione braki lub wady projektu będą zawierały także wskazania na konkretne
zapisy SIWZ, których dotyczą.";
18) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 7. W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
od Zamawiającego uwag, o których mowa w punkcie 5, Wykonawca przedstawi
poprawiony i uzupełniony projekt systemu - błędne odniesienie do pkt 5 SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez wprowadzenie prawidłowego odesłania;
19) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego
projektu systemu Wykonawca przystępuje do prac związanych z jego budową - brak
informacji o terminie zatwierdzenia poprawionego projektu. Ze względu na krótki
termin realizacji SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez określenie, że
zatwierdzenia przez Zamawiającego poprawionego projektu nastąpi w ciągu 1 dnia
roboczego;
20) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 11. Integracji środowiska testowego z
infrastrukturą IT Zamawiającego - zapis niejednoznaczny. Zamawiający nie wskazuje

nigdzie w SIWZ jaki jest wymagany zakres integracji dla środowiska testowego z
nieokreśloną infrastruktura IT. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
usunięcie wymagania;
21) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 1212. Dostawy i testowanie aplikacji w
środowiskach testowych - zapis niejednoznaczny. Zapis wskazujący na wymaganie
więcej niż jednego środowiska testowego. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany
poprzez wskazanie na jedno środowisko testowe;
22) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 15.1 15.1: .Wymaganiami funkcjonalnymi
ŁCKzM na podstawie scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego
a opisanymi w dokumentacji - brak informacji w SIWZ o scenariuszach testowych,
będących podstawą odbioru prac. Wykonawca musi znać kryteria odbioru przedmiotu
zamówienia aby przygotować ofertę i zaplanować prace projektowe. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie zakresu scenariuszy testowych do
przygotowania przez Zamawiającego ze wskazaniem ich liczby i terminu
udostępnienia scenariuszy Wykonawcy;
23) rozdział IV, opis zadania „Etap I", pkt 15.4 15.4. Politykami bezpieczeństwa
Zamawiającego - brak informacji w SIWZ o politykach bezpieczeństwa
Zamawiającego SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez załączenie do SIWZ
polityk bezpieczeństwa Zamawiającego;
24) rozdział IV, opis zadania „Etap II", pkt 3. Szkolenia zespołu Zamawiającego
(administratorów i użytkowników) - brak informacji o liczbie osób do przeszkolenia w
ramach etapu I. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie
informacji, w szczególności o liczbie administratorów i użytkowników do
przeszkolenia w etapie II;
25) rozdział IV, opis zadania „Etap II", pkt 4.1. Wymaganiami funkcjonalnymi ŁCKzM na
podstawie scenariuszy testowych przygotowanych przez Zamawiającego a opisanymi
w dokumentacji - Brak informacji w SIWZ o scenariuszach testowych, będących
podstawą odbioru prac. Wykonawca musi znać kryteria odbioru przedmiotu
zamówienia aby przygotować ofertę i zaplanować prace projektowe. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie zakresu scenariuszy testowych do
przygotowania przez Zamawiającego ze wskazaniem ich liczby i terminu
udostępnienia scenariuszy Wykonawcy;
26) rozdział IV - opis zadania „Etap II", pkt 4.4. Politykami bezpieczeństwa
Zamawiającego - Brak informacji w SIWZ o politykach bezpieczeństwa
Zamawiającego SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez załączenie do SIWZ
polityk bezpieczeństwa Zamawiającego;

27) rozdział IV - opis zadania „Etap IF', pkt 6. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji
użytkowej i eksploatacyjnej systemu - brak szczegółowej informacji w SIWZ nt.
zakresu dokumentacji użytkowej i eksploatacyjnej. Wykonawca musi znać zakres
dokumentacji do przygotowania w ramach zamówienia. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez uzupełnienie SIWZ podobnie jak zostało to zrobione dla
dokumentacji powykonawczej (rozdział VI.VI);
28) rozdział IV - opis zadania „Etap III", pkt 1. Zapewnić działanie systemu zgodnie z
zatwierdzonym na etapie I projektem i wprowadzonymi później zmianami, w tym w
szczególności udostępnianie systemu ŁCKzM, wszelkich plików, aplikacji oraz baz
danych - Nieprecyzyjna informacja nt „wszelkich plików". SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagania;
29) rozdział VI - Ogólne wymagania techniczne i organizacyjne, pkt VI.I.24 Z powodu typu
danych które będą przetwarzane przez ŁCKzM, zaleca się zgodność rozwiązań
zabezpieczających z normą ISO 17799 tj. zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i
systemów antykadencji, należy pamiętać o spełnieniu przez projekt ustawy o
ochronie danych osobowych - brak definicji pojęcia „system antykadencji". SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez zdefiniowanie pojęcia „system antykadencji";
30) rozdział VI. III - Wymagania organizacyjne dla systemu informatycznego i aplikacji 1.
Wszystkie procedury administracyjne, parametry konfiguracyjne oraz funkcjonalności
systemu informatycznego, jego modułu, podsystemu lub aplikacji (opisane przez
przypadki użycia) muszą być zawarte w dokumentacji systemu będącej jego integralną
częścią podlegającą procesom zarządzania zmianą na równi z samym rozwiązaniem
- brak w SIWZ definicji podsystemu i modułu. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany
poprzez uzupełnienie Słownika pojęć o definicje modułu i podsystemu tak jak to
uczyniono dla pojęcia Aplikacja;
31) rozdział VI.V - Wymagania dotyczące środowiska testowego 1. Równolegle z
funkcjonowaniem środowiska produkcyjnego Wykonawca obowiązany jest zapewnić
możliwość funkcjonowania środowiska testowego - Brak w SIWZ szczegółowych
informacji dot. środowiska testowego. Wykonawca musi znać wymagania dla
środowiska, które musi uruchomić w ramach zamówienia. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez uzupełnienie SIWZ o szczegółowy opis wymagań dla
środowiska testowego oraz opis zastosowania tego środowiska;
32) rozdział VI.V - Wymagania dotyczące środowiska testowego - Zamawiający w wykazie
oprogramowania wymaganego do realizacji zamówienia nie uwzględnił
oprogramowania niezbędnego do uruchomienia środowiska testowego —
Wykonawca, w ramach swojej oferty zaproponuje zakup oprogramowania
wymaganego do realizacji środowiska testowego według zaproponowanej koncepcji

jego realizacji. Niejednoznaczny zapis dot. dostawy oprogramowania do realizacji
środowiska testowego jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie wie czy należy
dostarczyć to oprogramowania czy tylko wskazać co Zamawiający powinien
dostarczyć. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zapisu, że
zakup oprogramowania do realizacji środowiska testowego nie jest przedmiotem
zamówienia;
33) rozdział VI.V - Wymagania dotyczące środowiska testowego: 3. Zamawiający w
wykazie oprogramowania wymaganego do realizacji zamówienia nie uwzględnił
oprogramowania niezbędnego do uruchomienia środowiska testowego —
Wykonawca, w ramach swojej oferty zaproponuje zakup oprogramowania
wymaganego do realizacji środowiska testowego według zaproponowanej koncepcji
jego realizacji. Niejednoznaczny zapis. Wykonawca nie wie czy do oferty należy
dołączyć koncepcje realizacji środowiska testowego. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zapisu, że do oferty nie ma obowiązku
dołączać koncepcji realizacji środowiska testowego;
34) punkt VI.VI - Techniczna dokumentacja powykonawcza - Produkt końcowy musi
posiadać techniczną dokumentacją powykonawczą, Która powinna składać się
poniższych elementów (…) - Brak informacji co Zamawiający rozumie jako produkt
końcowy. Dostarczane oprogramowanie standardowe (dostępne na rynku) nie zawiera
dokumentacji o wskazanym w dokumencie poziomie szczegółowości więc jej
dostarczenie będzie niemożliwe. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
zmianę zapisu na następujący: „Oprogramowanie wytworzone na potrzeby realizacji
projektu musi posiadać techniczną dokumentacją powykonawczą";
35) rozdział VII.V.l Portal ŁCKzM 31.3. Wykonawca dostarczy materiały SCORM
opisujące funkcjonowanie podstawowych elementów systemu ŁCKzM - brak informacji
o wymaganym zakresie i ilości materiałów do dostarczenia. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez precyzyjne określenie maksymalnej wymaganej liczby
materiałów oraz szczegółowego zakresu materiałów przez enumeratywne wskazanie
podstawowych elementów systemu ŁCKzM;
36) rozdział VII.V.l Portal ŁCKzM 33. Użytkownicy będą budować daschboardy
prezentujące kluczowe wskaźniki pracy - Brak informacji szczegółowych nt
„daschboardów" SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez precyzyjne wskazanie
co zamawiający rozumie pod pojęciem „daschboardy" oraz określenie jaka
funkcjonalność jest wymagana w związku z czynnościami jakie będą wykonywać
użytkownicy systemu;
37) rozdział VII.V.II - Wymagania funkcjonalne 2. Automatyczne rejestrowanie w CRM
zgłoszeń interwencyjnych, awaryjnych, informacyjnych oraz innych zgłoszeń

procesowanych w systemach Urzędu i jego jednostek organizacyjnych - Brak
informacji nt zasad automatycznego rejestrowania zgłoszeń procesowanych w
systemach Urzędu. Brak wykazu systemów Urzędu, których dotyczy wymaganie. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez szczegółowe opisanie zasad automatycznej
rejestracji oraz wskazania enumeratywnej listy systemów Urzędu i jego jednostek
organizacyjnych związanych z wymaganiem;
38) rozdział VII.V.II - Wymagania funkcjonalne Wprowadzenie do systemu CRM (z
uwzględnieniem informacji zawartych w BIP) (...) - brak informacji na czym ma
polegać uwzględnienie informacji zawartych w BIP. Wykonawca nie wie jak
Zamawiający rozumie wykorzystanie BIP w tym przypadku) ponieważ braku
logicznego powiązania danych z BIP z opisem możliwości systemu CRM. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez wykreślenie zapisu „(z uwzględnieniem
informacji zawartych w BIP)";
39) rozdział VII.V.II - Wymagania funkcjonalne 6.1.2.5. badanie poziomu satysfakcji klienta
(uaktywniane po zmianie statusu na Zakończony") - brak informacji w SIWZ nt. zasad
badania poziomu satysfakcji klienta. Funkcjonalność badania poziomu satysfakcji nie
jest wymagana w SIWZ. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez usunięcie
zapisu „6.1.2.5. badanie poziomu satysfakcji klienta (uaktywniane po zmianie statusu
na Zakończony");
40) rozdział VII.V.II - Wymagania funkcjonalne 6.1.3.2. Możliwość wprowadzenia danych
od strony POD zgodnie z regułami działania tej aplikacji z jednoczesnym,
realizowanym przez system bez potrzeby podwójnego wprowadzania danych,
zasileniem CRM (zawsze i zgodnie z regułami działania systemu CRM) danymi
zgłoszenia POD oraz (..) - Wykonawca nie ma informacji czy będzie możliwość
modyfikowania systemu POD w wymaganym zakresie. Wymaganie niemożliwie do
zrealizowania. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zapisu:
„Zamawiający zapewni funkcjonalność systemu POD polegającą na zasileniu systemu
CRM danymi zgłoszenia";
41) rozdział VII.V.II Wymagania funkcjonalne 11. Obustronną integrację ŁCKzM z POD
UMŁ i jednostek organizacyjnych - brak informacji o możliwości integracji obustronnej.
Załączniku nr 1 do OPZ zawiera wyłącznie informacje o danych przyjmuje system
POD, nie ma informacji jakie dane udostępnia. Wykonawca nie ma możliwości
modyfikowania systemu POD w celu przygotowania obustronnej integracji. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez zmianę zapis na następujący „11. Integrację
ŁCKzM z POD UMŁ i jednostek organizacyjnych w zakresie przekazywania informacji
do POD. Integrację w zakresie udostępniania informacji z POD wykona Zamawiający";

42) rozdział VII.V.VII - Komponent portalu samoobsługowego 2.5. W przyszłości —
uwierzytelnienie za pomocą certyfikatu z Dowodu Osobistego (użytkownik
uwierzytelniony) - brak informacji o zasadach uwierzytelniania za pomocą certyfikatu z
Dowodu. Wykonawca nie może się zobowiązać do realizacji wymagania, które będzie
zdefiniowane w przyszłości (po zakończeniu realizacji umowy). SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez zmianę zapisu na następujący: „2.5. Wykonawca zapewni
możliwość odrębnie realizowanej rozbudowy systemu o funkcje uwierzytelnienie za
pomocą certyfikatu z Dowodu Osobistego (użytkownik uwierzytelniony);
43) rozdział VII.VI.I Baza wiedzy 1.6. Narzędzie umożliwiające projektowanie przez
pracownika ŁCKzM stron Bazy Wiedzy z wykorzystaniem mechanizmów CMS portalu
PM JO - Brak wyjaśnienia znaczenia skrótu PMJO. Brak wyjaśnienia na czym polegają
„mechanizmy CMS portalu PMJO". SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
usunięcie wymagania;
44) rozdział VII.VI.I Baza wiedzy 1.8. Importowanie i eksportowanie pojedynczych artykułów
lub całych gałęzi stron Bazy Wiedzy z/do zewnętrznych systemów - Brak informacjo
formatach importu/eksportu stosowanych w zewnętrznych systemach. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez doprecyzowanie wymagania przez określenie
formatu/formatów importu/eksportu;
45) rozdział VII.VI.I Baza wiedzy - 2.1 Zamawiający wymaga przeniesienia opisanych w
Urzędzie procedur do Bazy Wiedzy - Zapis niejasny i nieprecyzyjnie. Wykonawca nie
wie czy w zakresie zamówienia jest także wykonanie przeniesienia. Brak informacji o
liczbie i wykazie procedur do przeniesienia w ramach zamówienia. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez doprecyzowanie wymagania przez wskazanie
enumeratywnej listy procedur do przeniesienia przez Wykonawcę.
46) rozdział VII. V. IV CRM14.6 wsparcie dla procesu realizacji ankiety np. przy
zakończeniu obsługi zgłoszenia - Wykonawca nie wie na czym ma polegać wsparcie
dla procesu realizacji ankiety SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
uzupełnienie SIWZ z zakresie opisu tej funkcjonalności;
47) rozdział VII. V. IV CRM 15.5 przenaszalność ustawień (preferencji użytkownika)
pomiędzy różnymi stanowiskami (komputerami klienckimi) - Zapis jest sprzeczny z
wymaganiami, aby system był wielowarstwowy i obsługiwany poprzez przeglądarkę
internetową - dane o preferencjach i ustawieniach zapisywane są na serwerze a nie
na stacjach klienckich. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez usunięcie tego
zapisu;
48) rozdział VII. V. IV CRM 16.3 - interaktywna pomoc kontekstowa przedstawiająca
przebieg procesu - Użyte określenie „interaktywna pomoc" nie jest jednoznaczne i

może być różnie interpretowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie określenia „interaktywna";
49) rozdział VII. V. IV CRM - 16.5 automatyzacja obsługiwanych procesów - Użyte
określenie „automatyzacja" nie opisuje dokładnie zakresu wymaganej funkcjonalności.
SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie zapisu „automatyzacja" o
dodatkowy opis określający czynności i zakres jaki ma podlegać automatyzacji;
50) rozdział VII. V. IV CRM 19.4 obsługa korespondencji seryjnej - Funkcjonalność
„Obsługa korespondencji seryjnej" jest zbyt szerokim pojęciem, a została
potraktowana wypisaniem tylko jednego krótkiego, hasłowego podpunktu - często jest
to dodatkowy skomplikowany moduł systemu o wielorakiej funkcjonalności. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie SIWZ o dokładny opis funkcji
jakie ma spełniać obsługa korespondencji seryjnej - najlepiej z opisaniem przypadków
użycia;
51) rozdział VII. V. IV CRM 19.5 automatycznie generowanie dokumentów - użyte
sformułowanie „automatyczne" nie definiuje jaki jest zakres tej funkcjonalności. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie SIWZ o opis w jaki sposób ma
zostać zrealizowane automatyczne generowanie dokumentów wraz ze wskazaniem
jakie dokumenty maja być generowane automatycznie;
52) rozdział VII. V. IV CRM 19.6 tworzenie czynności przy generowaniu korespondencji -
niejasny zapis „tworzenie czynności" -na czym ma polegać ta funkcjonalność? SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez dokładny opis tej funkcjonalności;
53) rozdział VII. V. IV CRM 19.8 Automatyczne tworzenie bibliotek dokumentów w portalu
ŁCKzM - w funkcjonalności został wymieniony termin „biblioteki" niezdefiniowany w
SIWZ. Ponadto określenie „automatyczne tworzenie" nie precyzuje dostatecznie w jaki
sposób funkcjonalność ma zostać zrealizowana. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez zdefiniowanie terminu biblioteki oraz dokonanie opisu
automatycznego tworzenia;
54) rozdział VII. V. IV CRM 20 Wbudowane mechanizmy raportowania umożliwiające (...)
oraz rozdział VII. V. IV CRM 42 . System musi umożliwiać generowania raportów i
statystyk zgłoszeń(...) - niespójne zapisy w SIWZ. Wymaganie dotyczy raportowania
które z kolei jest opisane również na stronie 53 w ramach posiadania przez system
komponentu raportującego (Raportowanie, prezentacja danych). SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez usunięcie tego punktu i wprowadzenie jednego opisu
w punkcie dotyczącym Raportowania w systemie;
55) rozdział VII. IV. II Contact Center - Brak informacji na temat liczby stanowisk dla
agentów. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie liczby
wymaganych stanowisk;

56) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat liczby stanowisk dla
supervisorów. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez wskazanie liczby
wymaganych stanowisk;
57) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat liczby kanałów IVR,
struktury drzewa IVR. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
uszczegółowienie liczby i struktury drzewa IVR;
58) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat oczekiwanego czasu
przechowywania nagranych rozmów. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez
uszczegółowienie wielkości;
59) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat integracji z infrastrukturą
telekomunikacyjną. Wykonawca nie wie czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa
łącz telekomunikacyjnych, w jakiej technologii, jakiej ilości. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań.
60) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat sposobu odbierania i
wysyłania faksów, ew. źródeł skąd faksy mają znaleźć się w Contact Center. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań;
61) rozdział VII. IV. II Contact Center - brak informacji na temat integracji z serwerem
poczty elektronicznej. Wymaga uszczegółowienia wymagań;
62) rozdział VII. IV. III Telefony tryb wolnostojący USB - brak informacji jaką rolę ma pełnić
wejście USB. Wykonawca nie ma możliwości zaoferowania odpowiedniego
urządzenia. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie
wymagań;
63) rozdział VII. IV. III Telefony tryb wolnostojący USB - ze względu na użyte określenia (Hi-
Fi, pozłacane kontakty) które nie są stosowane w branży telefonicznej wykonawca nie
ma możliwości zaoferowania odpowiedniego urządzenia. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez wskazanie przykładowego telefonu (model) z
funkcjonalnościami oczekiwanymi przez Zamawiającego;
64) rozdział II- Opis przedmiotu zamówienia 1.4 Dostawa, instalacja i konfiguracja systemu
telefonii VoIP dla 100 użytkowników - brak informacji czy system ma być rozbudową
istniejącej platformy Avaya, czy też dodatkową instalacją z odrębnymi serwerem i
gatewayem. Brak informacji o zasadach integracji (platforma Avaya, sieć PSTN).
SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie wymagań;
65) rozdział VII. II. VIII Zasilacz awaryjny - brak informacji o rodzaju zasilania (jednofazowy,
trójfazowy), oraz obciążeniu/urządzeniach podłączonych do zasilacza. SIWZ powinien
zostać zmodyfikowany poprzez uzupełnienie informacji zwłaszcza o ilość i rodzaj
urządzeń dołączonych do zasilacza;

66) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu 1 Integracja różnych
kanałów komunikacji w tym czat, połączenia audio i video, telefonia stacjonarna i
komórkowa, przesyłanie plików, współdzielenie pulpitu komputera - Brak informacji o
zasadach integracji różnych kanałów komunikacji. SIWZ powinien zostać
zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań;
67) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu 4 Komunikacja oparta o
informację o dostępności użytkownika pozyskiwana z aktualnego stanu (dostępny,
zajęty, z dala od komputera, wy logowany) jak i opcjonalnie z kalendarza (w trakcie
spotkania, odpowiedzi automatyczne podczas nieobecności) - brak informacji z jakiego
systemu mają być pobierane informacje na temat dostępności użytkownika. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań;
68) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu 5 Wykonywanie połączeń
z poziomu komputera osobistego lub telefonu dedykowanego lub innego poprzez
integrację z innymi systemami telekomunikacyjnymi - brak informacji z jakimi
systemami telekomunikacyjnymi ma zostać zintegrowany podsystem audio -video i
czatu. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań;
69) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu - Brak informacji w jakiej
formie ma odbywać się zapraszanie oraz ilu uczestników może uczestniczyć w
pojedynczej konferencji i ile konferencji ma być dostępnych jednocześnie. SIWZ
powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagań;
70) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu - 8 Możliwość
zdefiniowania wielu równolegle dzwoniących urządzeń w momencie nadejścia
połączenia głosowego lub audio - Brak informacji jak Zamawiający odróżnia połączenie
głosowe od audio (określenia są tożsame). SIWZ powinien zostać zmodyfikowany
poprzez uszczegółowienie wymagań;
71) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu 14 Możliwość uzyskania
połączeń i usług w pełnej funkcjonalności (audio, video, chat) z użytkownikami innych
firm lub instytucji posiadających ten sam system. Połączenia tego typu powinny być
szyfrowane publicznymi certyfikatami - Wymaganie niezrozumiałe. Zamawiający
określa pełną funkcjonalność i odróżnia ją od „niepełnej" przy jednoczesnym braku
takiego podziału funkcjonalności w specyfikacji. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany
poprzez usunięcie wymagania;
72) rozdział VII. V.III Podsystem komunikacji audio- video i czatu 18 Opcjonalna obsługa
głosowa funkcjonalności IVR dla użytkowników wdzwaniających się do systemu z
zewnątrz organizacji - Brak informacji o zakresie wymaganej w tym przypadku obsługi
IVR. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez uszczegółowienie wymagania

W konkluzji wykonawca stwierdził, że opis przedmiotu zamówienia jako element
SIWZ stanowi jej najistotniejszą część, która pozwala na wskazanie potrzeb zamawiającego,
oszacowanie wartości zamówienia, sporządzenie przez wykonawców ofert odpowiadających
rzeczywistemu zapotrzebowaniu zamawiającego, a także na ocenę przez zamawiającego
ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi kierować się zasadami
określonymi przez przepisy prawa. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający opisuje
przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje on
tego w sposób w pełni zrozumiały i niebudzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych po
stronie wykonawców, a także dokładny, szczegółowy, zawierający wszystkie elementy
istotne dla wykonania zamówienia. Przepis ten należy interpretować w odniesieniu do art. 7
ust. 1 ustawy Pzp statuującego zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego
traktowania wykonawców. Te zasady mają gwarantować dostęp do zamówień publicznych
na równych prawach wszystkim podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia, a
prawidłowość i zrozumiałość opisu przedmiotu zamówienia ma w tym zakresie kluczowe
znaczenie.

Rozpoznając odwołanie skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie podlega uwzględnieniu.

Uwzględniając zarzuty podniesione w odwołaniu Izba miała na uwadze w pierwszej
kolejności stanowisko Zamawiającego przedstawione w odpowiedzi na odwołanie, w którym
Zamawiający uwzględnił zarzuty w takim zakresie, jak żądał tego wnoszący odwołanie
wykonawca - co przyznał Odwołujący w toku rozprawy. Izba uwzględniła także te zarzuty,
które Zamawiający również w toku rozprawy uznał za zasadne, zgodnie z żądaniem
wykonawcy, co również w toku rozprawy nie było przez Odwołującego kwestionowane.
Zgodnie z powyższym ustaleniem Zamawiający zobowiązany jest do wprowadzenia do
Ogłoszenia o zamówieniu oraz do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
następujących zmian i modyfikacji:

1. w zakresie pkt I odwołania Zamawiający zobowiązany jest:

1) uzupełnić treść Ogłoszenia o postanowienie rozdziału I siwz pkt V. ppkt V ppkt 5.1.3.1
w brzmieniu: „Wszyscy niżej wymieni specjaliści muszą biegle posługiwać się językiem
polskim w mowie i piśmie”.;

2) skreślić w rozdziale I siwz pkt V 5.1.3.1 postanowienie w brzmieniu: „Wszyscy
specjaliści muszą być niezależni i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich
odpowiedzialności."

2. w zakresie pkt II odwołania Zamawiający zobowiązany jest:

1) w Ogłoszeniu o zamówieniu sekcja III.2.3. pkt 2) oraz w specyfikacji rozdział I pkt
V.5.1.1 i pkt VIII. 8.1.4 - wprowadzić modyfikacje do tych postanowień nadając im
nowe następujące brzmienie: „Wykonawca złoży oświadczenie, że osoba, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik Projektu, posiada
certyfikaty typu np. Prince 2 Practitioner, Managing Successful Programs Practitioner,
ITIL Foundation lub inne równoważne." Konsekwencją tego będzie zmiana załącznika
nr 9 do specyfikacji do rozdziału II siwz;
2) w rozdziale I pkt V ppkt 5.1.2.3 (str. 6 SIWZ) w postanowieniu odnoszącym się do
doświadczenia wykonawcy – zmienić odesłanie do „pkt 6.3.1” na odesłanie do „pkt
VI.6.2.”;
3) w postanowieniu Ogłoszenia o zamówieniu w punkcie III.2.3) ppkt 2) użyte pojęcie
„kierowania dostawami” zastąpić tak jak w rozdziale I pkt VIII 8.1 4) specyfikacji:
„kierowania pracami”;
4) w załączniku nr 4 do rozdziału II – wykaz osób - wykreślić wymaganie dotyczące
podania wartości projektu i stażu pracy kandydata.

3. w zakresie pkt III odwołania Zamawiający zobowiązany jest:

1) uzupełnić postanowienia w rozdziale I pkt V 5.1.2.1 i pkt VI 6.1 o sformułowanie
„zakończył” tak jak w Sekcji III.2.3) pkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu.
2) zmodyfikować postanowienie Ogłoszenia Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 1) poprzez nadanie
następującego brzmienia: a) moduł rejestracji zgłoszeń w systemie w oparciu o
zgłoszenia złożone telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz faxem. Obecna lit. b)
powinna zostać skreślona. Analogicznie powinno zostać zmodyfikowane
postanowienie w siwz w rozdziale I pkt V.5.1.2.1;
3) skreślić w Ogłoszeniu o zamówieniu - Sekcja III.2.3) pkt 1 ppkt 2 oraz w specyfikacji
pkt V.5.1.2 postanowienie „Wdrożone rozwiązania powinny spełniać wymagania
dotyczące Platformy Integracyjnej".

4. w zakresie pkt IV odwołania Zamawiający zobowiązany jest:

1) skreślić wyrazy „wyprodukowane nie później niż w drugiej połowie roku 2011”,
pozostawiając wymaganie "wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich
dostarczeniem". Także postanowienie odnośnie oświadczenia producenta
potwierdzającego datę produkcji urządzeń podlega modyfikacji poprzez umożliwienie
również wykonawcy złożenie takiego oświadczenia [jak w odpowiedzi wykonawcom
na pytanie drugie z dnia 16.01.2012 r.];
2) zmodyfikować postanowienia rozdziału IV - Szczegółowy opis przedmiotu zgodnie z
rozdziałem V „Sposób weryfikacji wymagań" zamówienia [str 12] zastępując jednolicie
termin na dostarczenie zaproponowanych w ofercie urządzeń i oprogramowania z „14
dni” na „30 dni”;
3) skreślić w rozdziale IV SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - rozdział
VI.I (str. 14) pkt 23 zdanie pierwsze w brzmieniu: „Wszystkie wymagane
funkcjonalności muszą być dostępne w dniu składania oferty.";
4) zmodyfikować postanowienie rozdziału IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - rozdział VI.I pkt 23.1 i VI.I. pkt 5 oraz w innych miejscach specyfikacji,
gdzie zawarto wymaganie wskazania linków/adresów internetowych poprzez
wskazanie także innych sposobów potwierdzania spełniania warunków oraz
potwierdzenia spełniania warunków świadczenia usług m.in. z zastosowaniem
folderów prospektów, instrukcji obsługi, specyfikacji itp.;
5) zmodyfikować postanowienie rozdziału IV SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - rozdział VI.II pkt 5 (str. 14), uwzględniając różne sposoby świadczenia
usług, o których mowa w postanowieniu a związanych m.in. z dostępem do nowych
wersji oprogramowania danego producenta;
6) zmodyfikować postanowienia Formularza oferty - załącznik nr 1 do Rozdziału II
specyfikacji – w zakresie:
1. załącznika nr 1a do Rozdziału II Strona 5 - tabela zestawienie kosztów
oferowanych dostaw, pole „Termin ważności asysty technicznej” - poprzez
usunięcie tej kolumny;
2. załącznika nr 1b do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - str 6 i kolejne –
poprzez usunięcie wymagania w zakresie dostępu do „Linków do stron producenta
opisujących zaproponowaną konfiguracje (z uwzględnieniem zastosowanych
rozwiązań opcjonalnych)”;
3. załącznika nr 1b do Rozdziału II - Opis oferowanego sprzętu - w zakresie wymagań
dla oprogramowania, szafy rack, stacji roboczych i urządzeń skanujących - poprzez
uchylenie postanowień instrukcji zamieszczanych pod tabelami bądź ich

modyfikację oraz zindywidualizowanie opisów pól w dostosowaniu do wymaganych
urządzeń w danej tabeli;
4. załącznik nr 5 do Rozdziału II, str. 28, tabela – kolumna 2 [„Część przedmiotu
zamówienia….”] – poprzez zastąpienia sformułowania „%” sformułowaniem „%
wartości zamówienia” oraz skreślenie pod tabelą wymagania dotyczącego
podania wartość części zamówienia wykonywanego przez podmioty krajowe oraz
przez podmioty zagraniczne;

5. w zakresie pkt V odwołania, w którym podnoszone zarzuty dotyczą rozdziału IV siwz,
Zamawiający zobowiązany jest:
1) zmodyfikować w rozdziale IV pkt 2 siwz [str 10], nadając mu następujące brzmienie:
„Etap I - Analiza, projekt, dostawa i uruchomienie podstawowej wersji systemu
ŁCKzM, Etap II –Dostosowanie i uruchomienie rozwiniętej wersji systemu ŁCKzM,
Etap III – Utrzymywanie systemu ŁCKzM”;
2) w rozdziale IV, opis zadania „Etap I", pkt 1.1. – należy dodać postanowienie w
brzmieniu: „Zamawiający zakłada, że pierwsze spotkanie z Wykonawcą podczas
którego Strony będą mogły wykonać prace związane z realizacją Zamówienia jest
możliwe w dniu podpisania Umowy i natychmiast po jej podpisaniu.”;
3) w rozdziale IV w opisie Etapu I w pkt 4, 6 i 8 [str 10] – należy dodać ogólne
postanowienie w brzmieniu: „Procedury współpracy między Wykonawcą a
Zamawiającym określa załącznik nr 6 do projektu umowy ustalonego;
4) w rozdziale IV w opisie Etapu I w pkt 7 wyrazy „w punkcie 5” należy zastąpić
wyrazami „w punkcie 6”;
5) w rozdziale VI.VI.I rozdziału IV - Ogólne wymagania techniczne i organizacyjne w pkt
24 [str 14] wyraz „antykadencji" należy zastąpić wyrazem „autentykacji";
6) w rozdziale VII.VI.I rozdziału IV - Baza wiedzy w pkt 1.6. – wyraz „PMJO” należy
zastąpić wyrazami „Portalu MJO”;
7) w rozdziale VII. V. IV w pkt 16.3 - użyte określenie „interaktywna pomoc kontekstowa"
należy uzupełnić poprzez dodanie w nawiasie wyrazów „(system ekspercki)”;
8) w rozdziale VII.V.III - Podsystem komunikacji audio - video i czatu w pkt 8 wyrazy
„połączenia głosowego lub audio” należy zastąpić wyrazami „połączenia głosowego lub
audio”;
Izba postanowiła także uwzględnić zarzut w zakresie pkt V odwołania dotyczącego
postanowień rozdziału I pkt III siwz – Opis przedmiotu zamówienia - odnoszący się do
punktu 3.3. W tym przypadku Izba uwzględniła modyfikację postanowienia proponowaną
przez Zamawiającego i z tego względu jest on zobowiązany nadać temu punktowi
następujące brzmienie: „3.3.Przedmiot zamówienia szczegółowo określa: 3.3.1.

dokumentacja podstawowa - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja
techniczna dostaw informatycznych. Rozdział IV do siwz (…) oraz 3.3.2. dokumentacja
uzupełniająca: 3.3.2.1. Studium wykonalności (…) i 3.3.2.2. Link do strony o projekcie (…)”.
W tym przypadku Izba także uznała, że dokumentacja zakwalifikowana przez
Zamawiającego – po modyfikacji – jako uzupełniająca daje wykonawcy możliwie
najpełniejszą wiedzę o projekcie, jego oczekiwanych celach i zakresie oraz o oczekiwanym
poziomie usług, które mają być świadczone. Z tego też względu żądanie wykonawcy o
usunięcie Studium Wykonalności Izba uznała za niezasadne. Tym samym pośrednio
uwzględniony został zarzut dotyczący rozdziału IV związany z jego rozdziałem IV [str 10] a
dotyczący opisu Etapu I- z uwagi na nakazaną modyfikację rozdziału I pkt III.3.3 siwz w
części dotyczącej żądania jednoznacznego wymienienia dokumentów, jednakże bez
konieczności wprowadzania w rozdziale IV [str 10] dodatkowych uzupełnień. W pozostałym
zakresie wskazywany zarzut jest niezasadny, albowiem wymienione dokumenty zostały
udostępnione wykonawcom poprzez ich publikację.

Także zarzuty dotyczące postanowień rozdziału IV siwz zamieszczonych w rozdziale
II oraz w rozdziale VII. V.II i VII.VI.II tego dokumentu Izba uznała za zasadne, albowiem
wymagają one doprecyzowania poprzez zawarcie dodatkowego postanowienia, które
systemy posiadane przez Zamawiającego wymienione w rozdziale I rozdziału IV siwz i w
następnych rozdziałach są standardowymi i nie wymagają przewidzianej specyfikacją –
współpracy z producentem oraz, które systemy są autorstwa konkretnego producenta [wraz
z jego wskazaniem], z którym współpraca jest wymagana. Jednocześnie Izba stwierdza, że
podanie w tym przypadku nazwy producenta nie stanowi naruszenia art. 29 ust.3 ustawy
Pzp, albowiem nie dotyczy to przedmiotu zamówienia, lecz stanu faktycznego opisującego
systemy już posiadane przez Zamawiającego.

Izba stwierdza jednocześnie, że wykonawca w odwołaniu nie kwestionował
postanowienia, w którym wymagana jest przez wykonawców współpraca z odpowiednimi
producentami funkcjonujących u Zamawiającego systemów i tym samym zarzut dotyczący
postanowień rozdziału II w rozdziale IV siwz – pkt 2.3, związany z żądaniem przeniesienia na
Zamawiającego zadań przypisanych wykonawcy, stanowiących element procesu
przygotowania projektu technicznego - nie podlega uwzględnieniu. Nie podlegają także
uwzględnieniu zarzuty dotyczące:
1. pkt II odwołania - postanowienie rozdziału I pkt VI 6.2, odnoszące się do kontroli jakości
oraz postanowienie zał. 4 - rozdział II siwz – wykaz osób, w którym Zamawiający wymaga
podania dokładnych danych projektów w zakresie nazwy i adresu zamawiającego, oraz
okresu realizacji projektu. W zakresie pierwszego zarzutu, tak jak wyjaśnił w toku

rozprawy Zamawiający, fakt braku wymagania dysponowania specjalistą od kontroli
jakości nie zwalnia wykonawcy z obowiązku zapewnienia przez inne osoby uczestniczące
w realizacji projektu, jak chociażby Kierownik projektu, zapewnienia wykonywania takiej
kontroli. W zakresie drugiego zarzutu, żądanie Zamawiającego dotyczące identyfikacji
projektu, co do nazwy i adresu zamawiającego, oraz okresu realizacji projektu pozwala na
potwierdzenie spełnienia warunku przez wykonawcę, co do podanego projektu i dlatego te
dane nie naruszają – zdaniem Izby - zasady ustalonej w art. 22 ust.4 ustawy Pzp oraz w
art. 25 ust. 1 ustawy Pzp jak również przepisów wskazanego rozporządzenia;
2. pkt III odwołania - postanowienie Ogłoszenia Sekcji III.2.3) pkt 1 ppkt 3. W tym przypadku
wykonawca kwestionując to postanowienie scharakteryzował system klasy CRM
stwierdzając jednocześnie, że ten system jako taki nie jest przeznaczony dla klientów i nie
świadczy usług dla klientów. Zatem wymaganie polegające na oczekiwaniu posiadania
doświadczenia związanego z integracją z systemami CRM przygotowanymi do
świadczenia usług publicznych na platformie elektronicznej może służyć jedynie
nieuzasadnionemu ograniczeniu kręgu wykonawców. Zdaniem Izby specyfika przedmiotu
zamówienia uzasadnia legitymowanie się przez wykonawcę doświadczeniem w realizacji
projektów związanych ze świadczeniem usług publicznych, co potwierdził sam
Odwołujący w proponowanej w toku rozprawy modyfikacji kwestionowanego
postanowienia;
3. pkt IV odwołania – postanowienie - rozdziału I pkt VII 7.3. siwz oraz rozdziału IV – rozdział
VI.VI.1.16 [str13]. Zdaniem wykonawcy Zamawiający bezpodstawnie wymaga „utrzymania
świadczeń gwarancyjnych (przez producenta urządzeń lub jego autoryzowaną placówkę
serwisową) także w przypadku niemożliwości ich wypełnienia przez Wykonawcę (np. w
przypadku jego bankructwa)" W tym przypadku Izba zwraca uwagę, że to wymaganie
związane jest ze szczególną sytuacją, która powoduje brak możliwości realizacji
zobowiązań przez wykonawcę po zawarciu umowy i tym samym zapewnienie utrzymania
świadczeń gwarancyjnych przez producenta lub placówkę serwisową nie pozostaje w
sprzeczności z przepisami ustawy Pzp.

Nie podlegają również uwzględnieniu poniżej wymienione zarzuty, dotyczące
rozdziału IV siwz – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawarte w pkt V odwołania,
a odnoszące się do:
1. rozdziału IV pkt 2 w zakresie braku opisu wersji podstawowej i wersji rozwiniętej. W tym
przypadku Izba stwierdza, że wersja podstawowa – projekt wstępny opisana została w
rozdziale IV pkt 2 - Etapie I – Analiza, projekt, i uruchomienie wersji podstawowej
systemu - w pkt 5 i 9 do 17 - Tryb pracy, a wersja rozwinięta została wskazana w opisie
Etapu II – Dostosowanie i uruchomienie rozwiniętej wersji systemu LCKzM z

uwzględnieniem – w odniesieniu do każdej z wersji – wszystkich wymagań ustalonych w
dokumentacji postępowania;

2. rozdziału IV pkt 1, albowiem przewidziane uprawnienie dla Zamawiającego
przedstawienia m.in. kierunku prac oraz jego oczekiwań nie pozostaje – tak jak wskazał
Zamawiający – w sprzeczności z wymaganiami określonymi dokumentacją
postępowania i nie muszą – wbrew twierdzeniom wykonawcy – skutkować zmianą tych
wymagań;

3. rozdziału IV pkt 3, albowiem informacja o maksymalnej łącznej liczbie pracowników do
przeszkolenia [nie większa niż 50] została wskazana w rozdziale VII.VIII pkt 2 -
Szkolenia z obsługi aplikacji i administrowania systemem [str 54]; Tą argumentację
należy także odnieść do zarzutu dotyczącego rozdziału VII.IV.II – co do liczby agentów i
supervisorów, albowiem liczba pracowników do przeszkolenia stanowi taką ogólną
wytyczną, a wykonawca nie argumentuje w jaki sposób brak konkretnej liczby dla tych
stanowisk uniemożliwia mu złożenie oferty;

4. rozdziału VI.III wobec braku definicji pojęć „podsystemu” i „modułu”. Wykonawca nie
uzasadnił tego żądania i nie wskazał jakie negatywne konsekwencje wynikają z braku
tych definicji dla możliwości złożenia oferty;

5. rozdziału VI.VI.VI wobec braku definicji pojęcia „produkt końcowy”. Także tego żądania
wykonawca nie uzasadnił i nie wskazał jakie negatywne konsekwencje wynikają z braku
tych definicji dla możliwości złożenia oferty. Izba podzieliła także stanowisko
Zamawiającego, że produktem końcowym jest wdrożony system i techniczna
dokumentacja powykonawcza ma zawierać elementy określone szczegółowo w tym
rozdziale;
6. rozdziału VII.IV.II. w zakresie braku informacji co do czasu przechowywania nagranych
rozmów. Przede wszystkim wykonawca nie wskazuje jak brak takiej informacji wpływa
na możliwość złożenia oferty.

7. rozdziału VII.IV.III. dotyczący telefonu z wejściem USB. W tym przypadku Izba podzieliła
pogląd, że telefony z wejściem USB stanowią standardowe rozwiązanie w telefonii IP i
takie wymaganie – z uwagi na to, że zamówienie jest skierowane do profesjonalnych
wykonawców – nie wymaga dalszego precyzowania; Także zarzut dotyczący – tak jak
należy sądzić – telefonu z pkt 2 - typu słuchawka USB, w którym zawarto w pkt 2 –
wymóg jakości Hi-Fi, a w pkt 3 – wymóg - pozłacane kontakty nie podlega
uwzględnieniu. W tym przypadku wykonawca nie żąda usunięcia tych wymagań, lecz

tylko – modyfikacji poprzez wskazanie przykładowego modelu telefonu z takimi
funkcjonalnościami. Tym samym argumentacja Zamawiającego w tych okolicznościach
faktycznych, co do braku możliwości wskazywania na konkretne produkty na rynku – jest
zasadna;

8. rozdziału VII.V.I.pkt 33 w zakresie zdefiniowania pojęcia „daschboard”. W tym przypadku
Izba podzieliła pogląd Zamawiającego, że zamówienie – zgodnie z ustalonymi
warunkami - jest dedykowane do profesjonalnego wykonawcy. Zatem wymaganie
definiowania przez zamawiającego w specyfikacji technicznej terminu uznanego za
jeden z podstawowych w analityce biznesowej nie jest zasadne;

9. rozdziału VII.V.II., w zakresie braku informacji nt. zasad automatycznego rejestrowania
zgłoszeń. Przede wszystkim Izba stwierdza, że Wykonawca nie uzasadnił tego żądania i
nie wskazał jakie negatywne konsekwencje wynikają z braku takich informacji dla
możliwości złożenia oferty, w szczególności wobec podania informacji w pkt 6 rozdziału
VII.V.II [str 34 rozdziału IV];

10. rozdziału VII.V.II., albowiem zdaniem wykonawcy brak jest logicznego powiązania
danych z BIP z opisem możliwości systemu CRM i dlatego powinien być zmodyfikowany
poprzez wykreślenie wyrazów: „ z uwzględnieniem informacji zawartych w BIP”. Przede
wszystkim Izba stwierdza, że wykonawca pomija postanowienia zawarte w tym rozdziale
w pkt 5 oraz 6 i tym samym Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że specyfikacja
określa zasady wprowadzania danych z uwzględnieniem informacji zawartych w BIP;


11. rozdziału VII.V.III pkt 14 w zakresie funkcjonalności systemu. W tym przypadku zarzut
jest niezrozumiały, albowiem punkt ten odnosi się do uzyskiwania połączeń w pełnej
funkcjonalności;

12. rozdziału VII.V.III. pkt 18 dotyczącym zakresu obsługi IVR. W tym przypadku wykonawca
nie precyzuje jakie jego zdaniem uszczegółowienie jest konieczne, wobec wymaganej –
możliwości technicznej - opcjonalnej obsługi głosowej funkcjonalności IVR;

13. rozdziału VII.V.IV.pkt 15.5 w zakresie skreślenia wymagania. Zdaniem Izby, wykonawca
żądając jego skreślenia i wskazując na wielowarstwowość systemu nie wykazał
sprzeczności z zakładaną – w tym postępowaniu - trójwarstwową architekturą systemu;

14. rozdziału VII.V.IV. pkt 16.5 nie wymaga modyfikacji, albowiem Zamawiający termin
„automatyzacja” opisał w rozdziale VII.V.IV. pkt 18 poprzez wskazanie wymaganego
zakresu do realizacji;

15. rozdziału VII.V.IV. pkt 19.4 i 19.5 nie wymaga modyfikacji, albowiem – tak jak wskazał
Zamawiający m.in. w rozdziale III [rozdziału IV] projekt powinien zakładać standardowe
gotowe komponenty i wykorzystanie standardowych pakietów biurowych. Analogiczne
uzasadnienie dotyczy zarzutu odnoszącego się do pkt 19.6; Także, uznając, że
tworzenie bibliotek dokumentów jest standardową funkcjonalnością systemu klasy CRM
żądanie, co do zmiany w pkt 19.8 nie jest zasadne;

16. rozdziału VII.V.IV. pkt 20 oparty na twierdzeniu, że wymaganie dotyczące raportowania
jest także ujęte na str 53 nie wymaga modyfikacji, albowiem te postanowienia wzajemnie
się uzupełniają – nie są sprzeczne;

17. rozdziału VII.VI.I. pkt 1.8 - nie wymaga modyfikacji, albowiem Zamawiający opisał w
specyfikacji w rozdziale IV – rozdział VII.VI.II pkt 1.9 procedurę komunikacji między
Platformą integracyjną z innymi systemami informacyjnymi uczestniczącymi w wymianie
danych i czynności jakie będzie wykonywał Zamawiający;

18. rozdziału VII.VI.I. pkt 2.1 i 2.3 - nie wymaga modyfikacji, albowiem Zamawiający opisał w
pkt 2.1 zasady implementacji procedur, a w pkt 2.3 stwierdził, że będzie to dotyczyło
około 500 procedur. Zatem kalkulacja kosztu w tym zakresie, o ile liczba procedur
miałaby mieć wpływ na jego wysokość – jest możliwa;

19. rozdziału VII.VII.V.I. pkt 31.3, co do braku informacji o wymaganym zakresie i ilości
materiałów nie jest zasadny. W tym przypadku wykonawca nie uzasadnia żądania i nie
wskazuje, w jakim celu Zamawiający miałby określić ilościowo materiały SCORM.


Rozpoznając pozostałe zarzuty dotyczące postanowień rozdziału IV [Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia] odnoszące się do rozdziału II pkt 1.4 i pkt 2.4, rozdziału IV –
etap I pkt 11 i 12 oraz pkt 15.1 i 15.4, rozdziału IV – etap II pkt 4.1 i pkt 4.4 oraz pkt 6,
rozdziału IV – etap III pkt 1, rozdziału VI pkt VI.I.24 i pkt VI.III.1 oraz pkt VI.V.1 i VI.V.3,
rozdziału VII pkt II.VIII, rozdziału VII pkt V.II.6.1.2.5 i pkt V.II.11 oraz pkt V.VII.2.5, rozdziału
VII pkt V.III.1 i pkt V.III.4 oraz pkt V.III.5, rozdziału VII.IV.II, rozdziału VII.V.IV CRM pkt 14.6 i
pkt 18.9 oraz pkt 44 i rozdziału VII.VI.I pkt 3.1.10, Izba miała na względzie w szczególności
specyfikę przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

którego dotyczy odwołanie. Zgodnie z dokumentacją postępowania, w szczególności
postanowieniami rozdziału IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiot
zamówienia określony jako „Wdrożenie systemu informatycznego realizującego usługi
Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ŁCKZM)” obejmuje w ramach I etapu
zaprojektowanie systemu ŁCKzM wraz z dokumentacją opisującą jego funkcjonalność. Z
wniosków i żądań wykonawcy wynika, że już na etapie składania oferty Zamawiający
zobowiązany jest rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości wykonawcy, oraz odnieść się do
założeń koncepcyjnych wykonawcy związanych z projektem wstępnym. Takie zagadnienia
zdaniem Izby mogą być rozstrzygane na etapie opracowywania tego projektu przez
wybranego wykonawcę. Podobnie, wykonawca żąda załączenia do specyfikacji określonych
przez niego dokumentów, w tym polityk bezpieczeństwa Zamawiającego, nie przedstawiając
uzasadnienia dla tego żądania w aspekcie możliwości złożenia oferty. Izba zwraca uwagę,
że w rozdziale VII opisano szczegółowe wymagania techniczne, funkcjonalne i organizacyjne
systemu ŁCKzM, w tym dla portalu. Określona została także w załączniku nr 6 do projektu
umowy - Metodyka zarządzania pracami w ramach projektu. W tych dokumentach wskazano
również na współpracę Zamawiającego z wybranym wykonawcą, co do ustalenia kierunków
prac oraz zakresu dokumentów niezbędnych dla funkcjonowania i budowy zamawianego
systemu. Izba zwraca także uwagę, że zgodnie ze specyfikacją wymaganiem
Zamawiającego jest, aby do tego postępowania przystąpił wykonawca, który legitymuje się
doświadczeniem w budowie i wdrożeniu projektów odpowiadających klasie przedmiotu
zamówienia, a do jego realizacji dedykował osoby o wysokich kwalifikacjach nie tylko co do
Kierownika projektu, ale i architekta systemu oraz innych osób, jak np. analityk procesów
biznesowych, których umiejętności są istotne chociażby dla poprawnego definiowania
(odczytywania) pojęć użytych w dokumentacji technicznej postępowania. W zakresie
podnoszonych zarzutów, odnoszących się do wskazanych powyżej postanowień, Izba
podzieliła pogląd Zamawiającego, że podstawą realizacji projektu technicznego jest co do
wymagań technicznych wskazany rozdział IV, oraz specyfikacja sprzętu dostarczona przez
wykonawcę w dostosowaniu do opracowanego projektu technicznego. Izba podzieliła także
pogląd Zamawiającego, że podmiot zamawiający nie może żądać od wykonawcy realizacji
funkcjonalności wykraczających poza specyfikację, chyba że funkcjonalność taka będzie
stanowić pochodną już wymaganych funkcjonalności niezbędną do prawidłowego
funkcjonowania proponowanego rozwiązania jako całości, a sposób jej realizacji mógłby być
sprzeczny z celami realizacji projektu. Izba podzieliła również pogląd Zamawiającego, że
szczegółowość informacji żądanych przez wykonawcę należy do prac analitycznych, na
którym to etapie przewidziana jest ścisła współpraca z Zamawiającym, oraz, że to
wykonawca jest zobowiązany przedstawić w projekcie stosowne propozycje rozwiązań.
Dotyczy to również tych systemów, które są planowane i będą musiały być dostosowane do

interfejsu wymiany danych. Izba stwierdza ponadto, że innowacyjność projektu objętego
przedmiotem zamówienia – co podkreślał także wykonawca – oraz przyjęta formuła realizacji
zamówienia „zaprojektuj i wybuduj” nie pozwala na tak kazuistyczne ustalenie zakresu
zamawianej usługi, tak jak byłoby to możliwe w przypadku jej realizacji na podstawie już
gotowego projektu technicznego. Izba jednocześnie zwraca uwagę, że wykonawca nie
kwestionuje przyjętego dla tego przedmiotu zamówienia trybu przetargu nieograniczonego,
oraz przyjętego dla wyboru najkorzystniejszej oferty jedynego kryterium – ceny. Mając
powyższe na względzie Izba uznaje za niezasadne żądania wykonawcy w zakresie
wskazanym i ponownie podkreśla, że te żądania nie zostały uzasadnione, co do braku
możliwości złożenia oferty. Mając powyższe na względzie Izba stwierdza, że podnoszone
zarzuty w zakresie pkt V odwołania opisane powyżej - nie podlegają uwzględnieniu.


W konkluzji Izba stwierdza, że odwołanie podlega uwzględnieniu i Zamawiający jest
zobowiązany do wprowadzenia zmian do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
zgodnie z ustaleniami Izby, mając na uwadze także konsekwencje tych zmian i modyfikacji
nieobjęte odwołaniem, a tym samym rozstrzygnięciem Izby. Izba jednocześnie podnosi, że
wskazywany przez Zamawiającego art. 192 ust.2 ustawy Pzp w niniejszej sprawie nie ma
zastosowania. Tak jak ustaliła Izba, został potwierdzony zarzut niezgodności treści
Ogłoszenia o zamówieniu z postanowieniami specyfikacji, co przyznał Zamawiający w
odpowiedzi na odwołanie i uwzględnił podnoszone zarzuty. Ponadto - w zakresie
uwzględnionym – Izba stwierdziła opisanie przedmiotu zamówienia w sposób
niedostatecznie dokładny i zrozumiały, co mogło mieć wpływ na sporządzenie oferty. Tym
samym podnoszone przez Odwołującego naruszenie przepisów art. 41 pkt 7 w zw. z art. 36
ust.1 pkt 5 oraz 29 ust.1 ustawy Pzp - w zakresie uwzględnionych zarzutów, było zasadne i
wskazywane naruszenia mogły mieć wpływ na wynik postępowania. Izba jednocześnie
stwierdza, że podnoszony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 7 ust.1 ustawy Pzp dotyczący
postanowień wzoru umowy nie został wykazany zarówno w odwołaniu, jak i w toku rozprawy.

Mając powyższe na względzie Izba orzekła jak w sentencji, nakazując zmianę
postanowień ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie wskazanym w uzasadnieniu wyroku.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie
przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp.………………………………………


………………………………………


………………………………………

Inne orzeczenia