Postanowienie WSA z dnia 11.12.2014 sygn. I SA/Kr 1883/14

Sygrantura: I SA/Kr 1883/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-12-11
Skład: Agnieszka Jakimowicz (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Jakimowicz po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania podatkowego postanawia skargę odrzucić.

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2014 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wpłynęła skarga Ł. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania podatkowego.

W związku z powyższym tut. Sąd w dniu 14 listopada 2014 r. przekazał mylnie złożoną skargę do organu, który otrzymał ją jeszcze w tym samym dniu.

Z akt sprawy (zwrotnego potwierdzenia odbioru) wynika, że zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej– zawierająca prawidłowe pouczenie o prawie, trybie i terminie wniesienia skargi do sądu administracyjnego – została doręczona pełnomocnikowi skarżącego w dniu 9 października 2014 r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie z pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Ostatni dzień trzydziestodniowego terminu przewidzianego do wniesienia skargi do WSA w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej upłynął więc w dniu 10 listopada 2014 r. (poniedziałek). Skarżący złożył wprawdzie skargę nadając ją w urzędzie pocztowym w Krakowie w dniu 7 listopada 2014 r., ale wniósł ją bezpośrednio do Sądu.

Tymczasem z zasady wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej (art. 54 § 1 cytowanej ustawy) wynika, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu, albo za pośrednictwem niewłaściwego organu sąd ten lub organ powinny przekazać niezwłocznie skargę właściwemu organowi administracji. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1 – 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd lub właściwy organ (tak: T. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, str. 248, por. także postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1973 r., II CZ 183/73, OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97). W niniejszej sprawie WSA w Krakowie przekazał skargę Dyrektorowi Izby Skarbowej pismem z dnia 14 listopada 2014 r., a więc po upływie trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Z uwagi na powyższe, zaistniały podstawy do odrzucenia skargi jako spóźnionej, zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Inne orzeczenia