Postanowienie WSA z dnia 03.01.2013 sygn. II SA/Gl 1346/12

Sygrantura: II SA/Gl 1346/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2013-01-03
Skład: Łukasz Strzępek (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach - Łukasz Strzępek po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J.(J.) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skierowania na badania lekarskie w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Uzasadnienie

J. J., na druku urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych. W treści formularza wskazał, że jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku. W skład jego majątku wchodzi lokal mieszkalny położony w G. o pow. 42,78 m2 oraz nieruchomość rolna o pow. 0,56 ha położona w Gminie D. – zajęta przez komornika. Skarżący czerpie środki na utrzymanie ze zbierania surowców wtórnych.

Na wezwanie referendarza sądowego J. J. nadesłał wyciąg z księgi wieczystej potwierdzających fakt dokonania zajęci komorniczego, dokument wykazujący wysokość opłat związanych z eksploatacją zajmowanego przez stronę lokalu mieszkalnego, kopie rachunku za gaz oraz informację o odłączeniu energii elektrycznej od wspomnianego lokalu, wezwanie do zapłaty zaległości z tego tytułu oraz decyzję o przyznaniu skarżącemu dodatku mieszkaniowego w kwocie 205, 47 zł (decyzja z dnia [...]r.).

Rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy zważono co następuje:

Przepis art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. – zwana dalej P.p.s.a.) konstytuuje zasadę odpłatności postępowania sądowoadministracyjnego. Wyjątkiem od niej jest możliwość przyznania prawa pomocy, które stosownie do treści art. 245 §1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi może zostać przyznane stronie w zakresie całkowitym lub częściowym.

Przyznanie prawa pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych może nastąpić wówczas, gdy osoba ubiegająca się o nie wykaże, że nie jest w stanie ponieść tego rodzaju wydatków bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu swoim lub rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a.).

Oceniając sytuację materialną skarżącego z uwzględnieniem treści przywołanych wyżej przepisów uznano, że jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w całości. W konsekwencji skarżący został zwolniony z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Na powyższej ocenie zaważyły przede wszystkim okoliczności dotyczące uzyskiwanego przez stronę dochodu (a w istocie jego braku) oraz fakt istnienia zadłużenia względem dostawcy energii elektrycznej, a także to, że J.J. uzyskał dodatek mieszkaniowy. Świadczy to, zdaniem rozpoznającego wniosek, o trudnym położeniu materialnym strony i kłopotach z pokrywaniem bieżących należności. Wnioskodawca, poza posiadanym lokalem mieszkalnym właściwie nie posiada żadnego majątku (nieruchomość położona w D. podlega zajęciu komorniczemu), którego zbycie bądź tez obciążenie mogłoby przynieść określony dochód. W opisywanej sytuacji nie znaleziono również podstaw do zakwestionowania wiarygodności oświadczeń strony odnośnie źródła utrzymania, a informacja ta jest uwiarygodniona poprzez przedłożenie kopii decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Tego rodzaju świadczenie przyznawanej jest osobom o bardzo niskich dochodach (por. art. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U nr 71, poz. 734 ze zm.) co potwierdza tezę o trudnym położeniu materialnym wnioskodawcy.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 245 § 1 i § 2 P.p.s.a. w zw. z art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy, działając na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a. w związku z § 3 tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia