Postanowienie WSA z dnia 12.11.2012 sygn. I SA/Lu 606/12

Sygrantura: I SA/Lu 606/12
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-11-12
Skład: Grzegorz Wałejko (sprawozdawca, przewodniczący)
Powiązane: Wyrok

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Wałejko po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi G. C. i A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 rok - w zakresie sprostowania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wydanego na rozprawie w dniu 7 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 606/12 p o s t a n a w i a: z urzędu sprostować oczywistą omyłkę zawartą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Lu 606/12 w ten sposób, że w komparycji wyroku zamiast wskazania strony skarżącej "G. C. i A. C." wpisać " G. C. i A. C.".

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 ( 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. W komparycji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 2012 r., omyłkowo wymieniono imię i nazwisko skarżącej "G. C.", w sytuacji, gdy oczywistym jest, iż skarżącą w sprawie niniejszej była G. C.

Z tych też względów, uznając powyższe za oczywistą omyłkę, na podstawie art. 156 ( 1 i 2 powołanej na wstępie ustawy orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia