Postanowienie WSA z dnia 13.09.2012 sygn. V SA/Wa 2645/11

Sygrantura: V SA/Wa 2645/11
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2012-09-13
Skład: Piotr Kraczowski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA Piotr Kraczowski po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. R. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia zwolnienia na zamieszkanie na czas oznaczony postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 1 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M. M. R. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 10 października 2011 r. nr [...] dotyczącą odmowy udzielenia zwolnienia na zamieszkanie na czas oznaczony.

W dniu 6 marca 2012 r. wpłynęła do Sądu skarga kasacyjna M.. M. R. na ww. postanowienie sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje :

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 tekst jednolity) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 8 marca 2012 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu do skargi w wysokości 150 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

W terminie do uiszczenia wpisu skarżący złożył wniosek o prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Wobec nie wniesienia przez skarżącego sprzeciwu od ww. postanowienia stało się ono prawomocne.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 17 lipca 2012 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 8 marca 2012 r.

Odpis ww. zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 2 sierpnia 2012 r., a więc termin do jego uiszczenia mijał z dniem 9 sierpnia 2012 r.

Sąd po sprawdzeniu przez Odział Budżetowo-Finansowy WSA w Warszawie stwierdza, iż do dnia 31 sierpnia 2012 r. nie wpłynęła na rachunek Sądu żadna opłata z tytułu wpisu od skargi w niniejszej sprawie.

W związku z tym, że w terminie zakreślonym przez Sąd, skarżący nie uiścił wpisu od skargi kasacyjnej należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 220 § 3 w/w ustawy.

Inne orzeczenia