Postanowienie WSA z dnia 11.04.2007 sygn. III SA/Wa 665/07

Sygrantura: III SA/Wa 665/07
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2007-04-11
Skład: Jerzy Płusa (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jerzy Płusa, , po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Z. na tytuł wykonawczy Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia ... maja 2005 r. Nr ... postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Pismem z dnia ... grudnia 2006 r. Skarżący M. Z. wniósł skargę na tytuł wykonawczy z dnia ... maja 2005 r. Nr ... wystawiony przez Dyrektora Izby Celnej w W. Tytułowi temu zarzucił naruszenie prawa materialnego, tj. art. 23 § 8 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.) oraz prawa procesowego, tj. art. 139, art. 140, art. 200, art. 213, art. 214, art. 121, art. 123 § 1, art. 190 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.). Na tej podstawie Skarżący wniósł o uchylenie w całości tytułu wykonawczego, doręczonego mu w dniu 13 marca 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, orzekając w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest tytuł wykonawczy wystawiony przez Dyrektora Izby Celnej w W. Tytuł wykonawczy, będący stosownie do art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej, jest dokumentem urzędowym niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego (zob. wyrok NSA z dnia 25 października 1996 r., I SAB/Wr 1/96, LEX nr 27349). Dokument ten nie ma jednak przymiotu ani decyzji administracyjnej, ani postanowienia w rozumieniu przepisów ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Nie stanowi on również aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Tytuł wykonawczy stwierdza bowiem jedynie istnienie i wymagalność obowiązku, do wykonania, którego doprowadzić ma - wszczęte na jego podstawie - postępowanie egzekucyjne.

Reasumując stwierdzić należy, iż tytuł wykonawczy nie podlega kontroli sądu administracyjnego. Z tej przyczyny skargę jako niedopuszczalną należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 oraz § 3 p.p.s.a. Z tych też względów zawarty w skardze wniosek Skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych nie podlegał rozpoznaniu. Zgodnie bowiem z art. 222 p.p.s.a. nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z niego wynika, że podlega ono odrzuceniu.

Inne orzeczenia