Postanowienie WSA z dnia 11.05.2010 sygn. V SA/Wa 280/10

Sygrantura: V SA/Wa 280/10
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2010-05-11
Skład: Barbara Mleczko-Jabłońska (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA Barbara Mleczko-Jabłońska po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Rady do Spraw Uchodźców z dnia [...] października 2009 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności udzielenia zgody na pobyt tolerowany postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 10 lutego 2010 r. wysłano skarżącej odpis odpowiedzi na skargę oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych dołączonego do skargi wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Korespondencja wysłana na adres wskazany w skardze została zwrócona do sądu z adnotacją "adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem".

Kolejna próba doręczenia korespondencji – podjęta zgodnie z zarządzeniem z dnia 10 marca 2010 r. – na adres skarżącej wskazany w aktach administracyjnych sprawy również nie okazała się skuteczna. Przesyłka została zwrócona do sądu z adnotacją "adresat wyprowadził się".

W przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 70 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi [Dz.U. Nr 153, poz. 1270], dalej – p.p.s.a., gdyż pouczenie o jego treści nie zostało skarżącej doręczone.

W związku z powyższym, ze względu na niemożność nadania sprawie dalszego biegu, na mocy art. 125 § 1 pkt 3 p.p.s.a. oraz art. 131 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Inne orzeczenia