Postanowienie WSA z dnia 20.10.2014 sygn. II SA/Po 889/14

Sygrantura: II SA/Po 889/14
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2014-10-20
Skład: Edyta Podrazik (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

II SA/Po 889/14 POSTANOWIENIE Dnia 20 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Edyta Podrazik po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] czerwca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania postanawia odrzucić skargę (-) E. Podrazik

Uzasadnienie

II SA/Po 889/14

UZASADNIENIE

Pismem z dnia [...] lipca 2014 r. A. K. wniósł skargę na opisaną wyżej decyzję Wojewody Wielkopolskiego. Skarga nie była opłacona.

W dniu [...] września 2014 r. skarżący został skutecznie wezwany do opłacenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Termin do wykonania tej czynności upływał skarżącemu z dniem [...] września 2014 r. W wymienionym terminie skarżący nie uiścił wpisu od skargi.

W tym stanie rzeczy, wobec nie opłacenia w wyznaczonym terminie skargi, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 z 2002 r.) skarga podlegała odrzuceniu i stąd na mocy powołanych wyżej przepisów oraz art. 16 § 2 i art. 58 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

(-) E. Podrazik

Inne orzeczenia