Postanowienie WSA z dnia 17.02.2005 sygn. IV SA/Po 7/05

Sygrantura: IV SA/Po 7/05
Wydane przez: Wojewódzki Sąd Administracyjny
Z dnia: 2005-02-17
Skład: Paweł Miładowski (sprawozdawca, przewodniczący)

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Miładowski po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawy ze skargi F. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] października 2004 r. nr [...] w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia umorzyć postępowanie P. Miładowski

Uzasadnienie

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] października 2004 r. w przedmiocie przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego. Pismem z dnia [...] grudnia 2004 r. Kierownik Urzędu wniósł o umorzenie postępowania, i wyjaśnił, ze decyzją z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...]uchylił zaskarżoną decyzję z dnia [...] października 2004 r. nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2004 r. nr [...] i przyznał skarżącemu uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił, jak w sentencji.

P. Miładowski

KB/

Inne orzeczenia