Postanowienie SN z dnia 18.02.1997 sygn. I CKN 86/96

Sygrantura: I CKN 86/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1997-02-18
Skład: Stanisław Dąbrowski (sprawozdawca)

Sygn. akt I CKN 86/96

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 18 lutego 1997 r.

Sąd Najwyższy Izba Cywilna

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSN - Z. Świeboda

Sędziowie: SN - S. Dąbrowski (spraw.)

SN - Z. Strus

po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 1997 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. W.

przeciwko D. K., Z. K.

i S. K.

o dopuszczenie do współposiadania

na skutek kasacji powódki

od wyroku Sądu Wojewódzkiego w R.

z dnia 24 września 1996 roku,

p o s t a n a w i a:

odrzucić kasację.

UZASADNIENIE

J. W. wystąpiła z powództwem przeciwko D. K., Z. K. i S. K. o dopuszczenie jej do współposiadania sieni biegnącej od strony zachodniej ku wschodowi przez środek budynku parterowego położonego na działce 3112/5, przy ul. K. 3 w Ł., do której to sieni przylegają lokale użytkowe.

Sąd Rejonowy w Ł. wyrokiem z dnia 16 grudnia 1994 r. oddalił powództwo. Rewizja powódki została oddalona wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w R. z dnia 24 września 1996r.

Od wyroku Sądu Wojewódzkiego powódka wniosła kasacje. Podała kwotę 200 złotych jako wartość przedmiotu zaskarżenia.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 393 § 1 pkt 1 kpc kasacja nie przysługuje w sprawach o świadczenia, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Porównując ten przepis z przepisem art. 3933 kpc nakładającym obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o roszczenia majątkowe, nasuwa się wniosek, że w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 kpc mowa jest o świadczeniu w najszerszym tego słowa znaczeniu, jako przedmiocie roszczenia. W rozumieniu art. 393 § 1 pkt 1 kpc sprawa o dopuszczenie do współposiadania części budynku jest sprawą o świadczenie majątkowe i przy wartości przedmiotu zaskarżenia 200 złotych kasacja nie przysługuje.

Z powyższych względów i na mocy art. 3938 kpc w zw. z art. 3935 kpc Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji postanowienia.

Inne orzeczenia