Postanowienie SN z dnia 12.04.1996 sygn. I PRN 39/96

Sygrantura: I PRN 39/96
Wydane przez: Sąd najwyższy
Z dnia: 1996-04-12
Skład: Jerzy Kuźniar (sprawozdawca)

Postanowienie z dnia 12 kwietnia 1996 r.

I PRN 39/96

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP nie jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nt 55, poz. 234 ze zm.).

Przewodniczący SSN: Józef Iwulski, Sędziowie SN: Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Maria Mańkowska,

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 1996 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Władysława G. przeciwko Przedsiębiorstwu Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych [...] w K. o przywrócenie do pracy, na skutek rewizji nadzwyczajnej Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 28 września 1995 r. [...]

o d r z u c i ł rewizję nadzwyczajną.

U z a s a d n i e n i e

Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP w Warszawie wniosła rewizję nadzwyczajną od wyroku Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 28 września 1995 r. [...], twierdząc że jako ogólnokrajowa organizacja związkowa "posiada prawo do wniesienia rewizji nadzwyczajnej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych".

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przepis art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.) upoważnia ogólnokrajową organizację międzyzwiązkową, a także ogólnokrajowy związek zawodowy reprezentatywny dla pracowników większości zakładów pracy do wnoszenia rewizji nadzwyczajnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Wnosząca rewizję nadzwyczajną jest federacją, a więc ogólnokrajowym zrzeszeniem związków zawodowych w myśl art. 11 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych i jako taka może tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje) według ust. 2 art. 11 powołanej wyżej ustawy. Z powyższego wynika, że nie jest ona organizacją związkową wymienioną w art. 22 ust. 1 tej ustawy, a więc nie jest podmiotem upoważnionym do wnoszenia rewizji nadzwyczajnej. Podobny pogląd został wyrażony w postanowieniu składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 1994 r., I PZP 27/94 - OSNAPiUS 1994 nr 5 poz. 79, w którym stwierdzono, że "Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia", nie jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234 ze zm.)." Z tych więc względów rewizja nadzwyczajna jako wniesiona przez organ nieuprawniony, jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu stosownie do art. 375 w zw. z art. 423 § 1 zd. 1 k.p.c.

Inne orzeczenia